ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*bote*

   
145 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: bote, -bote-
Possible hiragana form: *ぼて*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
saboteur[N] ผู้ก่อวินาศกรรม, See also: ผู้บ่อนทำลาย, ผู้ทำลายทรัพย์สินโดยเจตนา, Syn. destroyer, terrorist

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
saboteur(แซบบะเทอ') n. ผู้ก่อวินาศกรรม,ผู้ทำลายโดยเจตนาก่อกวน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
saboteurผู้ก่อวินาศกรรม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
boteค่าทดแทน, ค่าทำขวัญ (ก. เก่าอังกฤษ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Saboteur (n ) วินาศกร

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
ROBOT:ROBOTER: Lost in Space (1998)
It's official now, by the way. Obote's out. Radio's full of it.เรื่องของการเมืองน่ะ โอโบเทปิ๋วแล้ว ตอนนี้วิทยุออกข่าวเต็มไปหมด The Last King of Scotland (2006)
Who's Obote?ใครคือโอโบเท? The Last King of Scotland (2006)
They sang just like that for Obote... until they realized that he turned their economy into a personal bank account.พวกเขาร้องเพลงให้เหมือนสมัยโอโบเท กว่าจะรู้ตัว เขาคงโกงเงินประเทศเกือบหมด The Last King of Scotland (2006)
- Obote's men.- คนของโอโบเท The Last King of Scotland (2006)
Obote's people are everywhere. They want me dead, Nicholas.คนของโอโบเทอยู่ทุกแห่ง มันอยากให้ฉันตาย The Last King of Scotland (2006)
Makindye Prison- where Obote's people are being held.คุกมาคินดี พวกของโอโบเทอยู่ที่นั่น The Last King of Scotland (2006)
So, uh, it- it was Obote's men who attacked the prison, yeah?คนของโอโบเทพังคุกเหรอครับ? The Last King of Scotland (2006)
Obote's men!คนของโอโบเทแน่ๆ! The Last King of Scotland (2006)
Obote!โอโบเท! The Last King of Scotland (2006)
Obote! Huh?โอโบเท? The Last King of Scotland (2006)
Do you think Obote's people are sittin' around waitin' for clarifications?แล้วคิดว่าไอ้พวกโอโบเทมันได้นิ่งเฉยอยู่ไหมล่ะ? The Last King of Scotland (2006)
And some people are suggesting that he's joined up with Obote's exiles.ว่ากันว่าเขาร่วมมือกับพวกของโอโบเท The Last King of Scotland (2006)
Saboteur!ไอ่ตัวบ่อนทำลายยย Bolt (2008)
Forbidden, verboten, interdit. Prohibido, prohibido!โทษที ชั้นค้างใช่มั้ย? Everyone (2009)
Smoking by minors is verboten.สูบวันละนิดจิตแจ่มใส Gokusen: The Movie (2009)
Verboten?จิตแจ่มใส? Gokusen: The Movie (2009)
Playing the bad guy, the saboteur.ผู้ร้าย ที่ก่อวินาศกรรม Chapter Eight 'Shadowboxing' (2009)
However, a separatist saboteurอย่างไรก็ตาม ผู้ก่อวินาศกรรมฝ่ายแบ่งแยก The Mandalore Plot (2010)
A mandalorian saboteur. you must be mistaken.ผู้ก่อวินาศกรรมชาวแมนดาลอเรี่ยน ท่านต้องเข้าใจอะไรผิดแน่ The Mandalore Plot (2010)
Sounds like our saboteur may have gotten to the cadets.ฟังเหมือนว่าผู้ก่อการร้ายจะเข้าถึง พวกนักเรียนแล้วนะ Death Trap (2010)
It's hard to imagine that none of us saw a saboteur tampering with the DVD just before it played.คุณเห็นอะไรน่าสงสัย หรือใครไปวุ่นวายกับ แผ่น DVD ในงาน ก่อนที่จะเปิดมั้ย? Guilt (2011)
While we're on the topic of the verboten,ตอนที่เราทำเรื่อง "สิ่งของต้องห้าม" ไง Makeover (2012)
The Letters' file on them is sketchy, but, apparently, they were hard-core saboteurs.เอกสารกล่าวถึงพวกเขาคร่าวๆ แต่ที่แน่ๆ พวกเขาเป็นประเภท หัวรุนแรง Everybody Hates Hitler (2013)
Spies... saboteurs, assassins.สายลับ ผู้ก่อวินาศกรรม, มือสังหาร Rogue One: A Star Wars Story (2016)
He offered me my job back.Er hat mir meine Stelle wieder angeboten. Will Success Spoil Rock Hunter? (1957)
If only they'd let me do something worthwhile! Sorry, sir.Sie haben mir alles verboten, was Spaß macht. Witness for the Prosecution (1957)
In case you are not familiar with our prison regulations, no silk stockings.Seidenstrümpfe sind in Gefängnissen verboten. Witness for the Prosecution (1957)
The King forbade it.Aber der König hat es doch verboten. The Singing Ringing Tree (1957)
You know you're not allowed to talk to children you don't know.Ihr wisst, es ist verboten, mit fremden Kindern zu sprechen. Premier mai (1958)
Sir, we began a complete investigation of the Adams farm, but the local constable, a man named Gibbons, told us to get off the place.Sir, ich habe eine umfassende Untersuchung der Adams-Farm eingeleitet aber der hiesige Chef der Polizei, ein gewisser Gibbons hat uns das Betreten der Farm verboten. Fiend Without a Face (1958)
Dr. Bradley said no more overwork or excitement.Dr. Bradley hat ihm jede Überarbeitung oder Aufregung verboten. Fiend Without a Face (1958)
You worked it out, you're entitled to it. If somebody doesn't outbid you.Das ist Ihre Sache, wenn Sie nicht überboten werden. Dip in the Pool (1958)
How high do these bids go?- Wie hoch gehen diese GeboteDip in the Pool (1958)
It's a robot.- Das ist ein Roboter! Design for Loving (1958)
I just stopped a moment at the condiment shelf where the store's having a "get acquainted" sale on Low Calorie Calories.Ich habe nur mal kurz bei den Angeboten des Tages angehalten: "Kalorienarme Kalorien"! Lamb to the Slaughter (1958)
I've got some real fine listings here.Ich habe hier ein paar nette Angebote für Sie. The Right Kind of House (1958)
She has offered herself as the magician's subject.Sie hat sich dem Magier als Medium angeboten. The 7th Voyage of Sinbad (1958)
Then drink from the forbidden pool.Dann trinke von dem verbotenen Wasserloch. The 7th Voyage of Sinbad (1958)
"Janitorial representative to the landlord."Der Botenjunge des Besitzers. Elevator to the Gallows (1958)
A messenger was sent to warn the Governor.Ein Bote wurde losgeschickt, um den Gouverneur zu warnen. The Barbarian and the Geisha (1958)
He says it is forbidden for you to land.Er sagt, es sei Ihnen verboten, an Land zu gehen. The Barbarian and the Geisha (1958)
Outside the gate of the Forbidden City are the skulls of many uninvited guests.Vor den Toren der Verbotenen Stadt liegen die Schädel vieler ungebetener Gäste. The Barbarian and the Geisha (1958)
You asked me to have a drink.Du botest mir einen Drink an. Bell Book and Candle (1958)
I'll make her fall for someone, the first stranger that walks in on her the mailman, the plumber, the window washer.Sie wird dem Erstbesten verfallen, dem Postboten, dem Klempner, dem Fensterputzer. Bell Book and Candle (1958)
Anne was out. How to get her out might have been difficult if the way, the trap, had not been opened for me.Sie loszuwerden, hätte schwierig werden k önnen... hätte sich mir nicht die Lösung, die Falle, geboten. Bonjour Tristesse (1958)
Mr Lafitte has offered to fight on our side.Mr. Lafitte hat angeboten, an unserer Seite zu kämpfen. The Buccaneer (1958)
He has offered to help us, and he's waiting for our answer.Er hat uns Hilfe angeboten und er wartet auf eine Antwort. The Buccaneer (1958)
I know you told me not to, ma'am, but....Ich weiß, Sie haben es mir verboten, Madam, aber... Horror of Dracula (1958)
It's forbidden to enter.Da ist verboten! Eve Wants to Sleep (1958)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ่อนทำลาย[v.] (bǿnthamlāi) EN: undermine ; subvert   FR: saboter
นักก่อวินาศกรรม[n. exp.] (nak kø winātsakam) EN: saboteur   FR: saboteur [m]
ไส[v.] (sai) EN: plane   FR: raboter
ไสกบ[v.] (saikop) EN: plane   FR: raboter

CMU English Pronouncing Dictionary
BOTERO B OW0 T EH1 R OW0
BOTELER B AA1 T AH0 L ER0
BOTELHO B OW0 T EH1 L OW0
BOTELLO B OW0 T EH1 L OW0
SABOTEUR S AE2 B AH0 T ER1
VERBOTEN V ER0 B OW1 T AH0 N
SABOTEURS S AE2 B AH0 T ER1 Z
SABOTEURS S AE2 B IH0 T AO1 R Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
saboteur (n) sˌæbətˈɜːʳr (s a2 b @ t @@1 r)
saboteurs (n) sˌæbətˈɜːʳz (s a2 b @ t @@1 z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
颠覆分子[diān fù fèn zǐ, ㄉㄧㄢ ㄈㄨˋ ㄈㄣˋ ㄗˇ, / ] wrecker; saboteur [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Bote(n) |der, pl. Boten| สิ่งหรือเครื่องแสดงสัญญาณ, สิ่งบอกใบ้ เช่น Veilchen sind Boten des Frühlings. ดอกไฟย์ลเช่นเป็นสิ่งบ่งบอกถึงฤดูใบไม้ผลิ
Bote(n) |der, pl. Boten| ผู้ที่ส่งข่าวสารจากคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่ง

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Angebotsempfänger {m}; Angebotsempfängerin {f}; Empfänger des Angebotesofferee [Add to Longdo]
Anordnung {f}; Gebot {n}; Befehl {m}; Erlass {m} | Anordnungen {pl}; Gebote {pl}fiat | fiats [Add to Longdo]
Bote {m} | Boten {pl}messenger | messengers [Add to Longdo]
Bote {m} | Boten {pl}summoner | summoners [Add to Longdo]
Botengang {m} | Botengänge machenerrand | to run errands [Add to Longdo]
Bote {m} | Boten {pl}carrier | carriers [Add to Longdo]
Briefträger {m}; Briefträgerin {f}; Zusteller {m}; Zustellerin {f}; Postbote {m}; Postbotin {f} | Briefträger {pl}postman; postwoman [Br.]; mailman; mailwoman [Am.] | postmen; mailmen [Add to Longdo]
Darbietung {f}; Dargebotene {n}act [Add to Longdo]
Dienstbote {m}domestic [Add to Longdo]
Diversifikation {f}; Diversifizierung {f}; Vervielfältigung {f} des Angebotes [econ.]diversification; diversification of supply; diversification of sources of supply [Add to Longdo]
Eilbote {m}express messenger [Add to Longdo]
Eilbote {m}; Stafette {f} | durch Eilbotencourier | express; express delivery [Add to Longdo]
Einfuhrverbot {n} | Einfuhrverbote {pl}embargo on imports | embargoes on imports [Add to Longdo]
Gebot {n} | Gebote {pl}commandment | commandments [Add to Longdo]
Halteverbot {n} | Halteverbote {pl}stopping restriction | stopping restrictions [Add to Longdo]
Industrieroboter {m}industrial robot [Add to Longdo]
Kartellverbot {n} | Kartellverbote {pl}ban on cartels | bans on cartels [Add to Longdo]
Laufroboter {m}; Schreitroboter {m}walking robot [Add to Longdo]
Laufroboter {m}legged vehicle; legged machine [Add to Longdo]
Montageroboter {m}assembly robot [Add to Longdo]
Roboter {m} | Roboter {pl}robot | robots [Add to Longdo]
Roboteringenieur {m}roboticist [Add to Longdo]
Robotersystem {n} | Robotersysteme {pl}robot system | robot systems [Add to Longdo]
Robotertechnik {f}robotics [Add to Longdo]
Saboteur {m}saboteur [Add to Longdo]
Sendbote {m} | Sendboten {pl}emissary | emissaries [Add to Longdo]
Startverbot {n}; Sperre {f} [sport] | Startverbote {pl}; Sperren {pl}suspension | suspensions [Add to Longdo]
Stellenangebote {pl} (in der Zeitung); offene Stellenvacancies [Add to Longdo]
Suchmaschine {f}; Suchroboter {m} [comp.]search engine [Add to Longdo]
Verbot {n} | Verbote {pl}interdiction | interdictions [Add to Longdo]
Verbot {n}; Untersagung {f} | Verbote {pl}; Untersagungen {pl}prohibition | prohibitions [Add to Longdo]
Verbot {n}; Bann {m} | Verbote {pl}; Banne {pl}ban | bans [Add to Longdo]
Verkünder {m}; Vorbote {m}herald [Add to Longdo]
Vorbote {m} | Vorboten {pl}forerunner | forerunners [Add to Longdo]
Vorbote {m}precursor [Add to Longdo]
Vorläufer {m}; Vorbote {m}harbinger [Add to Longdo]
Zugang {m}; Zutritt {m} | Zugänge {pl} | Zugang verbotenaccess | accesses | access denied [Add to Longdo]
anbieten; bieten | anbietend | angebotento proffer | proffering | proffered; profferred [Add to Longdo]
aufbieten; einsetzen; verteidigen | aufbietend; einsetzend; verteidigend | aufgeboten; eingesetzt; verteidigtto deploy | deploying | deployed [Add to Longdo]
bieten; anbieten; darbringen | bietend; anbietend | geboten; angeboten | er/sie bietet; er/sie bietet an | wir bieten | ich/er/sie bot; ich/er/sie bot an | er/sie hat/hatte geboten; er/sie hat/hatte angeboten | ich/er/sie böte; ich/er/sie böte an | nicht gebotento offer | offering | offered | he/she offers | we offer | I/he/she offered | he/she has/had offered | I/he/she would offer | unoffered [Add to Longdo]
bieten; reizen | bietend; reizend | geboten; gereizt | bietet | botto bid {bade, bid; bidden, bid} | bidding | bidden | bids | bade; bid [Add to Longdo]
eindämmen; aufhalten; zum Stillstand bringen; Einhalt gebieten | eindämmend; aufhaltend; zum Stillstand bringend; Einhalt gebietend | eingedämmt; aufgehalten; zum Stillstand gebracht; Einhalt gebotento stem | stemming | stemmed [Add to Longdo]
feilbieten; prostituieren | feilbietend | feilgebotento prostitute | prostituting | prostituted [Add to Longdo]
gesperrt; verboten {adj}off limits; off-limits [Add to Longdo]
polizeilich verbotenagainst the law [Add to Longdo]
trotzen; die Stirn bieten; sich widersetzen | trotzend; die Stirn bietend; sich widersetzend | getrotzt; die Stirn geboten; widersetzt | trotzt | trotzteto defy | defying | defied | defies | defied [Add to Longdo]
überbieten | überbietend | überboten | überbietetto outbid {outbid; outbid} | outbidding | outbid | outbids [Add to Longdo]
unterbieten | unterbietend | unterbietet | unterbotento undercut | undercutting | undercuts | undercutted [Add to Longdo]
unterbieten | unterbietend | unterbietet | unterbotento undersell | underselling | undersells | undersold [Add to Longdo]
verbieten; untersagen | verbietend; untersagend | verboten; untersagt | er/sie verbietet; er/sie untersagt | ich/er/sie verbot; ich/er/sie untersagte | er/sie hat/hatte verboten; er/sie hat/hatte untersagt | ich/er/sie verböteto forbid {forbade (forbad); forbidden} | forbidding | forbidden | he/she forbids | I/he/she forbade | he/she has/had forbidden | I/he/she would forbid [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アブラボテ[, aburabote] (n) oily bitterling (Tanakia limbata) [Add to Longdo]
サボタージュ員[サボタージュいん, sabota-ju in] (n) (obsc) saboteur [Add to Longdo]
ロボティックス;ロボティクス[, roboteikkusu ; roboteikusu] (n) robotics [Add to Longdo]
蝦蛄葉サボテン[しゃこばサボテン, shakoba saboten] (n) Christmas cactus; crab cactus [Add to Longdo]
大規模停電[だいきぼていでん, daikiboteiden] (n) major power outage; massive blackout [Add to Longdo]
張りぼて[はりぼて, haribote] (n) papier mache; (objects made of) laminated paper and-or cloth [Add to Longdo]
覇王樹;仙人掌[さぼてん;はおうじゅ(覇王樹);サボテン;シャボテン, saboten ; haouju ( haou ki ); saboten ; shaboten] (n,adj-no) (uk) (only the サボ, シャボ, etc. readings are from sabao) cactus (por [Add to Longdo]
腹ボテ;腹ぼて[はらぼて(腹ぼて);はらボテ(腹ボテ), harabote ( hara bote ); hara bote ( hara bote )] (n) showing (i.e. being visibly pregnant); someone who is visibly pregnant [Add to Longdo]
妨害工作員[ぼうがいこうさくいん, bougaikousakuin] (n) saboteur [Add to Longdo]
妨業員[ぼうぎょういん, bougyouin] (n) saboteur [Add to Longdo]
棒手振り;棒手振[ぼてふり, botefuri] (n) (obsc) Edo-era street merchant who carried wares hanging from a pole, hawking them in the street [Add to Longdo]
野暮天[やぼてん, yaboten] (n) boorishness; coarseness; stupidity [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
使[し, shi] Benutzung, Bote [Add to Longdo]
勅使[ちょくし, chokushi] Abgesandter_des_Kaisers, Bote_des_Kaisers [Add to Longdo]
十戒[じっかい, jikkai] die_zehn_Gebote [Add to Longdo]
右折禁止[うせつきんし, usetsukinshi] Nach_rechts_abbiegen_verboten! [Add to Longdo]
戒律[かいりつ, kairitsu] buddhistische_Gebote [Add to Longdo]
禁煙[きんえん, kin'en] Rauchen_verboten! [Add to Longdo]
禁物[きんもつ, kinmotsu] verbotene_Sache, Tabu [Add to Longdo]
道ならぬ恋[みちならぬこい, michinaranukoi] verbotene_Liebe [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bote \Bote\, n. [Old form of boot; -- used in composition. See
   1st {Boot}.] (Law)
   (a) Compensation; amends; satisfaction; expiation; as, man
     bote, a compensation or a man slain.
   (b) Payment of any kind. --Bouvier.
   (c) A privilege or allowance of necessaries.
     [1913 Webster]
 
   Note: This word is still used in composition as equivalent to
      the French estovers, supplies, necessaries; as,
      housebote, a sufficiency of wood to repair a house, or
      for fuel, sometimes called firebote; so plowbote,
      cartbote, wood for making or repairing instruments of
      husbandry; haybote or hedgebote, wood for hedges,
      fences, etc. These were privileges enjoyed by tenants
      under the feudal system. --Burrill. --Bouvier.
      --Blackstone.
      [1913 Webster]

From Portuguese-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-por-eng]:

 bote
  boat

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Bote /boːtə/ 
  messenger; summoner

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top