หรือคุณหมายถึง %baßet%?
Search result for

*basset*

(66 entries)
(0.044 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: basset, -basset-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
basset[N] สุนัขพันธุ์หนึ่ง ขาสั้น ลำตัวและหูยาว, Syn. basset hound
basset hound[N] สุนัขพันธุ์หนึ่ง ขาสั้น ลำตัวและหูยาว, Syn. basset

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He said let's have some fun and take out the dam. Basset hound.เขาบอกว่าตรงนี้กำลังสนุก ไปพังเขื่อนกันเร็ว Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Basset hound.เหมือนหมา The Scarlet Letter (2009)
I could care less about his bassets.ฉันสามารถแคร์นิดหน่อยเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินของเขานะ Double Identity (2010)
Five hundred bucks, baby. A blonde lady with a big fat basset hound.ห้าร้ายเหรียญจ้ะ ที่รัก จากผู้หญิงผมบลอนด์เลี้ยงหมาหูยาวตัวเขื่อง Seven Psychopaths (2012)
I'm on the bend, Bassett Creek Road.ฉันอยู่ที่ทางโค้ง ถนนบาสเซ็ตท์ ครีก It's My Party and I'll Die If I Want to (2012)
You'll work with a basset hound in a birthday hat if that's what I tell you to do.แกทำงานกับหมาบาสเซ็ทฮาวด์ ในหมวกวันเกิด ถ้านั่นเป็นสิ่งที่ฉันบอกใ้ห้แกทำ Going Under (2008)
- Fourth, Mrs. Bassett.- Der vierte, Mrs. Bassett. The Heartache (1981)
I don't know, Mrs. Bassett. Can I think about it?Aber ich würde gern darüber nachdenken, Mrs. Bassett. The Heartache (1981)
Mrs. Bassett said she's never had so much success with a new girl before.Mrs. Bassett war noch nie so zufrieden mit einer neuen Mitarbeiterin. The Heartache (1981)
And we're both crazy about basset hounds.Und wir lieben beide Bassets. The Sure Thing (1985)
After you left, he went crazy.Wo ist Basset jetzt? Definitely Miami (1986)
- His name was Bassett.- Er hieÍS Bassett. Highlander (1986)
Mr. Bassett is waiting, Sir.Mr. Bassett wartet auf Euch, Sir. Highlander (1986)
Bassett, is that you?Bassett, seid Ihr das? Highlander (1986)
Bassett!Bassett. Pretty in Pink (1986)
Rolly Bassett got the contract.Rolly Bassett bekam den Auftrag. Steel Magnolias (1989)
Good morning, Mr. Basset.Guten Morgen, Herr BassetTremors (1990)
Earl Bassett, right?Earl Basset, stimmt es? Tremors II: Aftershocks (1996)
Senor Bassett.Señor BassetTremors II: Aftershocks (1996)
It's an honor to meet you, Mr. Bassett, sir.Eine Ehre, Sie zu treffen, Herr BassetTremors II: Aftershocks (1996)
The Earl Bassett.Der Earl BassetTremors II: Aftershocks (1996)
Yeah, but Mr. Bassett...Ja, aber Herr Basset... Tremors II: Aftershocks (1996)
Yeah, this is the Earl Bassett, the one and only.Ja, das ist... der Earl Basset, in Fleisch und Blut. Tremors II: Aftershocks (1996)
I'm now employing the technique pioneered by Earl Bassett to make my first kill.Ich verwende jetzt die von Earl Basset entwickelte Technik, um mein erstes Schnappbiest zu töten. Tremors II: Aftershocks (1996)
Weren't you listening before, Bassett?Hast du vorher nicht zugehört, Bassett? The Crow: City of Angels (1996)
Guess you were right, Bassett.Du hattest wohl recht, Bassett. The Crow: City of Angels (1996)
- What about a basset hound?- Und wie sieht ein Basset aus? The Pilot (1996)
You're about to ask why I need to walk with the cane since Dr Benbasset told you my biosynthetic leg works perfectly.Sie werden gleich fragen, warum ich am Stock gehe, obwohl Dr. Benbasset sagte, dass mein biosynthetisches Bein voll funktioniert. It's Only a Paper Moon (1998)
Michael Bassett is here.Michael Bassett ist da. Without a Net (2000)
This is Miss Bassett, our vice principal.Das ist Miss Bassett, unsere stellvertretende Direktorin. The Glass House (2001)
Only son of Constance May Bassett, died 1900, and Thomas Campbell Brockless, died june 1931, aged 57.Einziger Sohn von Constance May Bassett, gestorben 1900, und Thomas Campbell Brockless, gestorben Juni 1931, Alter 57. To the Last Man (2008)
You look like a basset hound.Du siehst aus wie ein Basset Hound. Natural History (2010)
Bassett has plenty, but...Bassett hat jede Menge, aber... Episode #2.1 (2011)
His Lordship asked Mr Bassett to bring these in for you.Ihre Lordschaft bat Mr. Bassett, dir diese hier zu bringen. Episode #2.5 (2011)
A blonde lady with a big fat basset hound.Von einer blonden Dame mit einem dicken BassetSeven Psychopaths (2012)
Loyal as a basset hound. Oh.- Treu wie ein Basset Hound. Blood in the Water (2013)
I just got off the phone with Doctor Bassett. How's she doing?- Ich habe gerade mit Doktor Bassett gesprochen. Miracles (2014)
Dr. Bassett said Rachael told you she doesn't want the medicine.Dr. Bassett sagte, dass Rachael dir gesagt hat, dass sie die Medizin nicht wünscht. Miracles (2014)
Someone used my printer, and I'm guessing it's Caroline, 'cause it's about business and not another one of Earl's Angela Bassett collages.Irgendjemand hat meinen Drucker benutzt, und ich schätze, es war Caroline, weil es ums Geschäft und nicht um weitere Angela Bassett-Collagen* geht. And the Fun Factory (2015)
I'm a Bassett hound.Ich bin ein Basset-Hund*. And the Fun Factory (2015)
Truly. Mr. Cabral, may I introduce Ambassador Jean?Mr. Cabral, ich möchte Ihnen Basseter Jean vorstellen. The Spirit That I Have Seen (2015)
"Basset Hound regularly attends matinees by himself."FILMHUND "Basset besucht regelmäßig allein die Matinee." Ghostbusters (2016)
We gotta get something to eat. We gotta find that Basset Hound.Wir müssen was essen und diesen Basset finden. Ghostbusters (2016)
It just looks like two basset hounds may have cried themselves to death in your sweater.Es sieht aus, als hätten sich zwei Basset-Hunde zu Tode gejault in dem Ding da. The Boss (2016)
If this is about your missing tech millionaire's basset hound, I heard someone found him on a bus.Wenn es hier um den Basset von deinem vermissten Hightech-Millionär geht, ich habe gehört, man hat ihn in einem Bus gefunden. Fifty Shades of Grey Matter (2016)
It just looks like every other basset hound in the world.Er sieht wie jeder andere Basset Hound auf der Welt aus. Pour Some Sugar, Zombie (2016)
I'm a real dog person, and I was wondering whatever happened to that basset hound whose owner was taken by the Chaos Killer.Ich bin ein echter Hundefan und ich habe mich gefragt, was mit diesem Basset Hound passiert ist, dessen Besitzer vom Chaos-Killer mitgenommen wurde. Pour Some Sugar, Zombie (2016)
Get Miss Bassett at Women's Council for Equal Rights.Ruf Miss Bassett vom Frauenrat für Gleichberechtigung an. Adam's Rib (1949)
Mr. Bassett. Room 208.Bei Mr. Bassett. Rebel Without a Cause (1955)
Dr. Bassett.- Dr. Bassett. Invasion of the Body Snatchers (1956)

CMU English Pronouncing Dictionary
BASSET    B AE1 S AH0 T
BASSETT    B AE1 S EH0 T
BASSETTE    B AH0 S EH1 T
BASSETTI    B AA0 S EH1 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Wootton Bassett    (n) - (w u2 t n - b a1 s i t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dachshund {m} | Dachshunde {pl}basset | bassets [Add to Longdo]
Basseterre (Hauptstadt von St. Kitts und Nevis)Basseterre (capital of Saint Kitts and Nevis) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
バセットハウンド[, basettohaundo] (n) basset hound [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
巴斯特尔[Bā sī tè ěr, ㄅㄚ ㄙ ㄊㄜˋ ㄦˇ, / ] Basseterre (capital of Saint Kitts and Nevis) [Add to Longdo]
短腿猎犬[duǎn tuǐ liè quǎn, ㄉㄨㄢˇ ㄊㄨㄟˇ ㄌㄧㄝˋ ㄑㄩㄢˇ, / ] dachshund; basset hound [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Basset \Bas"set\ (b[a^]s"s[e^]t or b[a^]s*s[e^]t"), n. [F.
   bassette, fr. It. bassetta. Cf. {Basso}.]
   A game at cards, resembling the modern faro, said to have
   been invented at Venice.
   [1913 Webster]
 
      Some dress, some dance, some play, not to forget
      Your piquet parties, and your dear basset. --Rowe.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Basset \Bas"set\ (b[a^]s"s[e^]t), a. [Cf. OF. basset somewhat
   low, dim. of bas low.] (Geol.)
   Inclined upward; as, the basset edge of strata. --Lyell.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Basset \Bas"set\, n. (Geol.)
   The edge of a geological stratum at the surface of the
   ground; the outcrop.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Basset \Bas"set\, v. i. [imp. & p. p. {Basseted}; p. pr. & vb.
   n. {Basseting}.] (Geol.)
   To incline upward so as to appear at the surface; to crop
   out; as, a vein of coal bassets.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top