ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*amateurish*

AE1 M AH0 CH ER2 IH0 SH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: amateurish, -amateurish-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
amateurish(adj) สมัครเล่น, See also: อดิเรก, Syn. amateur, unprofessional

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amateurish(แอมมะเทอ' ริช) adj. เกี่ยวกับหรือมีลักษณะของนักสมัคเล่น -amateurishness, amateurism n. (unskilled)

CMU English Pronouncing Dictionary
AMATEURISH AE1 M AH0 CH ER2 IH0 SH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
amateurish (j) ˈæmətərɪʃ (a1 m @ t @ r i sh)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
外教[wài jiào, ㄨㄞˋ ㄐㄧㄠˋ, ] foreign teacher (abbr. for 外國教師|外国教师); greenhorn; novice; amateurish; religion other than Buddhism (term used by Buddhists) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dilettantismus {m}amateurishness [Add to Longdo]
dilettantisch; amateurhaft; laienhaft {adj} | dilettantischer; amateurhafter; laienhafter | am dilettantischsten; am amateurhaftesten; am laienhaftestenamateurish | more amateurish | most amateurish [Add to Longdo]
laienhaft {adv}amateurishly [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
士族の商法[しぞくのしょうほう, shizokunoshouhou] (exp) (See 士族) amateurish and haughty way of doing business; venturing into an unfamiliar line of business (and often failing) [Add to Longdo]
素人細工[しろうとざいく, shiroutozaiku] (n) amateurish work [Add to Longdo]
素人臭い[しろうとくさい, shiroutokusai] (adj-i) amateurish [Add to Longdo]
殿様商売[とのさましょうばい, tonosamashoubai] (n) amateurish (dilettantish) business [Add to Longdo]
殿様商法[とのさましょうほう, tonosamashouhou] (n) amateurish (dilettantish) way of doing business [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Amateurish \Am`a*teur"ish\, a.
   In the style of an amateur; superficial or defective like the
   work of an amateur. -- {Am`a*teur"ish*ly}, adv. --
   {Am`a*teur"ish*ness}, n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 amateurish
   adj 1: lacking professional skill or expertise; "a very
       amateurish job"; "inexpert but conscientious efforts";
       "an unskilled painting" [syn: {amateurish}, {amateur},
       {inexpert}, {unskilled}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top