Search result for

*alun*

(106 entries)
(0.0271 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: alun, -alun-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Phatthalung[N] พัทลุง
Phatthalung[N] จังหวัดพัทลุง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alunite(แอล' ลูไนท) n. แร่ซัลเฟทของโปแตสเซียมและอะลูมินัม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
aluniteอะลูไนต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
alunitizationการเกิดอะลูไนต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
malunionกระดูกติดผิดรูป [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Nang Talungหนังตะลุง [TU Subject Heading]
Nang Talung playsบทหนังตะลุง [TU Subject Heading]
Alundumอะลันดัม [การแพทย์]
Malunionกระดูกติดผิดรูป, การติดที่ไม่ถูกต้อง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Two weeks ago is about the same time the traffickers left Kalun.สองสัปดาห์ก่อน มันก็เป็นเวลาเดียวกันกับ พวกค้ามนุษย์ มาจากเกาลูน Snakehead (2009)
Making it look like a valuntary donation within a religious organization is a part of the laundry process It will take about two months, anyway. Are you hot?ให้ดูเหมือนพวกรับบริจาคขององค์กรศาสนาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ ใช้เวลาประมาณ 2 เดือน The Man from Nowhere (2010)
Hey, Aqualung.เฮ้ ออกซิเจนมา Setup (2011)
Okole maluna.โอโคว เมลูน่า. Kame'e (2011)
Like a mezzaluna.เหมือนกับมีดเมซซาลูน่า Magnificent Light (2012)
Does a mezzaluna look like this?แล้วมีดเมซซาลูน่า มีลักษณะแบบนี้หรือเปล่า? Magnificent Light (2012)
(AQUALUNG'S SOMETHING TO BELIEVE IN)SOMETHING'S ออกซิเจนที่จะเชื่อใน) One Chance (2013)
- Yeah, Kenneth Alun Goderich Bowes Lyon, presently holding a passport from Luxembourg, so the accent probably fits.- ครับ เคนเน็ธ อลัน ก็อดริช โบวส์ ลียง ถือหนังสือเดินทางจากลักเซมเบิร์ก ตรงกับสำเนียงการพูดของคนร้าย The Grimm Identity (2015)
Here we are at Shalung beach, once we go inเราอยู่ที่ "Shalung beach" แต่ก่อนจะเข้าไป Formula 17 (2004)
Sort of like a medical check-up.So was wie eine medizinische Generaluntersuchung. The Super Scouts: Part 2 (1980)
Traitor! You are eating up all my substance.Halunke, du ruinierst mich! The Miser (1980)
Traitor!- Halunke! The Miser (1980)
Let me get at you again, wretch!- Warte, Halunke! The Miser (1980)
Whoever has committed the deed must have watched carefully for his opportunity and must have chosen the moment when I was talking with my miscreant of a son.Wer's auch gewesen ist, er hat mit viel Schlauheit die Zeit abgepasst, Just den Augenblick, wo ich mit dem Halunken, meinem Sohn, sprach, The Miser (1980)
Rascal!Halunke! The Miser (1980)
I have just been my uncle said that this vile villain, this gentleman Karamushi still alive.Mein lieber Onkel sagte mir vorhin: "Wenn ein ausgemachter Halunke wie Monsieur Taramushi noch am Leben ist, dann nur, weil auf ihn Verlass ist." Le guignolo (1980)
- Yeah, you're punks.- Ihr seid Halunken. Moscow Does Not Believe in Tears (1980)
"Gunga galunga."Gunga galunga. Caddyshack (1980)
As yet neither the IRR nor any other body have come up with the funds to make Corntopia's film and in deference to VUE victims the music has, in the meantime, been used to accompany some of the VUE biographies in The Falls.Da jedoch bisher weder das IRR noch jemand anderes das Geld für Corntopias Film zur Verfügung stellte, und zu Ehren der GUE-Opfer, wurde die Musik inzwischen für die Untermalung einiger GUE- Biographien in den Falls benutzt. The Falls (1980)
- ...five... - I got ya number, you palookas!Ich durchschaue euch, ihr Halunken! Popeye (1980)
That hates all palookasIch hasse Halunken Popeye (1980)
Ladies and gentlemen, that man of mischief from Oklahoma last year's runner-up is getting set in chute number five, Ringo Stapelton.Meine Damen und Herren, der Halunke aus Oklahoma... und Vizemeister bereitet sich in Box fünf vor, Ringo Stapelton. Stir Crazy (1980)
Brute!Halunke! Rasputin (1981)
I'll kill you, bastard!Ich bring' dich um, Halunke! Rasputin (1981)
He sings the praises of other crooks. You want to be in that boat?Uns von einem Halunken loben zu lassen? Rasputin (1981)
Filth!Halunke! Rasputin (1981)
Sneaky bastard.Du hinterhältiger Halunke! Road Games (1981)
villains!Halunken! Oslinaya shkura (1982)
I was shut in this wardrobe by some scoundrel.Ein Halunke hat mich hier eingesperrt. Oslinaya shkura (1982)
Yachting marinas, chalets, staff quarters. It's all there.Yachthafen, Chalais, Personalunterkünfte sind ja schon da. The Skeleton in the Cupboard (1982)
- Shit. Fallon.- Fallon, Kriegsbemalung. Class of 1984 (1982)
They're not gonna dig out the war paint... and saddle up and go against Carter's hacienda.Die kramen keine Kriegsbemalung raus, satteln auf und reiten zu Carters Hacienda. When You Comin' Back, Range Rider?: Part 1 (1983)
It's occurred to me that insofar as the car is essentially evidence in the shooting, those hoodlums may have disposed of it in that crusher at the wrecking yard. Oh.Mir kam die Idee, dass, da der Wagen ja ein wichtiger Beweis in der Schießerei ist, diese Halunken ihn vielleicht in der Presse auf dem Schrottplatz entsorgt haben. Blind Spot (1983)
You've raised a delinquent!Hast du einen Halunken großgezogen! Bez svideteley (1983)
Bastard.Flegel, Halunke. Bez svideteley (1983)
This bounty hunter is my kind of scum... fearless and inventive.Dieser Kopfgeldjäger ist ein Halunke nach meinem Geschmack... furchtlos und erfinderisch. Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi (1983)
This is a government convoy to Calunda.Das ist ein Regierungskonvoi nach Calunda. Under Fire (1983)
You bastard!Halunke! Vassa (1983)
Do you know what time it is?Wisst ihr, wie spät es ist, ihr Halunken? One Deadly Summer (1983)
He, too, was part of the first radiation.Er hat die erste Initialstralung auch durchgefuehrt. Das Arche Noah Prinzip (1984)
And I got this sound-effects tape from Rod, and...Eine Kassette sorgt für die richtige Untermalung. A Nightmare on Elm Street (1984)
They're forcing me to put everything up for auction, scoundrels!Diese Halunken möchten jetzt einen Auktionsverkauf veranstalten! A Cruel Romance (1984)
And once again they shine in our war paint.Jetzt glänzen sie wieder in unserer Kriegsbemalung. The Emerald Forest (1985)
I just got a tape of This Island Earth,Ich habe Metaluna IV antwortet nicht zu Hause. Explorers (1985)
Perhaps find another Metaluna, A place inhabited by beings not unlike myself,Vielleicht finde ich noch eine Metaluna, mit ähnlichen Bewohnern. Explorers (1985)
Son of a whore!Halunke! Come and See (1985)
Faster, you bastard!Geh schon, Halunke! Come and See (1985)
Bastards!Halunken! Come and See (1985)
Death to the fascist bastards! Make them pay!Tod den faschistischen Halunken! Come and See (1985)
To steal our secrets, you lousy bastards!Wollt ihr uns ausspionieren, ihr Halunken? ! Tampopo (1985)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครื่องประดาน้ำ[N] diving apparatus, See also: aqualung, scuba, Syn. อุปกรณ์ประดาน้ำ, เครื่องดำน้ำ
พัทลุง[N] Phatthalung, Syn. จังหวัดพัทลุง, Example: อาทิตย์หน้าฉันจะไปดูนกที่ตำบลทะเลน้อยจังหวัดพัทลุง, Count unit: จังหวัด, Thai definition: ชื่อจังหวัดหนึ่งในประเทศไทยอยู่ทางภาคใต้
อังกะลุง[N] ankalung, See also: angklung, Javanese musical instrument made from bamboo tubes, Count unit: ตัว, ตับ, ชุด, Thai definition: ชื่อเครื่องดนตรีอย่างหนึ่งของชวา ใช้เขย่าให้เกิดเสียง
ตะลุง[N] the town of Patalung in southern Thailand, See also: name of a province, Syn. จังหวัดพัทลุง, Notes: (กลอน)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ่อสารส้ม[n. exp.] (bø sānsom) FR: alunière [f] (vx)
หินสารส้ม[n. exp.] (hin sānsom) FR: alunite [f]
จังหวัดพัทลุง[n. prop.] (Jangwat Phatthalung) EN: Phatthalung province   FR: province de Phatthalung [f]
พัทลุง[n. prop.] (Phatthalung) EN: Phatthalung   FR: Phatthalung
โรงงานสารส้ม[n. exp.] (rōng-ngān sānsom) FR: alunerie [f] (vx)
สารส้ม[n.] (sānsom) EN: alum   FR: alun [m]
ซึ่งมีสารส้ม[adj.] (seung mī sānsom) FR: aluneux (vx)

CMU English Pronouncing Dictionary
ALUN    EY1 L AH0 N
AQUALUNG    AE1 K W AH0 L AH0 NG
MEZZALUNA    M EH2 T S AH0 L UW1 N AH0
MEZZALUNA    M EH2 Z AH0 L UW1 N AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
aqualung    (n) (a1 k w @ l uh ng)
aqualungs    (n) (a1 k w @ l uh ng z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kriegsbemalung {f}raggery [Add to Longdo]
Begleitmusik {f}; Musikuntermalung {f}background music [Add to Longdo]
Dachverschalung {f}firring [Add to Longdo]
Deckenschalung {f}ceiling boarding [Add to Longdo]
Gehäuse {n}; Verkleidung {f}; Schalung {f}casing [Add to Longdo]
Generalunternehmer {m}prime contractor; general contractor [Add to Longdo]
Halunke {m}; Schuft {m}; Schurke {m} | Halunken {pl}; Schufte {pl}; Schurken {pl}scoundrel | scoundrels [Add to Longdo]
Kupplungsverschalung {f} [techn.]coupling enclosure [Add to Longdo]
Musikuntermalung {f}; Untermalung {f}background music [Add to Longdo]
Schalung {f}; Einschalung {f}; Verschalung {f} (Bau)shuttering formwork [Add to Longdo]
Schalung {f}form; form work; form boards [Add to Longdo]
Sozialunterstützung {f}public relief [Add to Longdo]
Tauchergerät {n}; Taucherlunge {f}aqualung [Add to Longdo]
Untermalung {f}priming coat; preparatory coat [Add to Longdo]
Verschalung {f}; Verkleidung {f} | Verschalungen {pl}; Verkleidungen {pl}boarding | boardings [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アクアラング[, akuarangu] (n) aqualung; Self-Contained Underwater Breathing Apparatus; SCUBA [Add to Longdo]
アランダム[, arandamu] (n) alundum (material made of fused aluminum usu. used as an abrasive) [Add to Longdo]
バラン[, baran] (n) balun [Add to Longdo]
バルアン[, baruan] (n) {comp} balun [Add to Longdo]
法輪功[ほうりんこう;ファルンゴン, hourinkou ; farungon] (n) Falun Gong; Falun Dafa [Add to Longdo]
法輪大法[ファルンダーファ, farunda-fa] (n) (See 法輪功) Falun Dafa; Falun Gong [Add to Longdo]
鬢長[びんなが;ビンナガ, binnaga ; binnaga] (n) (uk) albacore (Thunnus alalunga); germon [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
法轮功[Fǎ lún gōng, ㄈㄚˇ ㄌㄨㄣˊ ㄍㄨㄥ, / ] Falun gong (Chinese spiritual practice), #18,367 [Add to Longdo]
李洪志[Lǐ Hóng zhì, ㄌㄧˇ ㄏㄨㄥˊ ㄓˋ, ] Li Hongzhi, founder of the Falunggong 法輪功|法轮功 spiritual movement, #34,821 [Add to Longdo]
法轮功组织[Fǎ lún gōng zǔ zhī, ㄈㄚˇ ㄌㄨㄣˊ ㄍㄨㄥ ㄗㄨˇ ㄓ, / ] the Falung Gong organization [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
バルアン[ばるあん, baruan] balun [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 alun
   alum
 

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 alun [aly]
   alum
 

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 alun
   alum
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top