Search result for

*aggressor*

(70 entries)
(0.0146 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: aggressor, -aggressor-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aggressor[N] ฝ่ายรุกราน, See also: ผู้รุกราน, Syn. assailant, invader, offender, attacker

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aggressor(อะเกรส' เซอะ) n. ผู้รุกราน, ทำให้ได้รับทุกข์, ทำให้เจ็บปวด, Syn. attacker)

English-Thai: Nontri Dictionary
aggressor(n) ผู้รุกราน,ผู้บุกรุก

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The follow the workflow that takes them through anything from a standard dismissal to a violent aggressor.พวกเขาทำตามแผนผังที่พาเขาผ่านทุกๆอย่าง ตั้งแต่การให้ออกปกติ ไปจนถึงไล่ออกแบบแรงๆ Up in the Air (2009)
Possible non-human aggressor. Proceed with caution.เป็นไปได้รุกรานไม่ใช่มนุษย์ เดินเรือด้วยความระมัดระวัง Underworld Awakening (2012)
We can't have aggressors just miles away.เราไม่อาจให้ใครแอบบุกเข้ามาได้อีก I Ain't a Judas (2013)
history demonstrates conclusively that naive wishing for peace is the surest possible way to encourage an aggressor.ประวัติศาสตร์ชี้ชัดว่า พวกโลกสวยที่เรียกร้องสันติภาพ มีทางเดียวที่เป็นไปได้ นั่นคือ ยอมสยบแก่ผู้รุกราน Spies Like Us (1985)
There are profiles for every player-- the conservative point counter, the aggressor, the finesser.มันมีโพรไฟล์ สำหรับผู้เล่นทุกคน-- พวกนับแต้มอย่างระวัง พวกชอบรุก พวกใช้ชั้นเชิง Extreme Aggressor (2005)
Extreme aggressor.พวกชอบรุกอย่างสุดโต่ง Extreme Aggressor (2005)
If Richard's been up in the attic fantasizing about being an extreme aggressor, this guy showed him how to do it.หากริชาร์ดจินตนาการไว้ว่า เขาจะเป็นพวกดุร้ายรุนแรง ชายคนนี้เป็นคนแสดงให้เขาเห็น ว่าทำอย่างไร Extreme Aggressor (2005)
It seems as though the German aggressors cannot be stopped as the Allied nations valiantly fight to survive.ดูเหมือนว่าจะไม่มีทาง ยับยั้งเยอรมันผู้รุกรานได้ ในขณะที่สัมพันธมิตรหาญกล้า ต่อสู้เพื่อความอยู่รอด Flyboys (2006)
Our latest reports indicate the presence of attackers here... here... and here.Die letzten Meldungen verorten eine Präsenz der Aggressoren hier, hier und auch hier. Nightmare City (1980)
This is the body of one of the attackers.Das ist die Leiche eines der Aggressoren. Nightmare City (1980)
"protect, and defend it. "'Es gibt keine Auseinandersetzung ohne euch, als AggressorEpisode #1.6 (1985)
- It is you who are the aggressor.- Sie sind hier der AggressorRocky IV (1985)
History demonstrates conclusively that naive wishing for peace is the surest possible way to encourage an aggressor.Die Geschichte beweist, dass der naive Wunsch nach Frieden, der einfachste Weg ist, um einen Aggressor zu ermutigen. Spies Like Us (1985)
Now, if we are to have any chance at all to defeat the North we must enlist our own snake and strike like a cobra, right at their vitals.(Lee) Wenn Sie jedem Staat erlauben, unser Vorgehen zu bestimmen... Lincoln hat uns dazu gebracht, den 1. Schuss bei Fort Sumter abzufeuern. Ich lasse nicht zu, dass er uns wieder als Aggressoren hinstellt. June 1861 - July 21, 1861 (1986)
The annals of our county say that the japanese aggressors took 400 000 civilians in captivity and forced them to build Chang-Ping-Road.In den Annalen unseres Landkreises steht, die japanischen Aggressoren nahmen 400000 Zivilisten gefangen und zwangen sie zum Bau der Chang Ping Landstraße. Red Sorghum (1987)
For these negotiations to succeed, I must be a mediator, not an enforcer.Damit die Verhandlungen Erfolg haben, darf ich nur ein Vermittler sein, kein AggressorThe Vengeance Factor (1989)
That way, we look like the aggressors.Er lockt uns in die neutrale Zone, und wir wären die Aggressoren. The Defector (1990)
This is Commander Sinclair of Babylon 5 to raiding party.Commander SincIair von babylon 5 an den AggressorMidnight on the Firing Line (1994)
- "Aggressors appear to be professionals...- "Die Aggressoren sind Profis..." Under Siege 2: Dark Territory (1995)
But we aren't aggressors.- Wir sind keine Aggressoren. Persistence of Vision (1995)
You take the form of an animal you're going to end up behaving like one. What was it?Ein gebrochenes Volk gegen einen grausamen Aggressor beschützen. Crossfire (1996)
Aggressor?- Der AggressorLooking for par'Mach in All the Wrong Places (1996)
It's vicious. Ambassador Treen's people have been defending themselves against a particularly savage aggressor for more than a decade.Botschafter Treens Volk bekämpft einen schlimmen Aggressor, seit mehr als zehn Jahren. Nemesis (1997)
Let's hope he doesn't meet up with these"savage aggressors" first.Wenn er nicht zuerst auf die Aggressoren stößt. Nemesis (1997)
We were not the aggressors in the Great War.Wir waren nicht die Aggressoren. Living Witness (1998)
Did Voyager really help my ancestors to start the Great War, or were Kyrians the aggressors, as my people have always believed?Half die Voyager meinen Vorfahren, den Großen Krieg anzufangen? Oder waren die Kyrianer die Aggressoren? Living Witness (1998)
- Manly is good.- Ich fühl mich wie ein AggressorBut I'm a Cheerleader (1999)
The staff of the magazine managed to "smuggle in": : : The more radical ideas of those who were anxious to abandon: : : The contradictions of fascism: : :Den jungen Mitarbeitern von "Cinema" gelingt es jedoch, auch radikaIeres Gedankengut zu verbreiten, um so... die zwiespältige Doktrin des Faschismus zu unterwandern, der zwar soziale Reformen verspricht, im ausland aber zum Aggressor wird. Luchino Visconti (1999)
Appeasement only makes the aggressor more aggressiveJa. Beschwichtigung stärkt den AggressorThirteen Days (2000)
Get the bastard Yankee!Fangt den AggressorWar Live (2000)
WHILST THE MAJORITY OF OUR NATION ARE BRAVELY DEFENDING THE HOMELAND, HEADS HELD HIGH SPITING THE NATO AGGRESSOR,"Die meisten unserer Leute verteidigen mutig ihr Vaterland und trotzen stolz, mit erhobenem Kopf, dem AggressorWar Live (2000)
Even if I believed that the Earth's under attack from an aggressor who must be destroyed at all costs.Der Aggressor muss um jeden Preis zerstört werden. Final Fantasy: The Spirits Within (2001)
Sir, I think he'll keep his 300 nukes as a deterrent against any future aggressor.Seine 300 Atombomben wird er für zukünftige Aggressoren behalten. The Sum of All Fears (2002)
I guess I don't see that connection, that specific connection, because the missiles that you're talking about were built and designed to defend us from somebody else who would be aggressors against us.Ich sehe da keine direkte Verbindung, denn diese Raketen wurden entwickelt, um uns gegen andere, gegen Aggressoren zu verteidigen. Bowling for Columbine (2002)
I'm The Aggressor.Ich bin der AggressorWitches in Tights (2002)
The Aggressor?Der AggressorWitches in Tights (2002)
Where's The Aggressor?Wo ist der AggressorWitches in Tights (2002)
Now, I need The Aggressor to take out Ramus.Jetzt brauche ich den Aggressor, um Ramus zu erledigen. Witches in Tights (2002)
What if I turn The Aggressor on to you?Und wenn ich den Aggressor auf dich hetze? Witches in Tights (2002)
How could The Aggressor fail?Wie konnte der Aggressor scheitern? Witches in Tights (2002)
You'll draw a new Aggressor.Zeichne einen neuen AggressorWitches in Tights (2002)
I was hoping you'd be able to stop The Aggressor.Ich hoffte, Sie könnten den Aggressor aufhalten. Witches in Tights (2002)
- The Aggressor?- Den AggressorWitches in Tights (2002)
- He can't, not without The Aggressor.- Kann er nicht ohne den AggressorWitches in Tights (2002)
Arnon doesn't know The Aggressor failed yet.Arnon weiß noch nicht, dass der Aggressor scheiterte. Witches in Tights (2002)
Another Aggressor?Noch ein AggressorWitches in Tights (2002)
But this aggressor, this human... conspired with them to disgrace a proud warrior... and foment rebellion!Aber dieser Aggressor, dieser Mensch, verbündete sich mit ihnen, um einen stolzen Krieger zu entehren und eine Rebellion anzufachen! Judgment (2003)
Not to mention the superstitious terror of your "aggressors"...Und den abergläubischen Terror eurer "Aggressoren"... A Hole in the World (2004)
I mean, let's not forget the victim was a nonprivileged belligerent acting to further a terrorist plot.Ich meine, lassen Sie uns nicht vergessen, dass das Opfer ein nichtprivilegierter Aggressor war, der darüber hinaus in einen Terroranschlag verwickelt ist. Money (2005)
I got a bench warrant for your arrest. I'm gonna give you half an hour before I serve it. If I were you, I'd get out of town.Obwohl die deutschen Aggressoren unaufhaltbar erscheinen, kämpfen... die Alliierten heldenhaft weiter ums Überleben. Flyboys (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
aggressorIt's on the aggressor's side of town.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้รุกราน[N] invader, See also: attacker, raider, aggressor, Syn. ผู้บุกรุก, Example: มนุษย์เป็นผู้รุกรานที่อยู่ของสัตว์ป่า, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ล่วงล้ำเข้าไปก้าวร้าวระราน
ฝ่ายรุกราน[N] aggressor, Syn. ฝ่ายบุก, ฝ่ายรุก, Ant. ฝ่ายรับ, Example: ฝ่ายรุกรานไม่ทันตั้งตัวจึงตกเป็นฝ่ายรับอย่างตั้งตัวไม่ติด, Count unit: ฝ่าย, Thai definition: ฝ่ายที่เข้าไประรานผู้อื่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คนก้าวร้าว[n. exp.] (khon kāorāo) EN: aggressive person ; aggressor   FR: personne agressive [f]
ผู้รุกราน[n.] (phūrukrān) EN: invader ; attacker ; raider ; aggressor   FR: envahisseur [m] ; agresseur [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
AGGRESSOR    AH0 G R EH1 S ER0
AGGRESSORS    AH0 G R EH1 S ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
aggressor    (n) (@1 g r e1 s @ r)
aggressors    (n) (@1 g r e1 s @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Angreifer {m} | Angreifer {pl}aggressor | aggressors [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
加害者[かがいしゃ, kagaisha] (n) assailant; perpetrator; wrong-doer; aggressor; (P) [Add to Longdo]
攻撃者[こうげきしゃ, kougekisha] (n) aggressor; assailant; invader [Add to Longdo]
侵略国[しんりゃくこく, shinryakukoku] (n) aggressor nation [Add to Longdo]
侵略者[しんりゃくしゃ, shinryakusha] (n) aggressor; invader [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
侵略者[qīn, ㄑㄧㄣlu:e4 zhe3, ] aggressors; invaders, #11,615 [Add to Longdo]
逆夷[nì yí, ㄋㄧˋ ㄧˊ, ] invaders (insulting term); foreign aggressors [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Aggressor \Ag*gres"sor\, n. [L.: cf. F. agresseur.]
   The person who first attacks or makes an aggression; he who
   begins hostility or a quarrel; an assailant.
   [1913 Webster]
 
      The insolence of the aggressor is usually proportioned
      to the tameness of the sufferer.     --Ames.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top