ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*agglutinate*

AH0 G L UW1 T IH0 N EY2 T   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: agglutinate, -agglutinate-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
agglutinate[VI] เกาะติดกัน
agglutinate[ADJ] ซึ่งติดกัน
agglutinate[VT] ทำให้เกาะติดกัน, Syn. join

English-Thai: Nontri Dictionary
agglutinate(vi) รวมกัน,เกาะติดกัน,ประกอบกัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
agglutinateติดเป็นก้อน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
agglutinated-เชื่อมประสาน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Agglutinateจับกลุ่ม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
At the beginning, our planet was no more than a chaos of fire, a cloud of agglutinated dust particles, similar to so many similar clusters in the universe.โลกของเราเริ่มต้นขึ้น ด้วยกลุ่มควันไฟคละคลุ้ง เป็นเพียงกลุ่มก้อนของฝุ่นละออง ไม่ต่างกับกลุ่มฝุ่นอื่นๆ มากมายในเอกภพ Home (2009)

CMU English Pronouncing Dictionary
AGGLUTINATE    AH0 G L UW1 T IH0 N EY2 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
agglutinate    (v) ˈəglˈuːtɪnɛɪt (@1 g l uu1 t i n ei t)
agglutinated    (v) ˈəglˈuːtɪnɛɪtɪd (@1 g l uu1 t i n ei t i d)
agglutinates    (v) ˈəglˈuːtɪnɛɪts (@1 g l uu1 t i n ei t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
黏着[nián zhuó, ㄋㄧㄢˊ ㄓㄨㄛˊ, / ] to adhere; to stick to; to bond; to agglutinate; adhesion; adhesive, #73,592 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
angewachsen; verbunden {adj}agglutinate [Add to Longdo]
verkleben; verklumpen; zusammenkleben; sich zusammenballen; agglutinieren; verbinden | verklebend; verklumpend; zusammenklebend; sich zusammenballend; agglutinierend; verbindend | verklebt; verklumpt; zusammengeklebt; zusammengeballt; agglutiniert; verbundento agglutinate | agglutinating | agglutinated [Add to Longdo]
zusammengeklebt; verklebt {adj}agglutinate [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Agglutinate \Ag*glu"ti*nate\, v. t. [imp. & p. p.
   {Agglutinated}; p. pr. & vb. n. {Agglutinating}.] [L.
   agglutinatus, p. p. of agglutinare to glue or cement to a
   thing; ad + glutinare to glue; gluten glue. See {Glue}.]
   To unite, or cause to adhere, as with glue or other viscous
   substance; to unite by causing an adhesion of substances.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Agglutinate \Ag*glu"ti*nate\, a.
   1. United with glue or as with glue; cemented together.
    [1913 Webster]
 
   2. (Physiol.) Consisting of root words combined but not
    materially altered as to form or meaning; as, agglutinate
    forms, languages, etc. See {Agglutination}, 2.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top