ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

agglutinates

   
58 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -agglutinates-, *agglutinates*, agglutinate
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา agglutinates มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *agglutinates*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
agglutinate[VI] เกาะติดกัน
agglutinate[ADJ] ซึ่งติดกัน
agglutinate[VT] ทำให้เกาะติดกัน, Syn. join
agglutination[N] การเกาะติดกัน, Syn. conherence, stickiness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
agglutination(อะกลูทิเน' เชิน) n. การเกาะติดกัน, ก้อนที่เกาะติดกัน, การจับเป็นก้อนของแบคทีเรียเม็ดเลือดแดงหรืออื่นเนื่องจาก antibody. -agglutinative adj., Syn. adhesion of parts) -agglutinate v.

English-Thai: Nontri Dictionary
agglutinate(vi) รวมกัน,เกาะติดกัน,ประกอบกัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
agglutinateติดเป็นก้อน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
agglutinated-เชื่อมประสาน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
agglutination๑. การเกาะกลุ่ม [มีความหมายเหมือนกับ clumping]๒. การประสาน (ของแผล) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
haemagglutination; haemoagglutinationการเกาะกลุ่มของเม็ดเลือดแดง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
haemoagglutination; haemagglutinationการเกาะกลุ่มของเม็ดเลือดแดง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Agglutinationแอ็กกลูติเนชัน [TU Subject Heading]
Hemagglutination inhibition testsการทดสอบการยับยั้งการจับกลุ่มของเม็ดเลือดแดง [TU Subject Heading]
Hemagglutination testsการทดสอบการจับกลุ่มของเม็ดเลือดแดง [TU Subject Heading]
Agglutinateจับกลุ่ม [การแพทย์]
Agglutinatingการที่เม็ดเลือดแดงจับกลุ่มกัน [การแพทย์]
Agglutinationแอ็กกลูติเนชัน; แอกกลูติเนชัน, ปรากฎการณ์; การเกาะกัน; ปฏิกิริยาการจับกลุ่ม; การจับกลุ่ม; จับตัวกันเป็นกลุ่ม; การรวมกันเข้าเป็นกลุ่มก้อน; จับกลุ่มตกตะกอน; การเกาะกลุ่มของเม็ดเลือดแดง; การรวมกลุ่ม; ปฏิกิริยาแบบเกาะกลุ่ม; การตกตะกอน; ปฎิกิริยาการรวมกลุ่ม; การรวมตัว; ปฏิกิริยาการจับกลุ่ม; รวมเป็นกลุ่ม; การจับกลุ่มกัน; การเกาะกลุ่มของเม็ดโลหิตแดง [การแพทย์]
Agglutination Testsแอ็กกลูติเนชัน, การทดสอบ; แอกกลูติเนชัน, การทดสอบ [การแพทย์]
Agglutination, Floccular Type ofการรวมกลุ่มเป็นแผ่นบางหลวมๆ [การแพทย์]
Antibodies, Agglutinatingการทำให้เกิดสารต่อต้าน [การแพทย์]
Antibodies, Hemagglutination Inhibitionฮีแมกกลูติเนชัน อินฮิบิชันแอนติบอดี [การแพทย์]
Antibodies, Nonagglutinatingแอนติบอดีย์ที่ไม่สามารถตรวจได้โดยปฏิกิริยาจับกลุ่ม [การแพทย์]
Antibodies, Sperm Agglutinatingแอนติบอดีย์ที่ทำให้ตัวอสุจิจับกลุ่ม [การแพทย์]
Bacterial Agglutinationการทำให้แบคทีเรียจับกลุ่ม [การแพทย์]
Leucocyte Agglutinationการรวมกลุ่มกันของเม็ดเลือดขาว [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
At the beginning, our planet was no more than a chaos of fire, a cloud of agglutinated dust particles, similar to so many similar clusters in the universe.โลกของเราเริ่มต้นขึ้น ด้วยกลุ่มควันไฟคละคลุ้ง เป็นเพียงกลุ่มก้อนของฝุ่นละออง ไม่ต่างกับกลุ่มฝุ่นอื่นๆ มากมายในเอกภพ Home (2009)
There was no agglutination in the blood samples, and cross-matching was negative for both, and it appears that the dark matter from the Particle Accelerator explosion mutated their genes in a very similar way it did to yours.ไม่มีการเกาะตัว ในเลือดตัวอย่างเลย พอเอามาเทียบกันแล้วก็มีผลลบทั้งคู่ และมันเหมือนกับว่าสสารมืด The Fury of Firestorm (2015)
There was no agglutination in the blood samples, and cross-matching was negative for both, and it appears that the dark matter from the Particle Accelerator explosion mutated their genes in a very similar way it did to yours.Es gab keine Agglutination in den Blutproben und der Abgleich war bei beiden negativ, und es scheint, dass die dunkle Materie der Teilchenbeschleunigerexplosion ihre Gene auf eine ähnliche Weise mutiert hat, wie es bei Ihnen der Fall war. The Fury of Firestorm (2015)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำติดต่อ[N] agglutinative word, See also: connecting word, Example: ภาษาเอสกิโมเป็นภาษาคำติดต่อ, Thai definition: ชื่อภาษากลุ่มหนึ่ง ซึ่งแบ่งโดยรูป คือ ใช้วิธีเอาคำเติมไปติดต่อเข้ากับคำตั้ง ได้แก่ ภาษาตาด ทมิฬ ชวา มลายู ญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ เกาหลี เป็นต้น
ภาษาติดต่อคำ[N] agglutinative language, Syn. ภาษาคำติดต่อ, Example: วิชาภาษาศาสตร์แบ่งรูปภาษาต่างๆ เป็น 4 ประเภท คือ ภาษามีวิภัตติปัจจัย, ภาษาติดต่อคำ, ภาษาคำโดด และภาษาควบมากคำ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ภาษาคำติดต่อ[n. exp.] (phāsā kham tittø) EN: agglutinative language   FR: langue agglutinante [f]
ภาษาติดต่อคำ[n. exp.] (phāsā tittø kham) EN: agglutinative language   FR: langue agglutinante [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
AGGLUTINATE    AH0 G L UW1 T IH0 N EY2 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
agglutinate    (v) ˈəglˈuːtɪnɛɪt (@1 g l uu1 t i n ei t)
agglutinated    (v) ˈəglˈuːtɪnɛɪtɪd (@1 g l uu1 t i n ei t i d)
agglutinates    (v) ˈəglˈuːtɪnɛɪts (@1 g l uu1 t i n ei t s)
agglutinating    (v) ˈəglˈuːtɪnɛɪtɪŋ (@1 g l uu1 t i n ei t i ng)
agglutinative    (j) ˈəglˈuːtɪnətɪv (@1 g l uu1 t i n @ t i v)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
凝集[níng jí, ㄋㄧㄥˊ ㄐㄧˊ, ] agglutination, #31,501 [Add to Longdo]
黏着[nián zhuó, ㄋㄧㄢˊ ㄓㄨㄛˊ, / ] to adhere; to stick to; to bond; to agglutinate; adhesion; adhesive, #73,592 [Add to Longdo]
凝集的[níng jí de, ㄋㄧㄥˊ ㄐㄧˊ ㄉㄜ˙, ] agglutinative [Add to Longdo]
黏着语[nián zhuó yǔ, ㄋㄧㄢˊ ㄓㄨㄛˊ ㄩˇ, / ] agglutinative language (e.g. Turkish and Japanese) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Klumpen {m}agglutination [Add to Longdo]
agglutinierend; verklebend; zusammenballend {adj}agglutinative [Add to Longdo]
angewachsen; verbunden {adj}agglutinate [Add to Longdo]
verkleben; verklumpen; zusammenkleben; sich zusammenballen; agglutinieren; verbinden | verklebend; verklumpend; zusammenklebend; sich zusammenballend; agglutinierend; verbindend | verklebt; verklumpt; zusammengeklebt; zusammengeballt; agglutiniert; verbundento agglutinate | agglutinating | agglutinated [Add to Longdo]
verbindendagglutinating [Add to Longdo]
zusammengeklebt; verklebt {adj}agglutinate [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
凝集[ぎょうしゅう, gyoushuu] (n,vs,adj-no) (1) agglomeration; clumping together; (2) cohesion (of ions, etc.); (3) flocculation (of colloidal particles); (4) (biological) agglutination [Add to Longdo]
凝集反応[ぎょうしゅうはんのう, gyoushuuhannou] (n) agglutination reaction [Add to Longdo]
赤血球凝集[あかけっきゅうぎょうしゅう, akakekkyuugyoushuu] (n) haemagglutination; hemagglutination [Add to Longdo]
付着(P);附着[ふちゃく, fuchaku] (n,vs) sticking to; clinging to; adhesion; cohesion; agglutination; (P) [Add to Longdo]
癒合[ゆごう, yugou] (n,vs) agglutination; adhesion [Add to Longdo]
融合[ゆうごう, yuugou] (n,vs,adj-no) agglutination; adhesion; fusion; unite; (P) [Add to Longdo]
膠着[こうちゃく, kouchaku] (n,vs,adj-no) stalemate; agglutination; adhesion [Add to Longdo]
膠着語[こうちゃくご, kouchakugo] (n) agglutinative language [Add to Longdo]
膠着剤[こうちゃくざい, kouchakuzai] (n) adhesion; agglutination [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top