ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

agglutinated

   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -agglutinated-, *agglutinated*, agglutinat, agglutinate
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
agglutinated-เชื่อมประสาน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
At the beginning, our planet was no more than a chaos of fire, a cloud of agglutinated dust particles, similar to so many similar clusters in the universe.โลกของเราเริ่มต้นขึ้น ด้วยกลุ่มควันไฟคละคลุ้ง เป็นเพียงกลุ่มก้อนของฝุ่นละออง ไม่ต่างกับกลุ่มฝุ่นอื่นๆ มากมายในเอกภพ Home (2009)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
agglutinated    (v) ˈəglˈuːtɪnɛɪtɪd (@1 g l uu1 t i n ei t i d)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Agglutinate \Ag*glu"ti*nate\, v. t. [imp. & p. p.
   {Agglutinated}; p. pr. & vb. n. {Agglutinating}.] [L.
   agglutinatus, p. p. of agglutinare to glue or cement to a
   thing; ad + glutinare to glue; gluten glue. See {Glue}.]
   To unite, or cause to adhere, as with glue or other viscous
   substance; to unite by causing an adhesion of substances.
   [1913 Webster]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

agglutinated

 


  

 
agglutinated
 • (v) /'əgl'uːtɪnɛɪtɪd/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top