ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

agglutinate

AH0 G L UW1 T IH0 N EY2 T   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -agglutinate-, *agglutinate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
agglutinate[VI] เกาะติดกัน
agglutinate[ADJ] ซึ่งติดกัน
agglutinate[VT] ทำให้เกาะติดกัน, Syn. join

English-Thai: Nontri Dictionary
agglutinate(vi) รวมกัน,เกาะติดกัน,ประกอบกัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
agglutinateติดเป็นก้อน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
agglutinated-เชื่อมประสาน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Agglutinateจับกลุ่ม [การแพทย์]

CMU English Pronouncing Dictionary
AGGLUTINATE    AH0 G L UW1 T IH0 N EY2 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
agglutinate    (v) ˈəglˈuːtɪnɛɪt (@1 g l uu1 t i n ei t)
agglutinated    (v) ˈəglˈuːtɪnɛɪtɪd (@1 g l uu1 t i n ei t i d)
agglutinates    (v) ˈəglˈuːtɪnɛɪts (@1 g l uu1 t i n ei t s)

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Agglutinate \Ag*glu"ti*nate\, v. t. [imp. & p. p.
   {Agglutinated}; p. pr. & vb. n. {Agglutinating}.] [L.
   agglutinatus, p. p. of agglutinare to glue or cement to a
   thing; ad + glutinare to glue; gluten glue. See {Glue}.]
   To unite, or cause to adhere, as with glue or other viscous
   substance; to unite by causing an adhesion of substances.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Agglutinate \Ag*glu"ti*nate\, a.
   1. United with glue or as with glue; cemented together.
    [1913 Webster]
 
   2. (Physiol.) Consisting of root words combined but not
    materially altered as to form or meaning; as, agglutinate
    forms, languages, etc. See {Agglutination}, 2.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 agglutinate
   adj 1: united as if by glue [syn: {agglutinate},
       {agglutinative}]
   v 1: string together (morphemes in an agglutinating language)
   2: clump together; as of bacteria, red blood cells, etc.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top