หรือคุณหมายถึง %acuteneß%?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*acuteness*

AH0 K Y UW1 T N AH0 S   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: acuteness, -acuteness-
English-Thai: Nontri Dictionary
acuteness(n) ความเฉียบแหลม,ความเก่ง,ความมีไหวพริบ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความคม[N] sharpness, See also: keenness, acuteness, Syn. ความแหลมคม, Ant. ความทื่อ, Example: บาดแผลของผู้ตายเกิดจากความคมของอาวุธที่ใช้สังหาร

CMU English Pronouncing Dictionary
ACUTENESS    AH0 K Y UW1 T N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
acuteness    (n) ˈəkjˈuːtnəs (@1 k y uu1 t n @ s)

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
acuteness (n) กึ่งเฉียบพลัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Feinheit {f}acuteness [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
切迫[せっぱく, seppaku] (n,vs,adj-no) pressure; urgency; tension; imminence; acuteness; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Acuteness \A*cute"ness\, n.
   1. The quality of being acute or pointed; sharpness; as, the
    acuteness of an angle. AS
    [1913 Webster]
 
   2. The faculty of nice discernment or perception; acumen;
    keenness; sharpness; sensitiveness; -- applied to the
    senses, or the understanding. By acuteness of feeling, we
    perceive small objects or slight impressions: by acuteness
    of intellect, we discern fine distinctions.
    [1913 Webster]
 
       Perhaps, also, he felt his professional acuteness
       interested in bringing it to a successful close.
                          --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]
 
   3. Shrillness; high pitch; -- said of sounds.
    [1913 Webster]
 
   4. (Med.) Violence of a disease, which brings it speedily to
    a crisis. AS
    [1913 Webster]
 
   Syn: Penetration; sagacity; keenness; ingenuity; shrewdness;
     subtlety; sharp-wittedness.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top