หรือคุณหมายถึง obtuseneß?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

obtuseness

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -obtuseness-, *obtuseness*, obtusenes
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา obtuseness มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *obtuseness*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
obtuseness[N] ความโง่

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
obtuseness    (n) ˈəbtjˈuːsnəs (@1 b t y uu1 s n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Stumpfheit {f}obtuseness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Obtuseness \Ob*tuse"ness\, n.
   State or quality of being obtuse.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 obtuseness
   n 1: the quality of being slow to understand [syn: {dullness},
      {obtuseness}]
   2: the quality of lacking a sharp edge or point [ant:
     {acuteness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top