ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*话说*

   
54 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 话说, -话说-
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
话说[huà shuō, ㄏㄨㄚˋ ㄕㄨㄛ, / ] it is said, #2,631 [Add to Longdo]
换句话说[huàn jù huà shuō, ㄏㄨㄢˋ ㄐㄩˋ ㄏㄨㄚˋ ㄕㄨㄛ, / ] in other words, #15,299 [Add to Longdo]
话说[sú huà shuō, ㄙㄨˊ ㄏㄨㄚˋ ㄕㄨㄛ, / ] as the proverb says; as they say... [Add to Longdo]
话说回来[huà shuō huí lai, ㄏㄨㄚˋ ㄕㄨㄛ ㄏㄨㄟˊ ㄌㄞ˙, / ] returning to our main topic,...; that said,...; again,...; in this connection; in passing; nevertheless,...; anyhow [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What do you say we go up to your room and read it over?[CN] 话说 我们上楼一起再过一遍条款怎么样 The Whole Town's Talking (1935)
Frankly Lieutenant, this was my destination.[CN] 实话说 我是特意过来的 The Woman on the Beach (1947)
Do you wish to say anything?[CN] 你对起诉有什么话说 The Paradine Case (1947)
Phoned police station stating he had murdered Mrs. Catherine Smith.[CN] 曾给警察局打电话说 他谋杀了凯瑟琳・史密斯夫人。 The Asphalt Jungle (1950)
Told you to listen when I asked nicely,[CN] 为什么好话说尽都不听呢 Episode #1.8 (2004)
In your own words, why not?[CN] 以你的话说,有何不可? The Maltese Falcon (1941)
Halliday phoned that you were coming.[CN] 哈利迪先生打电话说你要来 D.O.A. (1949)
I'm obliged to your lordship.[CN] 我现在没话说 The Paradine Case (1947)
What did you come here for, anyway?[CN] 话说,你来这儿干啥啊? Saratoga Trunk (1945)
Let's hear, Gilda. Can you still say "rotten"?[CN] 话说 吉尔达 你还会说我们的作品烂吗 Design for Living (1933)
Mm-hmm. In other words, Mr. Plunkett, you, uh - you never got to first base.[CN] 换句话说 普朗克先生 您连她的手都没碰过 Design for Living (1933)
-I wonder why. -She started talking and couldn't finish.[CN] 这就奇怪了 她一直哭无法把话说 All About Eve (1950)
None of this would make any sense if you didn't know it.[CN] 你不知道的话说不过去 The Blue Dahlia (1946)
If you've anything to say, take the stand.[CN] 你有话说就上证人席 Mr. Deeds Goes to Town (1936)
One day you call me and say you've got the answer, and I'd be satisfied.[CN] 如果有一天 你给我打电话说你有了答案 我就很满意了 The Dark Mirror (1946)
Good old George, he's always making a speech.[CN] 乔治这家伙总有话说 It's a Wonderful Life (1946)
In other words, I am married, and I like it.[CN] 换句话说,我是结婚的 我很喜欢这种状态 One Hour with You (1932)
I have the words to say[CN] 我有话说 Song at Midnight (1937)
There's something in that too.[CN] 这话说的真讲究,我猜你老爸肯定是个... Sorry, Wrong Number (1948)
Anything more?[CN] 你还有话说 Red River (1948)
Say, do you remember that woman who poisoned her six husbands for their insurance?[CN] 话说, 你还记得那个为了保险,毒死她六位丈夫的女人吗? When Strangers Marry (1944)
I mean, uh, it's a personal problem. In other words, I...[CN] 换句话说 我知道 Lifeboat (1944)
What'd he have to say for himself?[CN] What'd he have to say for himself? 他有什么话说 Strange Cargo (1940)
Frankly, it's not you I'm interested in.[CN] 实话说吧我对你 并不感兴趣 The Killers (1946)
Talk into the phone.[CN] 对着电话说 是的 斯图尔特夫人 Talk into the phone. This Gun for Hire (1942)
In other words, you are trying to tell me[CN] 换句话说, 我想告诉我 Bordertown (1935)
As the saying goes, when I slice pickled radish, it comes out all strung together.[CN] 就像俗话说的 当我切萝卜泡菜时 会把它们都混在一起 Late Spring (1949)
My lord I've finished with the witness.[CN] "大人,我没话说了" The Paradine Case (1947)
- Enough![CN] - 废话说够多了 For Whom the Bell Tolls (1943)
Why, right. You are in the right.[CN] 说得对啊 你这话说得对 Hamlet (1948)
There are moments, Charles, when you go too far.[CN] 这话说得有点过了 Blithe Spirit (1945)
Whenever he's been detained before, he's telephoned us. Isn't that so, Janet?[CN] 每次晚到 他都会打电话说一声的 Rope (1948)
- What a horrible thing to say. - No, I think it's interesting.[CN] 一这话说的太可怕了 一没有吧.我觉得挺有意思 Blithe Spirit (1945)
By the way, did the police find you?[CN] 话说回来,警察有没有找你? Stage Fright (1950)
DONE[CN] 换句话说大叔的老婆 Episode #1.7 (2004)
And to coin a phrase... as far as I'm concerned, you can stew in your own juice![CN] 用句俗话说 据我所知.你就是在自作自受 Blithe Spirit (1945)
Is there anything else you wish to ask the witness, Mr Keane?[CN] "金先生,你还有话说吗?" The Paradine Case (1947)
I think it quite unnecessary to ask any further questions, my lord.[CN] 我想我没话说 The Paradine Case (1947)
- In other words, you don't know?[CN] 换句话说吧你不明白? Ninotchka (1939)
That's true.[CN] 此话说得没错 The Maltese Falcon (1941)
In other words, moral ideas have no weight with you.[CN] 换句话说道德观念 对你来说并不重要 Ninotchka (1939)
Just think of it, an invitation to the boss' shack![CN] 想想吧 大老板家的晚餐邀请 话说 等那些文章见报后 你就得红得发紫了 The Whole Town's Talking (1935)
In other words, you.[CN] 换句话说,你。 嗯? The Best Years of Our Lives (1946)
Taki no Shiraito sells her art, not her body![CN] 卖艺可以要我卖身休想 卖艺不卖身,话说得痛快淋漓 Taki no shiraito (1933)
No, sir. I guess I ain't.[CN] 我没话说 3 Godfathers (1948)
Honestly,[CN] - 实话说 Shame (2011)
The old saying, that one of the twins is likely to be abnormal.[CN] 老话说, 双胞胎中的一个很可能是不正常的 The Dark Mirror (1946)
He called and said that he'd meet us here.[CN] 他打电话说他想在这见见我们 Rope (1948)
My friend, according to the boys, all takes are easy but as a lawyer, I make lots of money getting them out of jail.[CN] 我的朋友,按照孩子们的话说, 所有获利都是容易的... ...但作为一个律师来说,我可以通过把 他们从监狱里放出来挣很多的钱。 The Asphalt Jungle (1950)
By telephone.[CN] 那边来的电话说 Paisan (1946)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top