ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -劦-, *劦*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[劦, xié, ㄒㄧㄝˊ] to cooperate, to work together; joint labor
Radical: Decomposition: 力 (lì ㄌㄧˋ)  力 (lì ㄌㄧˋ)  力 (lì ㄌㄧˋ) 
Etymology: [ideographic] Many people working 力 together

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[liè, ㄌㄧㄝˋ, ] unending exertion, #810,454 [Add to Longdo]
[xié, ㄒㄧㄝˊ, ] variant of 協|协; cooperate; combined labor, #810,454 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My name is Jørgen Mortensen.[CN] 我的名字是J根莫坦森。 Italian for Beginners (2000)
" We don't know" "where Jørgen Mortensen is."[CN] "我们不知道其中J根莫坦森的。" Italian for Beginners (2000)
You should get married, Jørgen.[CN] 你应该结婚,强根。 Italian for Beginners (2000)
Open Jørgen Mortensen's eyes and make him find me.[CN] 打开? 根Mortensen的眼睛 并让他找我。 Italian for Beginners (2000)
- Jørgen Mortensen won't come anymore.[CN] ... ? 根莫特森不会来了。 Italian for Beginners (2000)
We don't know where Jørgen Mortensen is.[CN] 我们不知道其中J根莫坦森的。 Italian for Beginners (2000)
No. - Where is Jørgen Mortensen?[CN] 不 根在哪里是J莫坦森? Italian for Beginners (2000)
Jørgen Mortensen?[CN] ? 根莫坦森? Italian for Beginners (2000)
" You don't know" "where Jørgen Mortensen is."[CN] "你不知道其中J根莫坦森的。" Italian for Beginners (2000)
Jørgen Mortensen ... would you like to ask for a ticket to Italy, too?[CN] ? 根莫坦森... 你会 想,以一票要求意大利人吗? Italian for Beginners (2000)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top