ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

贫困

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -贫困-, *贫困*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
贫困[pín kùn, ㄆㄧㄣˊ ㄎㄨㄣˋ, / ] impoverished; poverty, #2,963 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And underprivileged kids.[CN] 和贫困儿童 Underworld U.S.A. (1961)
You know me. Shirt off my back.[CN] 你知道我 我贫困至极 His Girl Friday (1940)
They're all leeches... bleeding the underprivileged masses.[CN] 他们都是水蛭 专吸贫困大众的血 One, Two, Three (1961)
There are lots of good, decent girls who are working, who've worked all along, who've managed to fend off hunger and poverty.[CN] 有很多纯真的好姑娘 努力的工作 靠自己抵御了饥饿和贫困 Paisan (1946)
Farmers were poor in those days. That's what Dad was, a farmer.[CN] 当时的农民生活贫困 家父就是一个农民 All About Eve (1950)
Their vanity is stronger than their wretchedness.[CN] 虚荣比贫困更甚 The Leopard (1963)
You really meet a very poor class of people in this business.[CN] 你碰到的是个这行的贫困阶层 Scandal Sheet (1952)
Since the Allende regime has disrupted national unity... by artificially fomenting a sterile... and often cruel class struggle... since this same regime is guilty... of violating the right to freedom of expression... and the right to property... since this illegal and immoral regime... does not represent the true will of the people... and to stop further abuses imposed by this Allende regime... the armed forces have accepted the responsibility... placed upon them by their country.[CN] Since the Allende regime has disrupted national unity... 被人为地制造的贫困... by artificially fomenting a sterile... Rain over Santiago (1975)
Poverty and penance should not debase men[CN] 贫困和告解不会降低人 Augustine of Hippo (1972)
When I first came here, I found you in wretchedness and poverty.[CN] 当我第一次来到这里 我发现你们的不幸和贫困 Night Creatures (1962)
True, your parents were poor, and still are.[CN] 你的父母贫困是事实 而且他们依然贫困 All About Eve (1950)
Don't you know the finest things were written on an empty stomach?[CN] 你不知道伟大的作品 都是诞生于贫困之中吗 Sunset Boulevard (1950)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top