ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -炔-, *炔*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[炔, guì, ㄍㄨㄟˋ] acetylene
Radical: Decomposition: 火 (huǒ ㄏㄨㄛˇ)  夬 (guài ㄍㄨㄞˋ) 
Etymology: [pictophonetic] fire,  Rank: 4,970

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[quē, ㄑㄩㄝ, ] alkyne, #35,265 [Add to Longdo]
[yǐ quē, ㄧˇ ㄑㄩㄝ, ] acetylene; ethyne C2H2, #56,026 [Add to Longdo]
氧乙[yǎng yǐ quē jù, ㄧㄤˇ ㄧˇ ㄑㄩㄝ ㄐㄩˋ, ] an oxyacetylene torch [Add to Longdo]
吹管[yǎng quē chuī guǎn, ㄧㄤˇ ㄑㄩㄝ ㄔㄨㄟ ㄍㄨㄢˇ, ] oxyacetylene torch [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We won't be able to get an acetylene torch in time.[CN] 我们短时间内没法搞到一个乙喷灯 Black Dynamite (2009)
We'd need oxyacetylene to cut through.[CN] 切开这些需要氧乙 Dredd (2012)
Acetylene,propane?[CN] 乙 丙烷? Pilot (2008)
How about an acetylene torch?[CN] 那乙噴燈呢? The Robotic Manipulation (2010)
We break into the two units, we hit the smaller one first then we scale the fence, enter from the south use an acetylene blowtorch to breech the warehouse from the back.[CN] 我们冲进去,先偷袭小的... ...然后爬过篱笆,从南边进去... ...用乙喷灯从后面把仓库打开 Black Dynamite (2009)
- Raj and I will get the oxyacetylene torch.[CN] Raj和我去实验室弄些氧乙 The Big Bran Hypothesis (2007)
I rented an acetylene tank for the cutting torch.[CN] 我租了乙槽用来切割 The Lookout (2007)
I need welding gear. I don't care if it's acetylene or propane.[CN] 我需要焊接设备,乙丙烷都行 Iron Man (2008)
Have to use a acetylene torch to get him out.[CN] 他已经进去了 要用个乙焊枪才能把他整出来 The Big Night (1951)
They were lighting their bombs with acetylene torches in their boats and throwing them as fast as they could to herd the whales into coves.[CN] 他们在船上用乙火炬把炸弹点燃 然后尽可能快地扔出去 把鲸鱼赶到海湾 Blackfish (2013)
Yno me diga calmate.![CN] 我DIGA calmate。 ! Gridlock'd (1997)
Propane. Body shops use acetylene.[CN] 丙烷 维修店用乙 Surprises (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top