ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -炬-, *炬*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[炬, jù, ㄐㄩˋ] torch
Radical: Decomposition: 火 (huǒ ㄏㄨㄛˇ)  巨 (jù ㄐㄩˋ) 
Etymology: [pictophonetic] fire,  Rank: 3,429

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jù, ㄐㄩˋ, ] torch, #36,946 [Add to Longdo]
[huǒ jù, ㄏㄨㄛˇ ㄐㄩˋ, ] torch, #8,427 [Add to Longdo]
付之一[fù zhī yī jù, ㄈㄨˋ ㄓ ㄧ ㄐㄩˋ, ] to put to the torch (成语 saw); to commit to the flames; to burn sth down deliberately, #60,496 [Add to Longdo]
氧乙炔[yǎng yǐ quē jù, ㄧㄤˇ ㄧˇ ㄑㄩㄝ ㄐㄩˋ, ] an oxyacetylene torch [Add to Longdo]
[huǒ jù shǒu, ㄏㄨㄛˇ ㄐㄩˋ ㄕㄡˇ, ] torchbearer; athlete carrying Olympic flame [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[きょか, kyoka] (n) pine torch; torchlight; firebrand [Add to Longdo]
燵(P);火燵[こたつ(P);コタツ, kotatsu (P); kotatsu] (n) (uk) kotatsu; table over an electric heater (orig. a charcoal brazier in a floor well) with a hanging quilt that retains heat; (P) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The golden torch of hope...[CN] 火散發出金色的光芒 À Nous la Liberté (1931)
And brandish the torch[CN] 288)}♪揮舞著火 Sweet Movie (1974)
Operation Torch - codename for the Anglo-American landings in the French North African colonies of Morocco and Algeria.[CN] 火行动... 英美在法属北非殖民地 摩洛哥和阿尔及利亚登陆行动的代号 Tough Old Gut: Italy - November 1942-June 1944 (1974)
Little Miss Liberty, carrying the torch. Why'd you follow me?[CN] 拿着火的自由的小女神 Saboteur (1942)
They will take over the fairgrounds. They will stage torchlight parades.[CN] 他们将会占据露天马戏团 他们将会举行火游行 The Tin Drum (1979)
600 ships, loaded with men and material, set sail for North Africa - Operation Torch.[CN] 600艘船,装载着人员和物资, 向北非进发... 火行动 On Our Way: U.S.A. - 1939-1942 (1973)
Parading around huge bonfires repeating vindictive chants they consigned the poor creatures to the flames.[CN] 在熊熊篝火旁游行 重复着恶狠狠的叫喊 Parading around huge bonfires repeating vindictive chants 他们将这些可怜人付之一 they consigned the poor creatures to the flames. The City of the Dead (1960)
"That is a real child, that burning torch running across a field."[CN] "那是个真实的孩子,那个 奔跑穿越田野的燃烧的火" Remember (1974)
She lit up like a torch.[CN] 像火那樣著火了。 Siberiade (1979)
God's heart a burning torch, his veins run fire, not blood.[CN] 神的心是燃烧的火 血管里流的是火 The Man Who Would Be King (1975)
Even Mr. Vrana can't light it.[CN] 即使弗拉納先生 也不能使火工作 Cremator (1969)
The synagogues burned on Crystal Night.[CN] 犹太教堂在水晶之夜被付之一 Genocide: 1941-1945 (1974)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top