ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
43 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -沼-, *沼*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[沼, zhǎo, ㄓㄠˇ] lake, pond, swamp
Radical: Decomposition: 氵 (shuǐ ㄕㄨㄟˇ)  召 (zhào ㄓㄠˋ) 
Etymology: [pictophonetic] water,  Rank: 2,480

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhǎo, ㄓㄠˇ, ] pond; pool, #23,981 [Add to Longdo]
[zhǎo qì, ㄓㄠˇ ㄑㄧˋ, / ] marsh gas; methane CH4, #19,606 [Add to Longdo]
[zhǎo zé, ㄓㄠˇ ㄗㄜˊ, / ] marsh; swamp; wetlands; glade, #24,806 [Add to Longdo]
[ní zhǎo, ㄋㄧˊ ㄓㄠˇ, ] swamp, #46,333 [Add to Longdo]
泽地[zhǎo zé dì, ㄓㄠˇ ㄗㄜˊ ㄉㄧˋ, / ] marsh; swamp; everglade, #47,124 [Add to Longdo]
[chí zhǎo, ㄔˊ ㄓㄠˇ, ] pool; pond, #116,933 [Add to Longdo]
[hú zhǎo xué, ㄏㄨˊ ㄓㄠˇ ㄒㄩㄝˊ, / ] limnology, #339,186 [Add to Longdo]
泽地带[zhǎo zé dì dài, ㄓㄠˇ ㄗㄜˊ ㄉㄧˋ ㄉㄞˋ, / ] marsh; swamp; everglade [Add to Longdo]
[hú zhǎo, ㄏㄨˊ ㄓㄠˇ, ] lakes and marshes [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[ぬま, ] (n ) บึง,หนอง(พื้นที่น้ำที่ตื้นและเล็กกว่าทะเลสาบ), See also: R. 地,湖

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ぬま, numa] (n,n-suf) swamp; bog; pond; lake; (P) [Add to Longdo]
[ぬまむつ;ヌマムツ, numamutsu ; numamutsu] (n) (uk) Nipponocypris sieboldii (species of cyprinid) [Add to Longdo]
[しょうき, shouki] (n) marsh gas; methane [Add to Longdo]
[しょうこ, shouko] (n) marshes and lakes [Add to Longdo]
虎の尾[ぬまとらのお;ヌマトラノオ, numatoranoo ; numatoranoo] (n) (uk) Lysimachia fortunei (species of loosestrife) [Add to Longdo]
[ぬますぎ;ヌマスギ, numasugi ; numasugi] (n) (See 落羽松) bald Cypress (Taxodium distichum) [Add to Longdo]
[しょうたく, shoutaku] (n) marsh; swamp; (P) [Add to Longdo]
沢植物[しょうたくしょくぶつ, shoutakushokubutsu] (n) helophyte; marsh plant [Add to Longdo]
沢地[しょうたくち, shoutakuchi] (n) wetland; marshland [Add to Longdo]
[ぬまち(P);しょうち, numachi (P); shouchi] (n,adj-no) marshland; wetland; swampland; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Lots of herons live in the marsh.そのにはサギがたくさん住んでいる。
Minutes or hours later Dr. Numata came in and felt Sadako's forehead.何分か経ったのか、それとも何時間か経ったのか、田先生が家に入ってきて、禎子の額に手を当てた。
We were bogged down in a morass of paperwork.私たちは書類事務の泥に陥っていた。
There is a small pond here.小さながあります。
Swampy land is no use for building purposes.地に建物は建てられない。
They got through the marsh.彼らは地を通り抜けた。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, if it's the Marshes of Morva you wanted, here you are.[JA] ようこそ、モルヴァの泥 The Black Cauldron (1985)
You're being attacked by the bog demon.[JA] の悪魔にアタックされてる。 A Nightmare on Elm Street 3: Dream Warriors (1987)
Don't show whether there's mountain, swamp or desert.[CN] 没有标明这里是山 泽还是沙漠 The Treasure of the Sierra Madre (1948)
- I'll jump across. - Well there's bog on the other side.[CN] 那边有个 The Red House (1947)
And I've been in jungles and around savages so long I gotta find out I'm back in civilization again.[CN] 我在泽里跟野蛮人 相处时间太久了, 我必须重新意识到 自己又回到了文明社会。 The Best Years of Our Lives (1946)
Have to put half the jungle underneath our wheels to get through the mud.[JA] ドロのジャングルを抜けていくんだぞ Sorcerer (1977)
And salt marshes. Only one caravan trail. Very old.[CN] 还有盐 只有一个古老商队的足迹 Sahara (1943)
Why did you do that? I live in there!"[JA] 「おれはに住んでたんだぞ」 Nostalgia (1983)
Ain't no use going in there. He's in the swamp.[CN] 没用了,他在 Moonrise (1948)
Stabbed in the back AND ABANDONED IN MARGIN[CN] 刺中后背 抛尸于泽地 The Reckless Moment (1949)
I wondered why you came back after so long bleedin', smelling' of swamp and hatin' your pa.[CN] 我不知道为什么你回来 ...通过又长又臭的泽 来恨你爸 Moonrise (1948)
- Oh, that was used to, uh... buy a couple of corpses in a little chicken run in the Hackney Marshes Murder.[CN] - 噢,那是用来 那是用来埋葬丧生于哈克尼泽谋杀案中 一个小养鸡场的人们的尸体的 The Lodger (1944)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ぬま, numa] Sumpf, Morast [Add to Longdo]
[ぬまち, numachi] Sumpfland, Sumpfboden [Add to Longdo]
[しょうたく, shoutaku] Sumpf, Morast, Moor [Add to Longdo]
[ぬまた, numata] sumpfiges_Feld, schlammiges_Feld [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top