ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

望子成龙

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -望子成龙-, *望子成龙*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
望子成龙[wàng zǐ chéng lóng, ㄨㄤˋ ㄗˇ ㄔㄥˊ ㄌㄨㄥˊ, / ] lit. to hope one's son becomes a dragon (成语 saw); fig. to long for one' s child to succeed in life; to have great hopes for one's offspring; to give one's child the best education as a career investment, #43,895 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
To be who my dad wants me to be?[CN] 因为父亲望子成龙? The Italian Banker (2007)
How do you sell this place to prospective parents?[CN] 骗局 诱饵 - 你怎么向那些望子成龙的父母兜售这里? Blood Brothers (2009)
A mother wants the best for her son.[CN] 做母亲的总是望子成龙 The Class (2008)
Kids get born and you just worry about them and you hope for them.[CN] 孩子生下来你就为他们操心 望子成龙 Peyton Place (1957)
Maybe it's a different Jackie[CN] 人家这成龙,是"望子成龙"的成龙 Lady Cop & Papa Crook (2008)
Every mother wants her son to succeed.[CN] 人家都说望子成龙 A Touch of Zen (1971)
I know you want Ka-yip to succeed your business, but he does nothing wrong![CN] 对! 我知道你很想 望子成龙,继承父业 Zhui ma lao (2003)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top