ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -壕-, *壕*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[壕, háo, ㄏㄠˊ] ditch; trench; channel, moat
Radical: Decomposition: 土 (tǔ ㄊㄨˇ)  豪 (háo ㄏㄠˊ) 
Etymology: [pictophonetic] earth,  Rank: 3,077

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[háo, ㄏㄠˊ, ] air-raid shelter; trench, #30,245 [Add to Longdo]
[zhàn háo, ㄓㄢˋ ㄏㄠˊ, / ] trench warfare, #35,094 [Add to Longdo]
[háo gōu, ㄏㄠˊ ㄍㄡ, / ] trench; moat, #44,194 [Add to Longdo]
[zhàn háo rè, ㄓㄢˋ ㄏㄠˊ ㄖㄜˋ, / ] trench fever, #721,667 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
(P);濠[ごう, gou] (n) (1) (濠 is usu. filled with water, is usu. dry) moat; fosse; trench; ditch; (2) ( only) underground air-raid shelter; dugout; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The enemy was entrenched all around the capital.敵軍は首都の周囲を塹で固めていた。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Looks like they ran out of these.[JA] まるで... "向こう"が、"これ"の退避 Kill Command (2016)
The fact remains... a good part of your men never left their own trenches.[CN] 你的人有很大一部分 根本没有离开自己的战 Paths of Glory (1957)
Because they didn't try. I saw it myself. Half never left the trenches.[CN] 那是因为他们没有努力 我亲眼见到的,半数人根本就没离开战 Paths of Glory (1957)
We're digging trenches all along our flanks.[JA] 側面には塹を掘る Battle of the Bastards (2016)
Corporal Paris, why didn't you leave the trenches?[CN] Paris下士,你为什么不离开战 Paths of Glory (1957)
See that rifle pit?[JA] あの射撃が見えるか? Free State of Jones (2016)
We're going to get out of this trench and we're going to make for a treeline about a quarter mile out.[JA] 俺達は塹から出て 400メートル先の 森林線に行くんだ Free State of Jones (2016)
We need a moat at the south border, so no horsemen can approach[CN] 这样可以形成一条沟 阻止马匹进来 Seven Samurai (1954)
This moat need not be wide[CN] 不必全部放水,形成沟即可 Seven Samurai (1954)
Pork Chop's been lost. They were right in the trenches before anybody knew it.[CN] 猪排山失守了 他们摸进战了我们才如梦初醒 Pork Chop Hill (1959)
The bunkers.[JA] 掩蔽 Hacksaw Ridge (2016)
The boys in the trenches called her "Doctor Poison".[JA] 塹の中の子供は彼女を 毒物博士と呼んだ Wonder Woman (2017)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top