ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

战壕

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -战壕-, *战壕*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
战壕[zhàn háo, ㄓㄢˋ ㄏㄠˊ, / ] trench warfare, #35,094 [Add to Longdo]
战壕[zhàn háo rè, ㄓㄢˋ ㄏㄠˊ ㄖㄜˋ, / ] trench fever, #721,667 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The fact remains... a good part of your men never left their own trenches.[CN] 你的人有很大一部分 根本没有离开自己的战壕 Paths of Glory (1957)
Because they didn't try. I saw it myself. Half never left the trenches.[CN] 那是因为他们没有努力 我亲眼见到的,半数人根本就没离开战壕 Paths of Glory (1957)
The men are falling back to our own trenches.[CN] 士兵们都在撤回战壕 Saint Paths of Glory (1957)
The front was stabilized and shortly afterwards... developed into a continuous line of heavily fortified trenches... zigzagging their way 500 miles... from the English Channel to the Swiss frontier.[CN] 此后前线一直保持平静 不久后形成了一条高度设防的战壕... 绵延500英里... Paths of Glory (1957)
South of Tieling.[CN] 侦察敌军战壕之事 Nichiro sensô shôri no hishi: Tekichû ôdan sanbyaku-ri (1957)
Where are the rest? Zero plus one, and they're still in the trenches.[CN] 已经1分钟了 而他们还在战壕 Paths of Glory (1957)
Get these men out of the trenches![CN] 让这些人走出战壕! 来吧! Paths of Glory (1957)
My trenches are soaked with it![CN] 我的战壕都浸满了! - 够了! Paths of Glory (1957)
If some didn't leave the trenches, it must have been impossible.[CN] 如果一些士兵没有离开战壕 这命令一定是不可行的 Paths of Glory (1957)
If it was impossible, the only proof of that would be their dead bodies... lying in the trenches.[CN] 如果命令是不可行的 那唯一的证明就是... 他们躺在战壕内的尸体 Paths of Glory (1957)
Talk with officer.[CN] 侦察挖战壕的工事 Nichiro sensô shôri no hishi: Tekichû ôdan sanbyaku-ri (1957)
The barrage is getting away from them. They're still in the trenches![CN] 炮击点已经离他们很远了 可他们还在战壕里! Paths of Glory (1957)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top