ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

壕沟

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -壕沟-, *壕沟*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
壕沟[háo gōu, ㄏㄠˊ ㄍㄡ, / ] trench; moat, #44,194 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Anything between digging ditches and owning a bank.[CN] 任何介于挖壕沟到 商业巨子之间的工作都可以 Home (2010)
Not the moats.[CN] 不是壕沟 Twilight (2008)
I say we concentrate the fire four crossbowmen on the walls to let our men ill the ditch with earth.[CN] 我想我们应该把重点放在弓弩和砌石工程... ... 同时用泥土将壕沟填平 Sword of War (2009)
The Milanese have built defensive ditch along this line.[CN] 米兰人已经在城市周围挖了壕沟 Sword of War (2009)
- - Yes, the first here crept out the ditch.[CN] -是的,壕沟的第一个弯道 The Objective (2008)
Whether on the ground in brutal trench warfare or high, high in the skies above them, millions of young soldiers continue to die with no end in sight.[CN] 无论在地面壕沟内 还是在万里之上的空中 都有数百万年轻战士死于无止境的搏斗 Flyboys (2006)
300,000 cubic meters of contaminated earth are bulldozed into huge ditches and covered over with cement.[CN] 30万立方公尺的污染区 都以推土机挖进大壕沟 并用水泥掩盖 The Battle of Chernobyl (2006)
Caught five in a ditch.[CN] 我在一个壕沟抓到五个 Defiance (2008)
Fucking RoboSoldier dug a ranger grave in Michelle's front yard.[CN] 我们的机械大兵在Michelle的院子里挖了 一条壕沟 Stop-Loss (2008)
What did you expect, coffins and dungeons and moats?[CN] 你以为是什么样的? 棺材 地牢 还是壕沟? Twilight (2008)
60 meters below, other robots gather it up and burry it in ditches.[CN] 在60公尺下方 其他机器人收集瓦砾埋到壕沟 The Battle of Chernobyl (2006)
No, not the moats.[CN] 不 不是壕沟 Twilight (2008)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top