ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -呓-, *呓*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[呓, yì, ㄧˋ] to talk in one's sleep; somniloquy
Radical: Decomposition: 口 (kǒu ㄎㄡˇ)  艺 (yì ㄧˋ) 
Etymology: [pictophonetic] mouth,  Rank: 4,470

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yì, ㄧˋ, / ] talk in sleep, #42,025 [Add to Longdo]
[mèng yì, ㄇㄥˋ ㄧˋ, / ] talking in one's sleep; delirious ravings; nonsense; sheer fantasy, #66,354 [Add to Longdo]
[sā yì zhēng, ㄙㄚ ㄧˋ ㄓㄥ, / ] somniloquy; to talk or act in one's sleep; sleep-walking [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Your oranges are almost rotten![CN] 你的橙都快烂啦 McDull, Kung Fu Kindergarten (2009)
Perhaps this is all nonsense, emptiness, a delusion, and quite another fate awaits me.[CN] 也许这一切不过是虚无 是无知心灵的梦! 命运另有它的安排 Onegin (1999)
I feel we can't go through another of these terrible times, and I... shan't recover this time.[CN] 我们一定熬不过又一次的煎熬 而这次我将无法康复 我开始听到 The Hours (2002)
GIOVANNIBALDERDASH.[CN] 乔瓦尼・梦 The Mine (2012)
All I am is a poet spinning rhymes of a Russia not cut off at the knees, but armed to the teeth.[CN] 我只是个诗人,梦着俄罗斯诗句 别比人矮一截,把自己武装起来 The Saint (1997)
Oh, no. Laughing, crying, tumbling, mumbling.[CN] 大笑、哭泣、颤抖、 Dead Poets Society (1989)
♪ Last night you were dreaming ♪[CN] ∮ 昨晚你陷入梦 Ray (2004)
Forgive my foolish raving...[CN] 原谅我的愚蠢的语... ... Princess Mononoke (1997)
You talked in your sleep.[CN] 你梦时说的 As Far as My Feet Will Carry Me (2001)
She has never spoken since. Not even in her dreams.[CN] 从那时起她一直没说过话 梦也没有 The Guns of Navarone (1961)
Certainly doesn't sound like a child dreaming[CN] 不像小孩的梦 Seven Samurai (1954)
Raving psycho.[CN] 语心理。 Black Sheep (1996)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top