ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

梦呓

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -梦呓-, *梦呓*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
梦呓[mèng yì, ㄇㄥˋ ㄧˋ, / ] talking in one's sleep; delirious ravings; nonsense; sheer fantasy, #66,354 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Perhaps this is all nonsense, emptiness, a delusion, and quite another fate awaits me.[CN] 也许这一切不过是虚无 是无知心灵的梦呓! 命运另有它的安排 Onegin (1999)
GIOVANNIBALDERDASH.[CN] 乔瓦尼・梦呓 The Mine (2012)
There's sleep walking, sleep talking, eating while you're asleep.[CN] 有梦游 梦呓 边睡边吃东西 Sleepwalk with Me (2012)
Also known as somniloquy.[CN] 又叫梦呓 Number One Fan (2013)
All I am is a poet spinning rhymes of a Russia not cut off at the knees, but armed to the teeth.[CN] 我只是个诗人,梦呓着俄罗斯诗句 别比人矮一截,把自己武装起来 The Saint (1997)
♪ Last night you were dreaming ♪[CN] ∮ 昨晚你陷入梦呓 Ray (2004)
You talked in your sleep.[CN] 你梦呓时说的 As Far as My Feet Will Carry Me (2001)
She has never spoken since. Not even in her dreams.[CN] 从那时起她一直没说过话 梦呓也没有 The Guns of Navarone (1961)
Certainly doesn't sound like a child dreaming[CN] 不像小孩的梦呓 Seven Samurai (1954)
I hear you talk in your sleep.[CN] 听你梦呓 You Ain't Seen Nothin' Yet (2012)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top