ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

屋台

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -屋台-, *屋台*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
屋台[やたい, yatai] (n) ร้านแผงลอย หรือรถเข็นริมถนน

Japanese-English: EDICT Dictionary
屋台(P);屋体;家台(iK)[やたい, yatai] (n) (1) (See 屋台店) cart (esp. a food cart); stall; stand; (2) (See 踊り屋台) festival float; portable shrine dedicated to a god and shaped like a house; dancing platform; (3) stage prop fashioned after a large building; (4) (abbr) (See 屋台骨) framework (of a house, etc.); (5) (arch) house (esp. a small and miserable house); (P) [Add to Longdo]
屋台[やたいぼね, yataibone] (n) framework; mainstay; support; supporter [Add to Longdo]
屋台[やたいみせ, yataimise] (n) stall; stand [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Looks like he's got a bone to pick with a guy in a food truck.[JA] 屋台の男と話をする 必要があったようだ Risk (2012)
- On what basis? and has been supporting Iseshima Hotel for more than 25 years.[JA] 羽根専務は 前社長の代から 経理を任され 25年以上 伊勢島ホテルの 屋台骨を支えてこられた方だ Episode #1.8 (2013)
Oh.[JA] じゃあ表にケバブ屋台があるわ Leather Bears (2013)
He bumped into Tillman at the food truck.[JA] - 屋台で彼女の後ろに Cura Te Ipsum (2011)
An uncle who spent his life slaving over a food-truck counter...[JA] 屋台であせくせ働くことに 人生を費やした... 伯父さんを Risk (2012)
I know you forget to eat when you're stressed, so I stopped by that food truck you like.[JA] ストレスで、 食べてないんでしょ。 あなたが好きな屋台で 買ってきたわ。 Blood Bonds (2016)
Let's start with the cart.[JA] 屋台を調べよう Twelve Days of Krampus (2013)
Couple of NYPD officers at the falafel cart.[JA] ファラフェルの屋台に 警官が2人 Tower Heist (2011)
The food truck is registered to Robert Sowoski.[JA] 屋台は ロバート・ソワロスキの登録です Risk (2012)
The market stallholders? I grew up here.[JA] 屋台 私はここで育ったんです Night Market Hero (2011)
He went down to the coffee truck while I'm having the copies made.[JA] 屋台のコーヒー店へ 行ったよ Do the Wrong Thing (2012)
I had a bratwurst from this rolling outhouse last week, hit me worse than a master cleanse.[JA] 先週 この屋台でポークソーセージを 食べて ひどい目にあった Risk (2012)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top