ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

インタビュー

   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -インタビュー-, *インタビュー*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
インタビュー[いんたびゅー, intabyu-] (vt) สัมภาษณ์ ใช้สำหรับการสัมภาษณ์ของนักข่าวหรือผู้ดำเนินรายการ

Japanese-English: EDICT Dictionary
インタビュー(P);インタビュ;インタービュー;インタビュウ(ik);インタヴュー[, intabyu-(P); intabyu ; inta-byu-; intabyuu (ik); intavuyu-] (n,vs) interview (i.e. television, newspaper, etc.); (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The interview is scheduled for 10:00 a.m. tomorrow.インタビューはあす午前10時予定されている。
We will interview two people so we can hear both sides of this question.この問題に対する両者の意見を聞くために、二人の方にインタビューをしてみようと思います。
I want to talk to the famous pianist before his concert.コンサートが始まる前に、その有名なピアニストにインタビューしたいと思っていました。
A reporter is interviewing Dr. Patterson about Koko, a talking gorilla.記者が話をするゴリラのココについてパターソン博士にインタビューしている。
I interviewed a lady who works to protect the environment.私は環境保護の仕事をしている女性にインタビューをしました。
What he said in his interview makes sense.彼がインタビューで言ったことは理にかなっている。
He had an interview with the Prime Minister.彼は首相にインタビューした。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That interview concludes this broadcast from Clemont Ferrand.[JA] このインタビューは クレモン・フェランからお伝えしました Grand Prix (1966)
Your mother and I and Dave's parents were interviewed about what we thought of our illustrious son.[JA] そうそう! わたし達と デイブのご両親がインタビューされてね 自慢の息子達について語ったよ 2001: A Space Odyssey (1968)
_[JA] インタビューには答えるな Shalwar Kameez (2014)
Censuring the whole interview with the mercenaries?[JA] 傭兵へのインタビューはダメだって! ? Live for Life (1967)
Earlier this afternoon, "The World Tonight" recorded an interview with the crew of Discovery at a distance of80 million miles from Earth.[JA] 今日の午後"ワールドトゥナイト" は―― 地球から8000万マイル彼方のディスカバリー乗員に インタビューを行いました 2001: A Space Odyssey (1968)
Mr. Yamura regrets he does not give interviews.[JA] 矢村氏はインタビューに応じられない事を 残念だと言っています Grand Prix (1966)
I was wondering if Mr. Yamura would consent to doing an interview?[JA] 矢村さん、インタビューに 答えていただけますか? Grand Prix (1966)
But tell me, Mr Bradley, if you are sober, how you are going to obtain this fantastic interview.[JA] 酔ってるわけじゃなさそうだが 本気でインタビューできると 思ってるのか? Roman Holiday (1953)
You've already been to the interview?[JA] もうインタビューしたのか? Roman Holiday (1953)
The princess exclusive. Did you get it?[JA] 王女の独占インタビューだよ 取れたのか? Roman Holiday (1953)
Interview me first, Pete. I have had a fascinating life.[JA] 最初のインタビューは僕だ、ピート 僕は魅力的な生活をしてる Grand Prix (1966)
What would a real interview with this dame be worth?[JA] 彼女のインタビューの値段は? Roman Holiday (1953)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top