ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

feoff

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -feoff-, *feoff*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
feoff(n) ที่ดินซึ่งได้รับตามระบบศักดินา, Syn. fief, feud
feoffee(n) ผู้รับมอบที่ดิน, Syn. grantee
feoffer(n) ผู้มอบที่ดิน, Syn. grantor

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
feoff(เฟฟ, ฟืฟ) vt. มอบที่ดิน (ศักดินา) ให้แก่, ให้ค่าธรรมเนียม. -feoffor, feofer n.
feoffee(เฟฟ' ฟี, ฟีฟี') ผู้ที่ได้รับมอบที่ดิน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้รับมอบที่ดิน[phūrapmøp thīdin] (n, exp) EN: feoffee ; grantee ]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
feoff (n) fˈiːf (f ii1 f)
feoffs (n) fˈiːfs (f ii1 f s)

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Feoff \Feoff\ (?; 277), v. t. [imp. & p. p. {Feoffed}; p. pr. &
   vb. n.. {Feoffing}.] [OE. feffen, OF. feffer, fieffer, F.
   fieffer, fr. fief fief; cf. LL. feoffare, fefare. See
   {Fief}.] (Law)
   To invest with a fee or feud; to give or grant a corporeal
   hereditament to; to enfeoff.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Feoff \Feoff\, n. (Law)
   A fief. See {Fief}.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 feoff
   n 1: a piece of land held under the feudal system [syn: {fief},
      {feoff}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top