ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

impossibility

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -impossibility-, *impossibility*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
impossibility(n) ความเป็นไปไม่ได้, See also: สิ่งที่ไม่น่าเชื่อ, สิ่งที่ไม่น่าจะเกิดขึ้น, ความเหลือเชื่อ, Syn. inconceivability, Ant. possibility

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
impossibility(อิมพอสซิบิล' ลิที) n. ความเป็นไปไม่ได้, สิ่งที่เป็นไปไม่ได้, Syn. unreality

English-Thai: Nontri Dictionary
impossibility(n) ความเป็นไปไม่ได้, ความเหลือทน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
impossibilityการพ้นวิสัย, ความเป็นไปไม่ได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
impossibility of performanceการชำระหนี้กลายเป็นการพ้นวิสัย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Impossibility of performanceการชำระหนี้กลายเป็นพ้นวิสัย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
On a scale of zero to 10, zero meaning impossibility 10 meaning complete metaphysical certitude what are the chances the Russians will actually attack the United States?จากสเกล 0 ถึง 10 0 หมายถึงเป็นไปไม่ได้ 10 หมายถึงเป็นไปได้แน่นอน ตามหลักเมตาฟิสิกส์ มีโอกาสแค่ไหนที่รัสเซีย จะลงทำการโจมตีสหรัฐฯจริงๆ? Watchmen (2009)
You accept the impossibility of such a feeling, whereas the angel maker is still chasing it.คุณยอมรับความเป็นไปไม่ได้ดังเช่นความรู้สึกๆนึงเท่านั้น ทว่า ฆาตกรผู้สร้างเทวทูตคนนี้ยังคงตามล่ามัน Coquilles (2013)
And through these centuries against the impossibility that we would find each other we did.และผ่านหลายศตวรรษนี้ไป ต่อสู้กับความเป็นไปไม่ได้ที่เราจะมาพบกัน เราทำได้ The Sin Eater (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สิ่งสุดวิสัย(n) impossibility, See also: แปล, Syn. เรื่องสุดวิสัย, สิ่งเหลือวิสัย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความเป็นไปไม่ได้[khwām penpai mai dāi] (n, exp) EN: impossibility  FR: impossibilité [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
impossibility

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
impossibility

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不可能的事[bù kě néng de shì, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄋㄥˊ ㄉㄜ˙ ㄕˋ,     ] impossibility [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Unmöglichkeit { f } | Unmöglichkeiten { pl }impossibility | impossibilities [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
×[ばつ;ぺけ;ペケ, batsu ; peke ; peke] (n) (1) (See 罰点) x-mark (used to indicate an incorrect answer in a test, etc.); (2) (ペケ only) (uk) impossibility; futility; uselessness #448 [Add to Longdo]
無い[ない, nai] (adj-i) (1) (uk) (See 亡い) nonexistent; not being (there); (2) unpossessed; unowned; not had; (3) (See またとない) unique; (4) (as ...ことがない, etc.) indicates negation, inexperience, unnecessariness or impossibility; (aux-adj) (5) (See ない) (after the ren'youkei form of an adjective) not ...; (6) (after the -te form of a verb) to not be...; to have not ...; (P) #952 [Add to Longdo]
不能[ふのう, funou] (adj-na, n) incompetency; inefficiency; impossibility; weak point; imbecility; (P) #5,368 [Add to Longdo]
不可能事[ふかのうじ, fukanouji] (n) an impossibility [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Impossibility \Im*pos`si*bil"i*ty\, n.; pl. {Impossibilities}.
   [L. impossibilitas: cf. F. impossibilit['e].]
   1. The quality of being impossible; impracticability.
    [1913 Webster]
 
       They confound difficulty with impossibility.
                          --South.
    [1913 Webster]
 
   2. An impossible thing; that which is not possible; that
    which can not be thought, done, or endured.
    [1913 Webster]
 
       Impossibilities! O, no, there's none. --Cowley.
    [1913 Webster]
 
   3. Inability; helplessness. [R.] --Latimer.
    [1913 Webster]
 
   {Logical impossibility}, a condition or statement involving
    contradiction or absurdity; as, that a thing can be and
    not be at the same time. See {Principle of Contradiction},
    under {Contradiction}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 impossibility
   n 1: incapability of existing or occurring [syn:
      {impossibility}, {impossibleness}] [ant: {possibility},
      {possibleness}]
   2: an alternative that is not available [syn: {impossibility},
     {impossible action}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top