Search result for

เด็กชา

(25 entries)
(0.4227 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เด็กชา-, *เด็กชา*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เด็กชา [N] officer, See also: errand boy
เด็กชา [N] boy, See also: male child, lad, Syn. เด็กผู้ชาย, Ant. เด็กหญิง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เด็กชาน. บุตรชายของข้าราชการหรือคหบดีที่ยังเยาว์วัยได้รับการนำขึ้นถวายตัวแด่พระเจ้าอยู่หัวสำหรับทรงใช้สอยโดยการเข้าสังกัดอยู่ในกรมมหาดเล็กแต่ยังมิใช่ข้าราชการ.
เด็กชาน. คำนำหน้าชื่อเด็กผู้ชายที่มีอายุตั้งแต่ ๑๕ ปีลงมา.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
male childเด็กชา[ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
African American childrenเด็กชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกัน [TU Subject Heading]
Boysเด็กชา[TU Subject Heading]
Homeless boysเด็กชายไร้ที่อยู่ [TU Subject Heading]
Sexually abused boysเด็กชายที่ถูกทารุณกรรมทางเพศ [TU Subject Heading]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เด็กชา [n.] (dek chā) EN: page ; errand boy   
เด็กชา[n.] (dekchāi) EN: boy   FR: garçon [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
poster boy(n phrase) เด็กชายที่เป็นแบบให้ถ่ายรูปไปทำเป็นโปสเตอร์

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
boy (n adj adv ) เด็กชาย
See also: A. @@@,
master (n ) เด็กชาย (ด.ช.)
oedipus complex (n ) เด็กชายที่ติดแม่ คนติดแม่ เด็กที่รักแม่จนเกินพอดี

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bairn    [N] เด็ก, See also: เด็กชายหรือเด็กหญิง, Syn. child
boy    [N] เด็กชาย, See also: พ่อหนู, เด็กผู้ชาย, Syn. lad, Ant. girl
godson    [N] เด็กชายของพ่อแม่อุปถัมภ์
laddie    [N] เด็กหนุ่ม, See also: เด็กชาย, Syn. lad, youth
plowboy    [N] เด็กไถนา, See also: เด็กชายท้องนา, เด็กบ้านนอก
punk kid    [SL] เด็กชายหรือหนุ่มที่ไม่มีประสบการณ์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
laddie(แลด'ดี) n. เด็กหนุ่ม,เด็กชาย, Syn. boy
mollycoddle(มอล'ลี่คอดเดิล) n. ผู้ชายหรือเด็กชายผู้ชายที่ถูกตามใจจนเคยตัว,หน้าตัวเมีย vt. ตามใจ,เอาใจ,พะนอ., See also: mollycoddler n.

English-Thai: Nontri Dictionary
boy(n) เด็กชาย,ลูกชาย,เด็กหนุ่ม,คนใช้ผู้ชาย,บ๋อย,นักการ,เด็กฝึกงาน
chap(n) เด็กชาย,คาง,ขากรรไกร,รอยแตก,รอยกะเทาะ

Are you satisfied with the result?

Go to Top