ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

errand boy

   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -errand boy-, *errand boy*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I am an errand boy. I am nothing.ฉันเป็นแค่เด็กรับใช้ไม่มืค่าอะไร Open Water 2: Adrift (2006)
I'm not your errand boy.ฉันไม่ใช่คนรับใช้แกนะ Good Fences (2007)
He's Stahl's little errand boy.เขาเป็นไอ้หนูรับใช้สตาห์ลไปแล้ว Capybara (2008)
I'm not your errand boy, Jimmy.ฉันไม่ใช่เด็กรับใช้ของนาย จิมมี่ Balm (2009)
A futile quest for power, a mutilated body, and your place as Dooku's errand boy.การควานหาอำนาจโดยเปล่าประโยชน์ ร่างกายที่พิการ และตำแหน่งข้ารับใช้ของดูกู Grievous Intrigue (2010)
I'm no errand boy.ข้าไม่ใช่ข้ารับใช้ Grievous Intrigue (2010)
What are you, his errand boy?คุณเป็นอะไรรึ เป็นเด็กส่งสาส์นของเขารึ? Miss Mystic Falls (2010)
You made me a country bumpkin and Oska's errand boy, now are you giving me a job as a member of the taxi drivers' union?ให้ฉันเป็นคนบ้านนอกเซ่อซ่า เป็นเด็กส่งของที่โอสก้า ตอนนี้ให้ฉันเป็นสมาชิกสหภาพแท็กวซี่อีก One (2010)
From now on, I'd happily be his errand boy.ต่อจากนี้ไป ผมยินดีเป็นเด็กรับใช้ให้เค้าเลย Limitless (2011)
Sir! We are having a pretty high-level alien intel confab here that I don't think you're cleared for, errand boy.คุณครับ ตอนนี้เรามีปัญหาใหญ่เกี่ยวกับไอ้พวกเอเลี่ยน Transformers: Dark of the Moon (2011)
If my employer has a problem with that, he can tell me himself, not his errand boy.ถ้าเจ้านายของฉันมีปัญหากับเรื่องนั้น ให้เขามาบอกฉันด้วยตัวเอง End Times (2011)
You're a joke is what you are, playing errand boy to a bunch of pansy-asses, niggers and democrats.แกมันตัวตลก ลูกกระจ๊อก ไอ้อ่อน ไม่ได้เรื่อง ไม่มีใครเอา Chupacabra (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
errand boyWhat are you just an errand boy? Start thinking for yourself and give me something serious to work with.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เด็กชา[N] officer, See also: errand boy

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เด็กชา [n.] (dek chā) EN: page ; errand boy   

Japanese-English: EDICT Dictionary
お使い;御使い;御遣い;お遣い;お使(io)[おつかい, otsukai] (n) (1) (pol) (See 使い・つかい・1) errand; mission; going as envoy; (2) (pol) messenger; bearer; errand boy; errand girl; (3) (pol) (hon) familiar spirit [Add to Longdo]
使い(P);遣い[つかい, tsukai] (n) (1) (See 使いにやる) errand; mission; going as envoy; (2) messenger; bearer; errand boy; errand girl; (3) (See 使い魔) familiar spirit; (n-suf,n-pref) (4) (often read as づかい when used as a suffix) (See 魔法使い) use; usage; user; trainer; tamer; charmer; (P) [Add to Longdo]
小者[こもの, komono] (n) (1) young person; (2) servant; errand boy in a samurai family; (3) person of lowly status [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  errand boy
      n 1: a boy who earns money by running errands [syn: {messenger
           boy}, {errand boy}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top