ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

elephantine

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -elephantine-, *elephantine*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
elephantine(adj) คล้ายช้าง
elephantine(adj) ใหญ่โตและงุ่มง่าม, See also: เทอะทะ, เชื่องช้า, Syn. awkward, clumsy, ungainly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
elephantineadj. เกี่ยวกับช้าง, คล้ายช้าง, ใหญ่โต, กำลังมหาศาล, หนักมาก, อุ้ยอ้าย

English-Thai: Nontri Dictionary
elephantine(adj) เหมือนช้าง, ใหญ่โต, อืดอาด, ของช้าง, อุ้ยอ้าย, งุ่มง่าม

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But you would have to be an idiot of elephantine proportions not to appreciate this '61 Château Latour.แต่แกต้องโง่มหาโง่ ถ้าไม่ชื่นชอบซาโตว์ ลาตัวร์ ปี 61 ขวดนี้ Ratatouille (2007)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
elephantine

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
elephantine

Japanese-English: EDICT Dictionary
エレファンタイン[erefantain] (adj-f) elephantine [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Elephantine \El`e*phan"tine\, a. [L. elephantinus of ivory, Gr.
   ?: cf. F. ['e]l['e]phantin.]
   Pertaining to the elephant, or resembling an elephant
   (commonly, in size); hence, huge; immense; heavy; as, of
   elephantine proportions; an elephantine step or tread.
   [1913 Webster]
 
   {Elephantine epoch} (Geol.), the epoch distinguished by the
    existence of large pachyderms. --Mantell.
 
   {Elephantine tortoise} (Zo["o]l.), a huge land tortoise;
    esp., {Testudo elephantina}, from islands in the Indian
    Ocean; and {T. elephantopus}, from the Galapagos Islands.
    Elephantoid

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 elephantine
   adj 1: of great mass; huge and bulky; "a jumbo jet"; "jumbo
       shrimp" [syn: {elephantine}, {gargantuan}, {giant},
       {jumbo}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 elephantine
  adj.
 
   Used of programs or systems that are both conspicuous {hog}s (owing perhaps
   to poor design founded on {brute force and ignorance}) and exceedingly
   {hairy} in source form. An elephantine program may be functional and even
   friendly, but (as in the old joke about being in bed with an elephant) it's
   tough to have around all the same (and, like a pachyderm, difficult to
   maintain). In extreme cases, hackers have been known to make trumpeting
   sounds or perform expressive proboscatory mime at the mention of the
   offending program. Usage: semi-humorous. Compare ?has the elephant nature?
   and the somewhat more pejorative {monstrosity}. See also {second-system
   effect} and {baroque}.
 

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top