Search result for

ความสมัครใจ

(19 entries)
(0.0427 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความสมัครใจ-, *ความสมัครใจ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความสมัครใจ[N] willingness, See also: voluntary, Syn. ความพร้อมใจ, ความเต็มใจ, Ant. การบังคับ, Example: อาชญากรรมเกี่ยวกับยาเสพติดนั้นผู้กระทำและผู้รับผลการกระทำมีความสมัครใจที่จะร่วมกันประกอบอาชญากรรมขึ้น

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Of her own free will.ความสมัครใจของเธอเอง The Reader (2008)
But wonderful women died here tonight by their own choosing.ผู้หญิงที่น่ารักสองคนแต่ป่วยหนัก ตายที่นี่ในคืนนี้ด้วยความสมัครใจ You Don't Know Jack (2010)
They're claiming it was consensual.พวกเขาอ้างว่า เป็นความสมัครใจ JJ (2010)
I doubt it was consensual.ผมสงสัย เป็นความสมัครใจจริงมั้ย JJ (2010)
Each one of those five people climbed into a stranger's car voluntarily.หนึ่งในบรรดาห้าคน ขึ้นรถของคนแปลกหน้าด้วยความสมัครใจ Unaired Pilot (2010)
I seek only the assistance of the willing.ฉันขอเพียงความช่วยเหลือ ด้วยความสมัครใจ Cold Grey Light of Dawn (2011)
It was my pleasure.เป็นความสมัครใจของผมอยู่แล้ว นี่แหละ And Lots of Security... (2011)
We'd appreciate it if you came with us voluntarily.ช่วยมากับเราด้วยความสมัครใจได้ไหม Corazon (2011)
What about free will?แล้วเรื่องความสมัครใจล่ะ? Nebraska (2011)
Free will.ความสมัครใจน่ะ Nebraska (2011)
Charlotte came to live with me of her own volition.ชาร์ลอตตมาอยู่กับ ผมด้วยความสมัครใจของเธอเอง Duress (2012)
I got in this car voluntarily, and I'll get right back out if you don't take me where I want to go.ผมขึ้นรถมาด้วยความสมัครใจ ผมมีสิทธ์ที่จะลงไปได้เหมือนกันนะ ถ้าคุณไม่พาผมไปที่นั่น Pandora (2012)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
voluntariness[N] ความสมัครใจ, See also: การเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ
willingness[N] ความเต็มใจ, See also: ความสมัครใจ, ความเต็มอกเต็มใจ, Syn. voluntariness, Ant. reluctance, involuntariness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sharewareแชร์แวร์หมายถึง โปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ที่อาจต้องมีการเสียค่าใช้จ่ายในรูปของการบริจาคตามความสมัครใจ เมื่อต้องการคัดลอกไปใช้ ผู้ขายยังคงรักษาความเป็นเจ้าของอยู่ ผู้ซื้อจะได้รับคู่มือการใช้บริการสนับสนุน ตอบข้อข้องใจทางโทรศัพท์ และการแจ้งการปรับปรุงครั้งใหม่ของโปรแกรมนั้น ๆ ถ้าเป็นของสาธารณะ (publlic domain จะไม่ตัองเสียค่าใช้จ่ายเลยดู piracy และ public domain เปรียบเทียบ

English-Thai: Nontri Dictionary
lief(adv) อย่างเต็มใจ,ด้วยความสมัครใจ
preference(n) การชอบมากกว่า,ความสมัครใจ,การเลื่อนตำแหน่ง,บุริมสิทธิ์,สิทธิพิเศษ
will(n) ความประสงค์,พินัยกรรม,ความสมัครใจ,ความตั้งใจ,ความตกลงใจ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top