ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

aesthetic

EH0 S TH EH1 T IH0 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aesthetic-, *aesthetic*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aesthetic(adj) งาม, See also: สวยงาม, Syn. beautiful, pleasing
aesthetic(adj) ซึ่งชื่นชมความงามหรือศิลปะ
aesthetic(adj) ที่เกี่ยวกับความงาม, See also: เกี่ยวกับสุนทรียศาสตร์
aesthetic(n) หลักแห่งความงาม, See also: ทฤษฎีความงาม
aesthetics(n) สุนทรียศาสตร์, See also: การศึกษาความงาม, Syn. philosophy of beauty

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aesthetic(al) (เอสเธท' ทิค, -เคิล) adj. เกี่ยวกับความรู้สึกต่อความงาม, เกี่ยวกับสุนทรีย์ศาสตร์, เกี่ยวกับอารมณ์และความรู้สึกที่บริสุทธิ์, ทฤษฏีหรือความคิดเห็นที่ถือความงามเป็นใหญ่., Syn. esthetic al -esthetician n.
aestheticism(เอสเธท' ทิซิสซึม) การยอมรับความงามเป็นเอก., Syn. estheticism
aesthetics(เอสเธท' ทิคซฺ') n. สุนทรียศาสตร์, สุนทรียภาพ, Syn. esthetics

English-Thai: Nontri Dictionary
aesthetic(adj) เกี่ยวกับความสวยงาม, เกี่ยวกับสุนทรียศาสตร์
aesthetics(n) สุนทรียศาสตร์
anaesthetic(adj) ซึ่งหมดความรู้สึก
anaesthetic(n) ยาชา, ยาสลบ
anaesthetic(n) ยาสลบ, ยาชา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
aestheticสุนทรีย์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
aesthetic attitudeสุนทรียเจตคติ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
aesthetic dentureฟันปลอมเพื่อความงาม [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
aesthetic distanceความเป็นกลางทางสุนทรียภาพ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
aesthetic judgmentการตัดสินเชิงสุนทรียภาพ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
aesthetic valueคุณค่าทางสุนทรียภาพ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
aesthetic zoningการจัดเขตเมืองเพื่อความสวยงาม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
aestheticismสุนทรียนิยม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
aestheticsสุนทรียศาสตร์ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
aestheticsสุนทรียศาสตร์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Aesthetic Needs่ความต้องการเกี่ยวกับสุนทรียะ [การแพทย์]
Aestheticsสุนทรียศาสตร์ [TU Subject Heading]
Aestheticsสุนทรียภาพ [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The springtime of love's beauty is the aesthetic of a damsel in bloom.ขอบคุณสำหรับทุกอย่าง เธอทำงานหนักมาก หนี้ของเธอได้รับการจ่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว Ouran High School Host Club (2006)
Is it for aesthetic reasons?นั่นเป็นเหตุผลที่เข้าท่าไม่เบาเนาะ We Can Get Married If I Make It to the Koshien!? (2007)
You're saying the murderer has aesthetic sensibility.เธอจะบอกว่าฆาตกรเป็นคนมีศิลปะงั้นเหรอ Goth (2008)
This red guitar and the peppermint candy dictated the aesthetic of the band.กีตาร์สีแดงตัวนี้ และลูกกวาดเปปเปอร์มินท์ คือสิ่งที่กำหนดภาพลักษณ์ของวง It Might Get Loud (2008)
Do you think I sent you to aesthetic courses since you were 12 only to have this kind of connoisseur?แกคิดว่าที่ฉันส่งแกไปเรียนเรื่องสุนทรียศาสตร์ตั้งแต่อายุ 12 แค่เพราะให้แกชำนาญเรื่องนี้ใช่ไหม Episode #1.12 (2010)
He is known for aesthetic combination of lyric poetry with realism.ท่านเป็นที่รู้จักกันในนามกวี ผู้ร้อยเรียงถ้อยคำเป็นงานศิลปอันวิจิตร A Muse (2012)
Your aesthetic is striking, Starchild, but it's a little outré for the team that I'm assembling.ความงามของคุณ โดดเด่นมาก, สตาร์ไชล์ด แต่มันอาจไม่ค่อยเข้ากันกับ ทีมที่ฉันพยายามจะตั้ง A Katy or a Gaga (2013)
I always admired the aesthetic of the classic Torpedo C body, especially in the 1947.ผมชอบความสวยของตัวถัง ตอร์ปิโดซีแบบคลาสสิกเสมอ โดยเฉพาะรุ่นปี 1947 Route 66 (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
aestheticBy architectural symmetry, Emmet means geometric symmetry combined with aesthetic uniformity.
aestheticI look at it from an aesthetic point of view.
aestheticI suppose that we mean by beauty that object, spiritual or material, more often material, which satisfies our aesthetic sense.
aestheticMy argument is indebted in a number of places to the aesthetic theories of Adorno, Horkheimer and others.
aestheticTheir furniture was more aesthetic than practical.
aestheticWhat is it that satisfies your aesthetic sense?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สุนทรียภาพ(n) aesthetics, Example: การเข้าค่ายครั้งนี้ทำให้เข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างสุนทรียภาพกับศาสนธรรมได้อย่างลึกซึ้ง, Thai Definition: ความงามในธรรมชาติหรืองานศิลปะที่แต่ละบุคคลสามารถเข้าใจและรู้สึกได้
สุนทรียศาสตร์(n) aesthetics, See also: esthetics, Example: เขาใช้ความรู้ทางสุนทรียศาสตร์มาตัดสินคุณค่าและความงามของงานศิลปะชิ้นนี้, Thai Definition: ปรัชญาสาขาหนึ่งว่าด้วยความงาม และสิ่งที่งามในธรรมชาติหรืองานศิลปะ
สุนทรียะ(adj) aesthetic, See also: esthetic, Example: การมองโลกอย่างอิสระตามความเป็นไปของมัน เป็นบ่อเกิดความคิดอันสุนทรียะ, Thai Definition: ที่เกี่ยวกับความนิยมความงาม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อรรถรส[attharot] (n) EN: flavour = flavor (Am.) ; feeling ; aesthetic quality ; beautiful wording
สุนทรียภาพ[suntharīyaphāp] (n) EN: aesthetics
สุนทรียศาสตร์[suntharīyasāt] (n) EN: aesthetics
ยาสลบ[yāsalop] (n) EN: anaesthetic = anesthetic (Am.)  FR: anesthésique [ m ] ; anesthésiant [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
AESTHETIC EH0 S TH EH1 T IH0 K
AESTHETICS EH0 S TH EH1 T IH0 K S
AESTHETICALLY EH0 S TH EH1 T IH0 K L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
aesthetic (n) ˈiːsθˈɛtɪk (ii1 s th e1 t i k)
aesthetics (n) ˈiːsθˈɛtɪks (ii1 s th e1 t i k s)
aesthetical (j) ˈiːsθˈɛtɪkl (ii1 s th e1 t i k l)
aesthetically (a) ˈiːsθˈɛtɪkliː (ii1 s th e1 t i k l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
美学[měi xué, ㄇㄟˇ ㄒㄩㄝˊ,   /  ] aesthetics #10,517 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
鑑賞[かんしょう, kanshou] (n, vs) appreciation (e.g. of art); aesthetic sense; (P) #7,094 [Add to Longdo]
美学[びがく, bigaku] (n, adj-no) esthetics; aesthetics; (P) #14,304 [Add to Longdo]
掛ける(P);懸ける[かける, kakeru] (v1, vt) (1) (See 壁にかける) to hang (e.g. picture); to hoist (e.g. sail); to raise (e.g. flag); (2) (See 腰を掛ける) to sit; (aux-v, v1) (3) to be partway (verb); to begin (but not complete); (4) (See 時間を掛ける) to take (time, money); to expend (money, time, etc.); (5) (See 電話を掛ける) to make (a call); (6) to multiply; (7) (See 鍵を掛ける) to secure (e.g. lock); (8) (See 眼鏡を掛ける) to put on (glasses, etc.); (9) to cover; (10) (See 迷惑を掛ける) to burden someone; (11) (See 保険を掛ける) to apply (insurance); (12) to turn on (an engine, etc.); to set (a dial, an alarm clock, etc.); (13) to put an effect (spell, anaesthetic, etc.) on; (14) to hold an emotion for (pity, hope, etc.); (15) (also 繋ける) to bind; (16) (See 塩をかける) to pour (or sprinkle, spray, etc.) onto; (17) (See 裁判に掛ける) to argue (in court); to deliberate (in a meeting); to present (e.g. idea to a conference, etc.); (18) to increase further; (19) to catch (in a trap, etc.); (20) to set atop; (21) to erect (a makeshift building); (22) to hold (a play, festival, etc.); (aux-v) (23) (See 話し掛ける) (after -masu stem of verb) indicates (verb) is being directed to (someone); (P) #18,130 [Add to Longdo]
しびれ薬;痺れ薬[しびれぐすり, shibiregusuri] (n) (obsc) anesthetic; anaesthetic [Add to Longdo]
アネスセチック;アネスセティック[anesusechikku ; anesuseteikku] (n) anesthetic; anaesthetic [Add to Longdo]
マルクス主義的美学[マルクスしゅぎてきびがく, marukusu shugitekibigaku] (n) Marxist aesthetics [Add to Longdo]
ロピバカイン[ropibakain] (n) ropivacaine (local anaesthetic) [Add to Longdo]
音楽美学[おんがくびがく, ongakubigaku] (n) musical aesthetics [Add to Longdo]
花より団子[はなよりだんご, hanayoridango] (exp) dumplings rather than flowers; people are more interested in the practical over the aesthetic [Add to Longdo]
花鳥風月[かちょうふうげつ, kachoufuugetsu] (n) (1) (See 花鳥諷詠) beauties of nature; the traditional themes of natural beauty in Japanese aesthetics; (2) artistic pursuits involving nature themes [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 AEsthetic \[AE]s*thet"ic\, AEsthetical \[AE]s*thet"ic*al\, a.
   Of or Pertaining to [ae]sthetics; versed in [ae]sthetics; as,
   [ae]sthetic studies, emotions, ideas, persons, etc.
   [1913 Webster] -- {[AE]s*thet"ic*al*ly}, adv.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 aesthetic
   adj 1: relating to or dealing with the subject of aesthetics;
       "aesthetic values" [syn: {aesthetic}, {esthetic}]
   2: concerning or characterized by an appreciation of beauty or
     good taste; "the aesthetic faculties"; "an aesthetic person";
     "aesthetic feeling"; "the illustrations made the book an
     aesthetic success" [syn: {aesthetic}, {esthetic},
     {aesthetical}, {esthetical}] [ant: {inaesthetic},
     {unaesthetic}]
   3: aesthetically pleasing; "an artistic flower arrangement"
     [syn: {aesthetic}, {esthetic}, {artistic}]
   n 1: (philosophy) a philosophical theory as to what is
      beautiful; "he despised the esthetic of minimalism" [syn:
      {aesthetic}, {esthetic}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top