ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

aesthetically

EH0 S TH EH1 T IH0 K L IY0   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aesthetically-, *aesthetically*, aesthetical
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If your sex organs are aesthetically pleasing,you're the yanks.ถ้าอวัยวะคุณ 6 อย่างสวยน่ามอง คุณ่ป็นอเมริกัน 97 Seconds (2007)
Um, well... I could understand how a typical heterosexual male might find her aesthetically pleasing, you know.อ่า, ผมเข้าใจว่าธรรมชาติของผู้ชาย Chuck Versus the Fat Lady (2008)
But not disproportionately so. I think of them as aesthetically pleasing.เอาละผมจะคิดกับพวกเขาในทางที่ดี The Ugly Truth (2009)
They're functional and aesthetically pleasing.ที่ยังใช้การได้ดี และรักความสุนทรีย์ The Skank Reflex Analysis (2011)

CMU English Pronouncing Dictionary
AESTHETICALLY EH0 S TH EH1 T IH0 K L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
aesthetically (a) ˈiːsθˈɛtɪkliː (ii1 s th e1 t i k l ii)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 AEsthetic \[AE]s*thet"ic\, AEsthetical \[AE]s*thet"ic*al\, a.
   Of or Pertaining to [ae]sthetics; versed in [ae]sthetics; as,
   [ae]sthetic studies, emotions, ideas, persons, etc.
   [1913 Webster] -- {[AE]s*thet"ic*al*ly}, adv.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 aesthetically
   adv 1: in a tasteful way; "this building is aesthetically very
       pleasing" [syn: {aesthetically}, {esthetically}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top