ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

aesthetical

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aesthetical-, *aesthetical*
CMU English Pronouncing Dictionary
AESTHETICALLY EH0 S TH EH1 T IH0 K L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
aesthetical (j) ˈiːsθˈɛtɪkl (ii1 s th e1 t i k l)
aesthetically (a) ˈiːsθˈɛtɪkliː (ii1 s th e1 t i k l ii)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 AEsthetic \[AE]s*thet"ic\, AEsthetical \[AE]s*thet"ic*al\, a.
   Of or Pertaining to [ae]sthetics; versed in [ae]sthetics; as,
   [ae]sthetic studies, emotions, ideas, persons, etc.
   [1913 Webster] -- {[AE]s*thet"ic*al*ly}, adv.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 aesthetical
   adj 1: concerning or characterized by an appreciation of beauty
       or good taste; "the aesthetic faculties"; "an aesthetic
       person"; "aesthetic feeling"; "the illustrations made the
       book an aesthetic success" [syn: {aesthetic}, {esthetic},
       {aesthetical}, {esthetical}] [ant: {inaesthetic},
       {unaesthetic}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top