destroy แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


87 ผลลัพธ์ สำหรับ destroy
ภาษา
/D IH0 S T R OY1/
หรือค้นหา: -destroy-, *destroy*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
destroy(vt) ฆ่า, See also: สังหาร, คร่าชีวิต, Syn. murder, slay, slaughter
destroy(vt) ทำลาย, See also: ผลาญ, ทำให้พัง, ทำให้สิ้นซาก, Syn. annihilate, demolish, ruin
destroy(vi) ทำลาย, See also: ทลาย, พัง, ล้มล้าง, ทำลายล้าง, Syn. annihilate, demolish
destroyer(n) ผู้ทำลาย, See also: ผู้สังหาร, ผู้ฆ่า, Syn. demolisher, nihilist
destroyer(n) เรือพิฆาตเล็ก, See also: เรือรบทำลาย

Hope Dictionary
destroy(ดิสทรอย') vt. ทำลาย, ผลาญ, ดับ, ฆ่า, Syn. ruin
destroyer(ดิสทรอย'เออะ) n. ผู้ทำลาย, สิ่งที่ทำลาย, เรือพิฆาต
soul-destroying(โซลดิสทรอย'อิง) adj. บั่นทอนจิตใจ, ทำลายวิญญาณ, ทำลายหัวใจ

Nontri Dictionary
destroy(vt) ทำลาย, เผาผลาญ, ผลาญ, ล้างผลาญ, สังหาร, ฆ่า
destroyer(n) ผู้ทำลาย, ผู้ล้างผลาญ, เรือพิฆาต

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
destroyทำลาย, สลาย, เพิกถอน, ลบล้าง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She said she'd rather destroy Manderley than see us happy here. หล่อนบอกว่ายอมทําลายเเมนเดอเลย์ เสียดีกว่าจะทนดูเรามีความสุข Rebecca (1940)
We will then attack and destroy the enemy for his petrol. จากนั้นเราจะโจมตี และทำลายศัตรูของเขาสำหรับ เบนซิน How I Won the War (1967)
Thing of beauty... destroy it for ever! เรื่องของความงาม ทำลายมันไป ตลอดกาล! Yellow Submarine (1968)
Go get thee hence and destroy yon upstarts. ไปรับเจ้าจึง และทำลาย คนห่าม โน้น Yellow Submarine (1968)
-To remain silent while this bully Ursus is permitted to destroy everything in his path is no longer possible. การนั่งเงียบระหว่างที่เจ้านักเลงโตนั่น ไปทําลายล้างสิ่งที่ไม่มีตัวตน มันไม่ถูกต้อง Beneath the Planet of the Apes (1970)
Because I believe this drug business will destroy us in the years to come. Because I believe this drug business will destroy us in the years to come. The Godfather (1972)
And tomorrow when Hedley Lamarr and his men come riding in to destroy the real Rock Ridge they'll actually be destroying the fake Rock Ridge! พรุ่งนี้ พอเฮดลีย์บุกมาทำลาย พวกมันก็จะทำลาย ร็อคริดจ์ของปลอม Blazing Saddles (1974)
But some morning, a sheep can come along and destroy it with one single bite. แต่สักวันนึงตอนเช้า แกะจะทำลายมันได้ด้วยการกัดแค่ครั้งเดียว The Little Prince (1974)
Don't destroy my good intentions. I already feel guilty... อย่าทำลายความตั้งใจที่ดีของผม Gandhi (1982)
It's a program that's fed into a system that will hunt down and destroy any desired memories. มันเป็นโปรแกรมที่ป้อนเข้า ระบบได้ ที่จะตามล่าและทำลาย ความทรงจำใด ๆ ที่ต้องการ 2010: The Year We Make Contact (1984)
I don't understand how one rock could destroy a whole village. ฉันไม่เข้าใจวิธีการหนึ่งที่สามารถทำลายหินทั้งหมู่บ้าน Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
It was too unruly. I couldn't handle it. I had to destroy it. มันดื้อเกินไป ผมเลยต้องทำลาย Day of the Dead (1985)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
destroyAll of the town was destroyed by a fire.
destroyALS slowly destroys the nerves and muscles needed for moving your body.
destroyAnd in many countries, where the animals are already under pressure because their homes are being destroyed by agriculture, things can get even worse.
destroyA row of old houses is being destroyed to make way for new flats.
destroyBut my heart goes to destroy the truth.
destroyCrows all but destroyed the farmer's field of corn.
destroyCulture destroys language.
destroyDestroy this temple.
destroyEach year, twenty-seven million acres of the tropical rainforests are destroyed.
destroyHe was ignorant of the fact that the town had been destroyed.
destroyIt's a tragedy that rainforests are being destroyed for the sake of profits.
destroyIt was in the 1920s that a big earthquake destroyed Tokyo.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
ภินท์(v) destroy, See also: break, split, Syn. แตก, ทำลาย, ภิท, Example: เขาเคยคิดที่จะเขียนนวนิยายเรื่องสนธยาที่เกาะยอแต่ความฝันได้ภินท์พังไปแล้ว, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ผู้ทำลาย(n) destroyer, See also: wrecker, Syn. คนทำลาย, Ant. ผู้สร้าง, คนสร้าง, ผู้สร้างสรรค์, Example: ผู้ที่ตัดไม้ทำลายป่าถือเป็นผู้ทำลายธรรมชาติอย่างร้ายกาจ, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่ทำให้หมดสิ้นไป
ล้มกระดาน(v) turn over a board, See also: destroy, eliminate, eradicate, Syn. คว่ำกระดาน, Example: กรณีที่ กสช. ล้มกระดานกระบวนการสรรหานั้นเป็นการเสียผลประโยชน์ต่อประชาชนอย่างมาก, Thai Definition: ทำลายหรือทำให้พังหมดสิ้นไป
ล้างผลาญ(v) devastate, See also: destroy, ravage, squander, Syn. ผลาญ, Example: ลูกชายคนโตของหล่อนล้างผลาญสมบัติไปหลายสิบล้าน, Thai Definition: ทำลายให้ฉิบหายหมดไปอย่างไม่มีเหลือ
ตัดช่องทาง(v) cut (at), See also: destroy one's pull, destroy one's opportunity, Syn. ตัดทาง, Example: เขาตัดช่องทางทำมาหากินผู้คนในวงการนี้มานักต่อนัก, Thai Definition: ทำให้หมดหนทางหรือโอกาส
พร่า(v) destroy, See also: ruin, Syn. ทำลาย, Example: สงครามครั้งนี้ได้พร่าชีวิตผู้คนนับสิบๆ ล้านคน, Thai Definition: ทำให้เสียหาย, ทำให้ย่อยยับ
ผลาญ(v) destroy, See also: ruin, demolish, wreck, Syn. ทำลาย, ทำให้พินาศ, Example: อาคารถูกไฟผลาญจนไม่เหลือแม้แต่ซาก, Thai Definition: ทําลายให้หมดสิ้นไป
ลบเหลี่ยม(v) outdo, See also: destroy the arrogance of someone, trump someone's trick, Syn. ลบคม, Thai Definition: ทำให้ชั้นเชิง หรือเกียรติด้อยลงไปต่อหน้าธารกำนัล
ล้มล้าง(v) overthrow, See also: destroy, eliminate, wipe out, Syn. ทำลาย, Example: กลุ่มข้าราชการและพลเรือนรุ่นเยาว์ได้ก่อการยึดอำนาจ และล้มล้างระบอบปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์
ตัดทาง(v) destroy oneself, See also: obstruct the passage of, close a way or passage, Syn. ปิดทาง, Ant. เปิดทาง, Example: กฎหมายปิดป่าตัดทางทำมาหากินของพวกตัดไม้ทำลายป่าได้ทางหนึ่ง, Thai Definition: ทำให้หมดช่องทาง

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
บั่นทอน[banthøn] (v) EN: wreck ; destroy ; devastate  FR: dévaster ; détruire ; réduire ; restreindre
ฉิบหาย[chiphāi] (v) EN: ruin ; destroy ; damage ; go to the dogs ; lose ; go to ruin  FR: détruire ; ruiner ; anéantir
หักล้าง[haklāng] (v) EN: confute ; destroy ; erase ; obliterate ; refute ; disprove  FR: réfuter
คนทำลาย[khon thamlāi] (n, exp) EN: destroyer
คว่ำ[khwam] (v) EN: overturn ; overthrow ; upset ; destroy ; ruin ; defeat  FR: renverser ; défaire
แหลกลาญ[laēklān] (v) EN: devastate ; be crushed ; be pulverized ; be ruined ; be destroyed ; fall to pieces
ล้าง[lāng] (v) EN: destroy ; devastate  FR: détruire ; raser
ล้างผลาญ[lāngphlān] (v, exp) EN: devastate ; destroy ; ravage ; squander  FR: dilapider ; dissiper
ลบ[lop] (v) EN: erase ; rub out ; obliterate ; wipe out ; eradicate ; extirpate ; destroy ; blot out ; efface ; expunge  FR: effacer
ลบล้าง[loplāng] (v) EN: wipe out ; eradicate ; destroy ; blot out ; wash off ; be obliterated  FR: supprimer ; abolir

CMU Pronouncing Dictionary
destroy
destroys
destroyed
destroyer
destroyers
destroying

Oxford Advanced Learners Dictionary
destroy
destroys
destroyed
destroyer
destroyers
destroying

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
摧毁[cuī huǐ, ㄘㄨㄟ ㄏㄨㄟˇ,   /  ] destroy; wreck #8,635 [Add to Longdo]
毁掉[huǐ diào, ㄏㄨㄟˇ ㄉㄧㄠˋ,   /  ] destroy #16,022 [Add to Longdo]
[huī, ㄏㄨㄟ, ] destroy; overthrow #19,189 [Add to Longdo]
驱逐舰[qū zhú jiàn, ㄑㄩ ㄓㄨˊ ㄐㄧㄢˋ,    /   ] destroyer (warship) #19,475 [Add to Longdo]
捣毁[dǎo huǐ, ㄉㄠˇ ㄏㄨㄟˇ,   /  ] destroy; sabotage; smash #23,901 [Add to Longdo]
[chāo, ㄔㄠ, ] destroy (bandits) #26,079 [Add to Longdo]
[jiǎo, ㄐㄧㄠˇ, ] destroy (bandits) #26,079 [Add to Longdo]
[jǔ, ㄐㄩˇ, ] destroy; to stop #33,150 [Add to Longdo]
[pǐ, ㄆㄧˇ, ] destroyed; injure #108,124 [Add to Longdo]
[chāo, ㄔㄠ, ] destroy (bandits) [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
焼失[しょうしつ, shoushitsu] (n, vs) being destroyed by fire #7,845 [Add to Longdo]
破る(P);敗る[やぶる, yaburu] (v5r, vt) to tear; to violate; to defeat; to smash; to destroy; to break (e.g. password); (P) #13,158 [Add to Longdo]
遊撃(P);游撃[ゆうげき, yuugeki] (n, vs) (1) raid; military attack by a mobile unit; hit-and-run attack; search-and-kill mission; search-and-destroy mission; military action without a predetermined target; attacking the enemy or assisting allies as the opportunity arises; (n) (2) (abbr) (See 遊撃手) shortstop; (P) #15,953 [Add to Longdo]
撃つ(P);討つ(P);射つ(iK)[うつ, utsu] (v5t) (1) (usu. 撃つ) to shoot (at); (2) to attack; to defeat; to destroy; to avenge; (P) #18,500 [Add to Longdo]
全焼[ぜんしょう, zenshou] (n, vs) burned down; entirely destroyed; (P) #19,311 [Add to Longdo]
あさぎり型護衛艦[あさぎりがたごえいかん, asagirigatagoeikan] (n) Asagiri class destroyer [Add to Longdo]
あたご型護衛艦[あたごがたごえいかん, atagogatagoeikan] (n) Atago class destroyer [Add to Longdo]
あぶくま型護衛艦[あぶくまがたごえいかん, abukumagatagoeikan] (n) Abukuma class destroyer escort [Add to Longdo]
いしかり型護衛艦[いしかりがたごえいかん, ishikarigatagoeikan] (n) Ishikari class destroyer escort [Add to Longdo]
こんごう型護衛艦[こんごうがたごえいかん, kongougatagoeikan] (n) Kongo class destroyer [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.0215 seconds, cache age: 0.361 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม