cancel แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


106 ผลลัพธ์ สำหรับ cancel
ภาษา
/K AE1 N S AH0 L/
หรือค้นหา: -cancel-, *cancel*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Longdo Approved EN-TH
Cancel Culture[แคน'เซิล คัล'เชอะ] (n) การแบนหรือคว่ำบาตรคนดัง ศิลปิน องค์กร หรือใครก็ตามแต่ที่แสดงความคิดเห็น สนับสนุน หรือมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมลงในโซเชียลมีเดีย ที่ทำให้คนทั่วไปไม่พอใจหรือผิดหวังในตัวคนคนนั้น

NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
cancel(n) การยกเลิก, Syn. cancelation, cancellation
cancel(vi) ยกเลิก
cancel(vt) ยกเลิก, Syn. abolish, withdraw
cancel(vt) ลบทิ้ง, See also: ตัดทิ้ง, Syn. delete
cancel out(phrv) หักลบหนี้สิน, See also: หายกัน, สมดุลกัน เรื่องเงินหรือหนี้สิน
cancel out(phrv) พอๆ กับ, See also: ทำให้สมดุลกับ
cancellate(adj) บาง (ใช้กับเนื้อกระดูก), Syn. cancellous
cancelation(n) การยกเลิก, Syn. cancel, cancellation
cancellation(n) การยกเลิก, Syn. cancel, cancelation

Hope Dictionary
cancel(แคน'เซิล) { cancelled, cancelling, cancels } vt., n. (การ) ยกเลิก, ขีดฆ่า, ทำให้เป็นโมฆะ, หักกลบลบหนี้. vi.ชดเชย., See also: canceler n. ดูcancel canceller n. ดูcancel หมายถึง การยกเลิกคำสั่งที่สั่งไปแล้ว อาจจะเนื่องมาจากได้สั่งการผิดลงไปด้วยความพลั้งเผลอ หรือมีการเปลี่ยนใจ ในระบบวินโดว์ คำสั่งบางคำสั่งจะมีการถามเพื่อให้มีการย้ำเตือน corfir mation เช่นเมื่อสั่งลบ ย้าย ฯ ในกรณีเช่นนี้ จะมีปุ่มคำสั่งนี้ไว้ให้เลือกทุกครั้ง มีคู่กับปุ่ม OK เพื่อให้มีโอกาสแก้ไขหรือเปลี่ยนใจได้ ถ้าไม่ต้องการยกเลิก ให้กดที่ปุ่ม OK
cancellateadj. คล้ายฟองน้ำ, พรุน, เป็นร่างแห
cancellation(แคนเซลเล'เชิน) n. การยกเลิก, การขีดฆ่า, สิ่งที่ถูกยกเลิก, Syn. repeal

Nontri Dictionary
cancel(vt) ยกเลิก, บอกเลิก, ขีดฆ่า, เพิกถอน, ไม่เอา
cancellation(n) การยกเลิก, การบอกเลิก, การเพิกถอน, การขีดฆ่า

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
cancelยกเลิก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
cancellate-ร่างแห [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
cancellationการยกเลิกกรมธรรม์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
cancellationการเพิกถอน, การบอกเลิก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cancellationการตัดออก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
cancellation clauseข้อกำหนดการยกเลิกกรมธรรม์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
cancellation clauseข้อกำหนดให้สิทธิบอกเลิกสัญญาได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cancellation of fraudulent actการเพิกถอนการฉ้อฉล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cancellation of marriageการเพิกถอนการสมรส [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cancellation propertyสมบัติการตัดออก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Cancellousแคนเซลลัส [การแพทย์]

Longdo Unapproved EN-TH
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
canceled check(jargon) เช็คที่ขึ้นเงินแล้ว

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
-He cancels out what they did to Father. - เขายกเลิกสิ่งที่พวกเขาทำกับพ่อ The Godfather (1972)
Please cancel the wedding tonight. ยกเลิกงานแต่งคืนนี้เถอะ Vampire Hunter D (1985)
Naturally. But I find that Thibault cancels out Capo Ferro, don't you? แต่ข้าพบว่าท่าของธิบอลต์เจ๋งกว่าว่ะ The Princess Bride (1987)
Cancel Angelo's clearance at VSI. ระงับรหัสผ่านของแอนเจโลซะ The Lawnmower Man (1992)
Imelda, cancel my appointments for tonight. อีเมลดายกเลิกการนัดหมายของฉันสำหรับคืนนี้ The Birdcage (1996)
Didn't the director threaten to cancel your mission more than once, Jerome? -Yes, he did. Didn't he threaten to cancel your mission more than once? Gattaca (1997)
- I won't. I'll cancel 'em. ไม่เอาแล้ว ชั้นจะยกเลิก Good Will Hunting (1997)
We can cancel the audition. เรายกเลิกการไปคัดตัวได้นะ The Red Violin (1998)
They're gonna cancel Latin. เขาจะยกเลิกภาษาลาติน Rushmore (1998)
Because God forbid Ben should ever remember to cancel the newspapers... เพราะว่าพระเจ้าห้ามไม่ให้เบน จำได้ว่าต้องยกเลิกหนังสือพิมพ์... The Story of Us (1999)
I'm sure the Headmaster will cancel that suspension ฉันมั่นใจว่าอาจารย์ใหญ่จะต้องยกเลิกการไล่ออก GTO (1999)
Alex says he will either cancel the show... or replace you. อเล็กซ์ขู่จะยกเลิกรายการ หรือหาคนมาแทน Woman on Top (2000)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cancelApparently there's a cancellation charge of 30 percent.
cancelA sudden illness forced her to cancel her appointment.
cancelAt any event, the party will have to be cancelled.
cancelBecause of the rain they had to cancel the game.
cancelCan I cancel this ticket?
cancelCircumstances forced us to cancel our appointment.
cancelCould you cancel my reservation?
cancelGot cancelled at the last minute. 'Deferred to next week'.
cancelHe canceled the appointment at the last moment.
cancelHe canceled the appointment to attend the meeting.
cancelHe had never canceled an appointment before.
cancel"...Hey...Hey, teacher!" "Eh? Oh." "Are you really OK? Shouldn't you cancel the lesson?"

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
ล้ม(v) cancel, Syn. เลิกล้ม
ล้มเลิก(v) abolish, See also: cancel, rescind, abrogate, put an end to, annul, Syn. เลิก, ยกเลิก, เลิกล้ม, Example: สำนักงานทางด้านยุทธศาสตร์อื่นๆ ถูกยุบและล้มเลิกไป, Thai Definition: ไม่ทำต่อไป
ขีดฆ่า(v) cross out, See also: cancel, delete, Example: กรุณาขีดฆ่าข้อความนี้แล้วลงชื่อกำกับด้วย, Thai Definition: ขีดเส้นคร่อมส่วนที่ไม่ต้องการ
ฆ่า(v) cancel, See also: cross out, delete, erase, Syn. ทำลาย, ลบทิ้ง, ฆ่าทิ้ง, ขีดฆ่า, Example: เจ้านายฆ่าข้อความมากมายบนกระดาษ
พับ(v) cancel, See also: strike out, write off, Syn. ล้ม, เลิก, Example: เขาต้องพับโครงการร้านอาหารไว้ก่อน เพราะสถานการณ์ทางการเงินไม่สู้จะดี, Thai Definition: เลิกล้ม, ยกเลิก, เลิกไป
พับไป(v) cancel, Syn. เลิกล้ม, ยกเลิก, Example: กิจการส่งออกของเขาเป็นอันพับไป เพราะเขาป่วยหนักมาก
บอกเลิก(v) cancel, See also: revoke, abolish, call off, withdraw, wipe out, Syn. ยกเลิก, เลิก, เพิกถอน, งด, ล้มเลิก, Example: คู่สัญญาแต่ละฝ่ายมิได้บอกเลิกสัญญานี้ ดังนั้นทุกอย่างยังคงเป็นไปตามสัญญา
ไม้ทัณฑฆาต(n) mark, See also: cancellation mark in Thai writing system, Example: อักษรที่ใส่ไม้ทัณฑฆาตไม่ต้องออกเสียง, Thai Definition: เครื่องหมายสำหรับฆ่าอักษรไม่ต้องออกเสียง รูปดังนี้ ์
ยกเลิก(v) cancel, See also: annul, revoke, abolish, recant, repeal, rescind, Syn. เลิก, เพิกถอน, Ant. ดำเนินต่อ, Example: นายจ้างยกเลิกสัญญาที่ไม่เป็นธรรม
การเพิกถอน(n) withdrawal, See also: cancellation, repeal, revocation, abolishment, removal, extraction, Syn. การถอนตัว, การล้มเลิก, การเลิกล้ม, การยกเลิก

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
อโหสิกรรม[ahōsikam] (n) EN: non-existence of the consequences for sins ; cancellation of penalties for all sins ; forgiveness of sin  FR: pardon [ m ]
บอกเลิก[bøkloēk] (v) EN: cancel ; revoke ; abolish ; call off ; withdraw ; wipe out ; rescind ; denounce  FR: annuler ; décommander ; dénoncer
บอกเลิกสัญญา[bøkloēk sanyā] (v, exp) EN: cancel a contract  FR: annuler un contrat
การบอกเลิก[kān bøk loēk] (n, exp) EN: abrogation ; cancellation
การงด[kān ngot] (n) EN: cancellation
การเพิกถอน[kān phoēkthøn] (n) EN: cancellation ; revocation
การตัดออก[kān tat øk] (n, exp) EN: cancelling
การยกเลิก[kān yokloēk] (n) EN: annulment ; cancellation ; abrogation  FR: annulation [ f ]
ฆ่า[khā] (v) EN: cancel ; cross out ; delete ; erase  FR: rayer ; biffer ; barrer ; caviarder
ขีดฆ่า[khītkhā] (v) EN: cross out ; cancel ; delete ; erase  FR: rayer ; barrer

CMU Pronouncing Dictionary
cancel
cancels
canceled
canceling
canceling
cancelled
cancelling
cancelling
cancellation
cancellations

Oxford Advanced Learners Dictionary
cancel
cancels
canceled
cancelled
cancelling
cancellation
cancellations

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
取消[qǔ xiāo, ㄑㄩˇ ㄒㄧㄠ,  ] cancel #2,300 [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
削除[さくじょ, sakujo] (n, vs, adj-no) elimination; cancellation; deletion; erasure; DEL (key); (P) #37 [Add to Longdo]
解除[かいじょ, kaijo] (n, vs) cancellation; rescinding; release; calling off; lifting (sanctions); delisting; (P) #1,053 [Add to Longdo]
解消[かいしょう, kaishou] (n, vs) cancellation; liquidation; resolution; reduction (e.g. of stress); (P) #3,827 [Add to Longdo]
取り消し(P);取消し(P);取消[とりけし, torikeshi] (n) cancellation; withdrawal; abolition; revocation; cancel; CAN; (P) #6,340 [Add to Longdo]
止める(P);已める;廃める[やめる, yameru] (v1, vt) (1) (止める, 已める only) to stop; to cease; to end; to quit; (2) to cancel; to abandon; to give up; to abolish; (P) #8,967 [Add to Longdo]
破棄(P);破毀[はき, haki] (n, vs) tearing up and discarding (e.g. documents); disposal (e.g. weaponry); revocation; annulment; breaking (e.g. treaty); reversing (e.g. an original judgment) (judgement); discard; cancellation; repeal; (P) #10,097 [Add to Longdo]
キャンセル[kyanseru] (n, vs) { comp } cancel; (P) #12,843 [Add to Longdo]
SIMロック解除[シムロックかいじょ, shimurokku kaijo] (n) SIM unlock; SIM lock cancellation [Add to Longdo]
お蔵;お倉;御蔵;御倉[おくら;オクラ, okura ; okura] (n) (1) (See 蔵・くら) shelving (a play, movie, etc.); closing down; cancelling; canceling; the shelf; (2) rice storehouse of the Edo shogunate [Add to Longdo]
お流れ[おながれ, onagare] (n) cancellation; abandonment [Add to Longdo]

COMPDICT JP-EN Dictionary
エコーキャンセラ[えこーきゃんせら, eko-kyansera] echo canceller [Add to Longdo]
エコーキャンセル[えこーきゃんせる, eko-kyanseru] echo cancellation [Add to Longdo]
取り消し[とりけし, torikeshi] cancellation, cancel (CAN) [Add to Longdo]
取り消す[とりけす, torikesu] to cancel [Add to Longdo]
取消[とりけし, torikeshi] cancellation, cancel (CAN) [Add to Longdo]
遅延配信取消し[ちえんはいしんとりけし, chienhaishintorikeshi] deferred delivery cancellation [Add to Longdo]
キャンセラー[きゃんせらー, kyansera-] canceller [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.0232 seconds, cache age: 0.122 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม