Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ reverse แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


119 ผลลัพธ์ สำหรับ reverse  R IH0 V ER1 S
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -reverse-, *reverse*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
reverse(adj) ตรงกันข้าม, See also: กลับกัน, พลิกกลับ, Syn. centrary, opposite
reverse(adj) ซึ่งถอยกลับ, See also: ซึ่งถอยหลัง, Syn. backward
reverse(n) ด้านตรงกันข้าม, Syn. contrary, opposite
reverse(n) การถอยหลัง, Syn. back, rear
reverse(n) ความล้มเหลว, See also: ความพ่ายแพ้, Syn. misfortune, failure, setback
reverse(vt) กลับกัน, See also: เลี้ยวกลับ, วกกลับ, Syn. invert, turn round
reverse(vt) ถอยกลับ, See also: ถอยหลัง, Syn. go backwards, retreat
reverse(vt) กลับคำพิพากษา, See also: ยกเลิกคำสั่งเดิม, Syn. countermand, quash, overrule

Hope Dictionary
reverse(รีเวิร์ส') n. ส่วนกลับ, ด้านตรงกันข้าม, การกลับกัน, การถอยหลัง, ด้านกลับ, เกียร์ถอยหลัง, ความเคราะห์ร้าย, ความล้มเหลวสิ้นเชิง vt., vi., adj. กลับกัน, พลิกกลับ, หันกลับ, ถอยหลัง, เพิกถอน, ทำให้ไปในทิศตรงข้าม vi. หันหรือเคลื่อนไปในทิศตรงกันข้าม, กลับ, พลิกกลับ, เปลี่ยนเป็น
reverse engineerวิศวกรรมย้อนกลับหมายถึง กระบวนการถอดรหัสโปรแกรม โดยไม่ต้องดูรหัสที่โปรแกรมนั้นใช้อยู่ แต่ถอดจากการวิเคราะห์แยกแยะว่าโปรแกรมนั้น ๆ มีผลกระทบทางด้านฮาร์ดแวร์อย่างไร ทำงานอย่างไร

Nontri Dictionary
reverse(adj) กลับด้าน, กลับตรงกันข้าม, กลับตาลปัตร
reverse(n) ด้านหลัง, สิ่งตรงข้าม, ความล้มเหลว, ความเคราะห์ร้าย
reverse(vt) ย้อนกลับ, ผันกลับ, พลิกกลับ, ถอยหลัง, กลับคำ

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
reverseผันกลับ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
reverse a judgmentกลับคำพิพากษา, พิพากษากลับ (โดยอาศัยข้อกฎหมาย) [ ดู recall a judgment ประกอบ ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
reverse bend testการทดสอบดัดโค้งด้านหลัง [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
reverse bevelการตัดเฉียงกลับทาง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
reverse discriminationการเลือกปฏิบัติสวนทาง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
reverse Elliott steering knuckleหัวต่อแกนล้อแบบเอลเลียตผันกลับ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
reverse faultรอยเลื่อนย้อน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
reverse flushingการล้างสวนทาง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
reverse idler gearเฟืองส่งผ่านเกียร์ถอยหลัง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
reverse Polish notation (RPN)สัญกรณ์โพลิชผันกลับ (อาร์พีเอ็น) [ มีความหมายเหมือนกับ postfix notation ] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
reverse engineeringวิศวกรรมย้อนรอย, Example: วิธีการวิจัยศึกษาตรวจสอบสิ่งประดิษฐ์ หรือซอฟต์แวร์ เพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่การทำงานส่วนประกอบ ตลอดจนกลไกในการดำเนินงานนั้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างสิ่งประดิษฐ์ หรือซอฟต์แวร์นั้นขึ้นมาใหม่ โดยไม่ให้ผิดกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา [คอมพิวเตอร์]
Reverse engineeringวิศวกรรมย้อนรอย [TU Subject Heading]
Reverse osmosisออสโมซิสผันกลับ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Reverse osmosisการออสโมซีสผันกลับ, Example: กระบวนการกำจัดสิ่งปะปนในน้ำ เช่นเกลือ โดยการผ่านเยื่อบาง (membrane) [สิ่งแวดล้อม]
Reverse Osmosis, ROออสโมซิสผันกลับ, อาร์โอ, Example: กระบวนการกำจัดสิ่งปะปนในน้ำ เช่น เกลือ โดยการอัดผ่านเยื่อบาง (membrane) [สิ่งแวดล้อม]
reverse reactionปฏิกิริยาผันกลับได้, ปฏิกิริยาที่เกิดจากสารที่เป็นผลิตภัณฑ์ทำปฏิกิริยากันแล้วเปลี่ยนกลับไปเป็นสารตั้งต้นได้ ปฏิกิริยานี้เป็นส่วนหนึ่งของปฏิกิริยาผันกลับ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Reverse transcriptase inhibitorsรีเวอรส์ ทรานสคริปเทส อินฮิบิเตอร์ [TU Subject Heading]
reverse videoภาพกลับสี, Example: โดยทั่วไปโปรแกรมมักจะแสดงข้อวามเป็นสีขาวบนพื้นสีดำ แต่ถ้าระบุว่าจะให้แสดงเป็นภาพกลับสี โปรแกรมจะแสดงข้อความเป็นสีดำบนพื้นสีขาวแทน [คอมพิวเตอร์]

Longdo Unapproved EN-TH
reverse engineering(n) การถอดแบบ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hooper, reverse her! ฮูเปอร์ กลับสําเรือ! Jaws (1975)
Hooper, reverse her! ฮูเปอร์ เลี้ยวกลับ Jaws (1975)
She's looking for a way to reverse the process, a way to eradicate the problem. เป็นงานที่ตรงข้ามกับผม เพราะงานเธอต้องแก้ปัญหา Day of the Dead (1985)
ok. start sending the launch sequence in reverse order. yes, sir. เราจะสลับวงจรการบิน ป้อนวงจรการบินย้อนกลับ Fitz-Hume ถือสายนี้ไว้ ให้สายต่อกันตลอด Spies Like Us (1985)
Let me try to reverse that. ผมขอหาคำตอบเองดีกว่า The Lawnmower Man (1992)
That's reverse psychology. Dad used to pull it on me all the time. มันคือจิตวิทยาย้อนกลับ พ่อใช้มันกับฉันอยู่บ่อยๆ Jumanji (1995)
Freeze! Reverse values. ตรึง! Contact (1997)
Reverse thrusters. ถอยหลังเต็มที่ Event Horizon (1997)
My blood will soon reverse its flow. ไม่ช้า เลือดฉันจะไหลย้อนกลับ Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
All engines, reverse full. Get us out of here. กลับทิศทางเคลื่อนที่ของทุกเครื่องยนต์ เอาเราออกไปจากที่นี่ก่อน Sky Captain and the World of Tomorrow (2004)
Think of it like a reverse bear trap. ลองคิดถึงกับดักหมีดูสิ Saw (2004)
Think of it like a reverse bear trap. ลองคิดถึงกับดักหมีดูสิ Saw (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
reverseHe did the reverse of what I asked.
reverseInstead of putting the car in gear she put it in reverse causing a great deal of damage to the store-front.
reverseThe judge reversed the final decision.
reverseYou need to reverse your vest, it's back to front.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
สวนกระแส(v) reverse trend, Ant. ตามกระแส
กลับด้าน(v) reverse, See also: turn upside down, turn inside out, invert, Syn. พลิกด้าน, Example: เวลาจะรีดผ้า เราจะต้องกลับด้านเอาผ้าที่เป็นด้านในออกมา, Thai Definition: พลิกหน้าเป็นหลัง
พลิกกลับ(v) reverse, See also: make a reversal, Example: ไส้เดือนทำหน้าที่เอาดินที่อยู่ลึกๆ ให้พลิกกลับมาอยู่บนพื้นผิวดิน, Thai Definition: กลับจากด้านหนึ่งมาเป็นอีกด้านหนึ่ง
แปรผันแบบผกผัน(v) reverse variation, Example: สรุปว่างานนี้ ตัวแปรที่ 1 แปรผันแบบผกผันกับตัวแปรที่ 2, Thai Definition: แปรโดยไม่ว่าจำนวนที่ 1 เพิ่มขึ้นหรือลดลงจากเดิมกี่เท่าก็ตาม ให้จำนวนที่ 2 ลดลงจากเดิมในอัตราส่วนเท่าๆ กัน
วิโลม(adj) reverse, See also: inverse, turned, against the hair, Syn. ย้อนขน, ทวนกลับ, ทวน, กลับ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
โอละพ่อ(v) reverse, Syn. กลับตาลปัตร, Thai Definition: กลับตรงกันข้าม อย่างกลับหน้ามือเป็นหลังมือ
ตระบัดสัตย์(v) reverse one's promise, See also: break one's word, go back on one's word, Syn. เสียสัตย์, ผิดสัญญา, Ant. ซื่อสัตย์, Example: ท่านตระบัดสัตย์คำพูดบ่อยครั้ง ลูกน้องจึงไม่ค่อยยกย่อง, Thai Definition: ไม่รักษาคำพูด, ไม่รักษาคำมั่นสัญญา
ทวนสาบาน(v) break the vow, See also: reverse the vow, Ant. ทำตามสาบาน, Thai Definition: ไม่ทำตามคำสาบาน
ย้อนรอย(v) retrace, See also: reverse one's steps, retrace one's step, Syn. ย้อนกลับมา, Example: ขโมยย้อนรอยกลับมาฆ่าเขา
กลับ(v) reverse, See also: turn upside down, turn inside out, invert, Syn. พลิก, กลับด้าน, Example: แม่ครัวกลับปลาที่ทอดอยู่ในกระทะ, Thai Definition: พลิกหน้าเป็นหลัง

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
หัน[han] (v) EN: turn around ; face about ; move around ; reverse ; revolt ; rotate ; redirect ; direct ; change  FR: tourner ; orienter ; diriger
กลับกัน[klapkan] (v) EN: reverse ; invert  FR: inverser ; intervertir
กลับคำพิพากษา[klap khamphiphāksā] (v, exp) EN: reverse a judgment
กลับลำ[klap lam] (v, exp) EN: do an about face ; reverse one's self
ก้อย[køi] (n) EN: reverse side ; reverse of a coin  FR: revers [ m ]
หลัง[lang] (adj) EN: rear ; hind ; reverse  FR: arrière ; opposé
พลิกด้าน[phlik dān] (v, exp) EN: reverse
พลิกกลับ[phlik klap] (v, exp) EN: reverse
แปรผันแบบผกผัน[praēphanbaēpphokphan] (v) EN: reverse variation
ร้อยละผันกลับ[røila phan klap] (n, exp) EN: reverse percentage

CMU Pronouncing Dictionary
REVERSE R IH0 V ER1 S
REVERSE R IY0 V ER1 S
REVERSED R IH0 V ER1 S T
REVERSED R IY0 V ER1 S T
REVERSER R IH0 V ER1 S ER0
REVERSES R IH0 V ER1 S IH0 Z
REVERSES R IY0 V ER1 S AH0 Z
REVERSERS R IH0 V ER1 S ER0 Z
REVERSES(2) R IY0 V ER1 S IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary
reverse (v) rˈɪvˈɜːʳs (r i1 v @@1 s)
reversed (v) rˈɪvˈɜːʳst (r i1 v @@1 s t)
reverses (v) rˈɪvˈɜːʳsɪz (r i1 v @@1 s i z)
reversely (a) rˈɪvˈɜːʳsliː (r i1 v @@1 s l ii)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
反面[fǎn miàn, ㄈㄢˇ ㄇㄧㄢˋ, ] reverse side of sth; opposite side of some topic; the other side, #16,021 [Add to Longdo]
倒流[dào liú, ㄉㄠˋ ㄌㄧㄡˊ, ] reverse flow (e.g. sewage backs up into the house because of a blockage), #23,772 [Add to Longdo]
逆反心理[nì fǎn xīn lǐ, ㄋㄧˋ ㄈㄢˇ ㄒㄧㄣ ㄌㄧˇ, ] reverse psychology, #43,644 [Add to Longdo]
反转录[fǎn zhuǎn lù, ㄈㄢˇ ㄓㄨㄢˇ ㄌㄨˋ, / ] reverse transcription, #78,863 [Add to Longdo]
逆断层[nì duàn céng, ㄋㄧˋ ㄉㄨㄢˋ ㄘㄥˊ, / ] reverse fault (geol.); compression fault, where one block pushes over the other at dip of less than 45 degrees, #133,309 [Add to Longdo]
逆反应[nì fǎn yìng, ㄋㄧˋ ㄈㄢˇ ㄧㄥˋ, / ] reverse reaction; counter-reaction; inverse response, #157,623 [Add to Longdo]
逆转录酶[nì zhuǎn lù méi, ㄋㄧˋ ㄓㄨㄢˇ ㄌㄨˋ ㄇㄟˊ, / ] reverse transcriptase [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
Gegenstrom { m }reverse flow [Add to Longdo]
Rücknahmeautomat { m } (für Leergut)reverse vending machine [Add to Longdo]
Rückseite { f }reverse side [Add to Longdo]
Rückwärts-Richtung { f }reverse direction [Add to Longdo]
Rückwärtsgang { m } [ auto ] | im Rückwärtsgang fahrenreverse gear | to reverse [Add to Longdo]
Rückwärtszähler { m }reverse counter [Add to Longdo]
Sperrspannung { f } [ electr. ]reverse voltage; inverse voltage [Add to Longdo]
Sperrvorspannung { f }reverse bias [Add to Longdo]
Umkehrosmose { f }reverse osmosis [Add to Longdo]
Wendegetriebe { n }reverse gear unit [Add to Longdo]
umgekehrte Reihenfolgereverse order [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
ねた(P);ネタ[neta (P); neta] (n) (1) (from たね, kana reversed) (See 種・たね) material; joke material; contents; proof; (2) topping of nigiri sushi; (P) [Add to Longdo]
ひっくり返す;引っくり返す;引っ繰り返す;引繰り返す(io)[ひっくりかえす;ひっくりがえす, hikkurikaesu ; hikkurigaesu] (v5s, vt) (1) to turn over; to turn upside down; to turn up; to turn inside out; to turn out; (2) to knock over; to tip over; (3) to overturn (e.g. a decision); to upset; to reverse [Add to Longdo]
まいゆ;まいゆう[maiyu ; maiyuu] (adj-f) (1) (reversed from うまい) delicious; appetizing; appetising; (2) skillful; clever; expert; wise; successful; (3) fortunate; splendid; promising [Add to Longdo]
オートリバース[o-toriba-su] (n) automatic reverse tape-recorder (wasei [Add to Longdo]
バック[bakku] (n) (1) back; (vs) (2) to go backwards; to reverse; (3) to refund a customer; (P) [Add to Longdo]
パイイツ[paiitsu] (n) full cup (slang term from "ippai" reversed) [Add to Longdo]
パツキン[patsukin] (n) blond hair (slang term from "kinpatsu" reversed) [Add to Longdo]
ポストフィックス表記法[ポストフィックスひょうきほう, posutofikkusu hyoukihou] (n) { comp } suffix notation; postfix notation; reverse Polish notation [Add to Longdo]
リバース[riba-su] (n, vs) (1) reverse; (n) (2) rebirth; (3) (sl) vomit [Add to Longdo]
リバースProxy[リバースプロキシ, riba-supurokishi] (n) { comp } reverse proxy [Add to Longdo]

COMPDICT JP-EN Dictionary
ポストフィックス表記法[ポストフィックスひょうきほう, posutofikkusu hyoukihou] suffix notation, postfix notation, reverse Polish notation [Add to Longdo]
リバースエンジニアリング[りばーすえんじにありんぐ, riba-suenjiniaringu] reverse engineering [Add to Longdo]
リバース表示[リバースひょうじ, riba-su hyouji] reverse video [Add to Longdo]
逆クリッピング[ぎゃくくりっぴんぐ, gyakukurippingu] shielding, reverse clipping [Add to Longdo]
逆ポーランド式[ぎゃくポーランドしき, gyaku po-rando shiki] reverse Polish notation, RPN [Add to Longdo]
逆ポーランド表記式計算器[ぎゃくポーランドひょうきしきけいさんき, gyaku po-rando hyoukishikikeisanki] calculator with postfix notation logic, calculator with suffix notation logic, calculator with reverse-Polish notation logic [Add to Longdo]
逆ポーランド表記法[ぎゃくポーランドひょうきほう, gyaku po-rando hyoukihou] suffix notation, postfix notation, reverse Polish notation [Add to Longdo]
逆切り落し[ぎゃくきりおとし, gyakukiriotoshi] shielding, reverse clipping [Add to Longdo]
後置表記法[こうちひょうきほう, kouchihyoukihou] suffix notation, postfix notation, reverse Polish notation [Add to Longdo]
遮へい〈蔽〉[しゃへい, shahei] shielding, reverse clipping [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.1062 seconds, cache age: (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม