Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ levelly แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


614 ผลลัพธ์ สำหรับ levelly  
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -levelly-, *levelly*, level

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Automatically try *levelly*
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
level(adj) คงที่, See also: ไม่เปลี่ยนแปลง, Syn. steady, consistent, unchanging
level(vt) เครื่องมือวัดระดับ
level(vt) ทำให้เรียบ, See also: ทำให้ราบ, ทำให้เสมอ, ทำให้ได้ระดับ, Syn. flatten
level(n) ระดับ (มาตรฐาน, คุณภาพ), See also: ระดับชั้น, Syn. grade, tier
level(adj) ระดับเดียวกัน, See also: เสมอกัน, เท่ากัน, Syn. equal
level(n) ระดับตามแนวราบ, See also: แนวนอน, พื้นราบ, ระนาบ, พื้นเรียบ
level(n) ระดับตำแหน่ง, Syn. rank, status
level(adj) ราบเรียบ, See also: แบนราบ, แบน, เรียบ, Syn. flat, horizontal
leveler(n) ผู้วัดระดับ, Syn. leveller
O level(n) การสอบในระดับต่ำกว่า A level (ใน England และ Wales)
level at(phrv) นำไปสู่
level at(phrv) เล็งไปที่ (การมองหรือการใช้อาวุธ), See also: มองไปที่, จ้องไปที่
level up(phrv) ยกระดับของ (บางสิ่ง) ให้เท่ากัน, See also: ทำให้บางสิ่งเท่ากัน, Ant. level down
leveller(n) ผู้วัดระดับ, See also: ผู้หาระดับ, เครื่องรังวัดหาระดับ, สิ่งหรืออุปกรณ์ที่วัดหรือหารระดับ, ผู้ที่ต้องการจะล้ม, Syn. leveler
level off(phrv) ทำให้เรียบ, See also: ทำให้แบน, ทำให้ได้ระดับ
level off(phrv) รักษาระดับ, See also: ทำให้คงที่, Syn. level out
level off(phrv) เข้าสู่ระดับคงที่ (เครื่องบิน), See also: รักษาระดับ
level off(phrv) เข้าสู่ระดับปกติ (ไม่ขึ้นไม่ลง)
level out(phrv) พยายามคงระดับไว ้(หลังจากการสูงขึ้น), Syn. level off
level out(phrv) ทำให้เท่าเทียมกัน
sea level(n) ระดับน้ำทะเล, Syn. water level, horizontality
top-level(adj) ซึ่งเป็นระดับสูงสุด, Syn. leading, supreme
level best(sl) พยายามเต็มที่, See also: ทำสุดความสามารถ
level down(phrv) ทำให้ลดลงมาอยู่ระดับเดียวกันหรือเท่ากัน, Ant. level up
level with(phrv) พูดความจริงกับ (คำไม่เป็นทางการ), See also: บอกความจริงกับ
multilevel(adj) ซึ่งมีหลากหลายระดับ
levelheaded(adj) สุขุม, See also: รอบคอบ, Syn. sensible
split level(adj) เกี่ยวกับการเล่นระดับของอาคารหรือบ้าน
on the level(idm) จริงใจ, See also: สุจริตใจ
spirit level(n) เครื่องปรับระดับผิวหน้าให้ตรง, Syn. level
ordinary level(n) ระดับ O level
pre-elementary level(n) ชั้นเตรียมประถม
railroad crossing / level crossing(n) ถนนข้ามทางรถไฟ, Syn. level crossing

Hope Dictionary
high level languageภาษาระดับสูงหมายถึง ภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมที่ผู้เขียนไม่จำเป็นต้องรู้ถึงโครงสร้างภายในของเครื่องแต่อย่างใด ภาษาระดับสูงมีอยู่ด้วยกันหลายภาษา เช่น ภาษาซี (C) ภาษาเบสิก (BASIC) และภาษาปาสกาล (PASCAL) เป็นต้น ตรงข้ามกับภาษาแอสเซมบลี (Assembly) ซึ่งเรียกกันว่าเป็นภาษาระดับต่ำ ผู้เขียนจะต้องรู้มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ เสียก่อน จึงจะเขียนโปรแกรมเป็นภาษานั้นได้ อย่างไรก็ตาม คอมพิวเตอร์จะยังไม่สามารถเข้าใจภาษาระดับสูงนี้ได้ แต่จะต้องใช้ตัวแปล (compiler) จัดการแปลเสียก่อน จึงจะปฏิบัติตามคำสั่งได้ดู computer language ประกอบ
level(เลฟ'เวิล) { leveled, leveling, levels } adj. ราบ, เรียบ, เป็นแนวนอน, เท่ากัน, ระดับเดียวกัน, สุขุม, รอบคอบ. vt. ทำให้ราบ, ทำให้เรียบ, ทำให้ได้ระดับ, ยกหรือลดระดับ, ทำให้ล้มลงสู่แนวพื้นดิน, ชกล้มลง, ทำให้เสมอภาคกัน, ทำให้เข้ากัน (สี) , เล็งเป้า, หันตาไปทางทิศใดทิศหนึ่ง vi. ทำให้ราบ, เล็ง, ใช้เครื่องวัดระดับ, บินขนานกับพื้น, บอกความจริง, adv. โดยแนวราบ, เป็นเส้นแนวนอน -Phr. (on the level ซื่อสัตย์ จริงใจ)
leveler(เลฟ'วะเลอะ) n. ผู้วัดระดับ, ผู้หาระดับ, เครื่องรังวัดหาระดับ, ผู้ทำให้ล้มนอนลง, ผู้ชกล้มลง
levelheaded(เลฟ'เวลเฮดดิด) adj. สุขุม, รอบคอบ., See also: levelheadedness n. ความสุขุม, ความรอบคอบ. levellheadedness n. ความสุขุม, ความรอบคอบ
leveller(เลฟ'วะเลอะ) n. ผู้วัดระดับ, ผู้หาระดับ, เครื่องรังวัดหาระดับ, ผู้ทำให้ล้มนอนลง, ผู้ชกล้มลง
levellheaded(เลฟ'เวลเฮดดิด) adj. สุขุม, รอบคอบ., See also: levelheadedness n. ความสุขุม, ความรอบคอบ. levellheadedness n. ความสุขุม, ความรอบคอบ
low level languageภาษาระดับต่ำเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะใกล้เคียงกับภาษาเครื่อง (machine language) ฉะนั้น คอมพิวเตอร์จะแปลได้ง่ายกว่าภาษาระดับสูงอย่างภาษา FORTRAN, COBOL หรือ C แต่ผู้เขียนโปรแกรมด้วยภาษาระดับนี้ จะพบว่าเขียนยากกว่าใช้ภาษาระดับสูง ซึ่งมีลักษณะเหมือนภาษามนุษย์มากกว่า ตัวอย่างของภาษานี้มี ภาษาแอสเซมบลี (Assembly) อยู่เพียงภาษาเดียว ดู high level language เปรียบเทียบ
low-level formatจัดรูปแบบอย่างต่ำหมายถึง การจัดรูปแบบการบันทึกข้อมูล (format) ของจานบันทึกว่าจะต้องจัดรูปแบบ การบันทึกแบบนี้เมื่อเราใช้จานแข็งเป็นครั้งแรก หลังจากนั้น ก็ต้องใช้คำสั่งFORMAT ในระบบดอสเพื่อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สำหรับจานอ่อน (floppy disk) นั้น เราไม่จำเป็นต้องดำเนินการตามกระบวนการนี้
price leveln. ระดับราคา
sea leveln. ระดับน้ำทะเล, Syn. sea level

Nontri Dictionary
level(adj) ได้ระดับ, ราบ, สม่ำเสมอ, คู่คี่, เท่ากัน
level(n) ระดับ, พื้นราบ, ชั้น, ฐานะ, แนวราบ, แนวนอน
level(vt) ทำให้ได้ระดับ, เล็งปืน, เพ่งเล็ง, ปรับให้เสมอ
SEA sea level(n) ระดับน้ำทะเล

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
low level languageภาษาระดับต่ำ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
level plugปลั๊กตรวจระดับน้ำมันเกียร์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
level premiumเบี้ยประกันภัยอัตราคงที่ มีความหมายเหมือนกับ level rate [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
level rateเบี้ยประกันอัตราคงที่ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
levellingการทำระดับ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
levelระดับ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
level intonationทำนองเสียงคงระดับ [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
level lineเส้นระดับ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
level of analysisระดับการวิเคราะห์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
level of developmentระดับการพัฒนา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
level of educationระดับการศึกษา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
level of enrollmentระดับการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
level of livingระดับการครองชีพ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
level of saturationระดับอิ่มตัว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
level of significanceระดับนัยสำคัญ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
reference plane; datum; datum horizon; datum level; datum planeระดับอ้างอิง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
second level addressเลขที่อยู่ระดับที่สอง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
sea-levelระดับทะเล [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
significance levelระดับนัยสำคัญ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
subsistence levelระดับยังชีพ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
oil-level indicator; dipstickก้านวัดน้ำมันเครื่อง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
accordant summit levelยอดเขาร่วมระดับ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
automatic level controlชุดควบคุมระดับอัตโนมัติ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
access levelระดับการเข้าถึง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
base levelระดับอยู่ตัว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
dipstick; oil-level indicatorก้านวัดน้ำมันเครื่อง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
datum; datum horizon; datum level; datum plane; reference planeระดับอ้างอิง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
datum horizon; datum; datum level; datum plane; reference planeระดับอ้างอิง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
datum levelขีดการจ่ายหมด [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
datum level; datum; datum horizon; datum plane; reference planeระดับอ้างอิง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
datum plane; datum; datum horizon; datum level; reference planeระดับอ้างอิง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
digital signal level-n (DSn)สัญญาณดิจิทัลระดับ n (ดีเอสเอ็น) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
DSn (digital signal level-n)ดีเอสเอ็น (สัญญาณดิจิทัลระดับ n) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
grade levelระดับความลาดชันสม่ำเสมอ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
float levelระดับลูกลอย [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
four levels of meaningความหมายสี่ระดับ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
electrolyte-level indicatorตัวชี้บอกระดับอิเล็กโทรไลต์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
zero level addressเลขที่อยู่ระดับศูนย์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
tactical levelระดับกลวิธี [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
high level languageภาษาระดับสูง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
HDLC (high-level data link control)เอชดีแอลซี (การควบคุมวิธีเชื่อมโยงข้อมูลระดับสูง) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
HDLC (high-level data link control)เอชดีแอลซี (การควบคุมวิธีเชื่อมโยงข้อมูลระดับสูง) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
high-level data lind control (HDLC)การควบคุมวิธีเชื่อมโยงข้อมูลระดับสูง (เอชดีแอลซี) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
high-level data link control (HDLC)การควบคุมวิธีเชื่อมโยงข้อมูลระดับสูง (เอชดีแอลซี) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Sustainable level of lendingระดับการให้กู้ยืมที่เหมาะสม [เศรษฐศาสตร์]
Multilevel analysisการวิเคราะห์พหุระดับ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Action levelระดับต้องปฏิบัติ, ระดับอัตราปริมาณรังสี หรือ ความเข้มข้น<em>กัมมันตภาพ</em> ซึ่งต้องดำเนินการตามมาตรการแก้ไขหรือป้องกันทันที เพื่อไม่ให้บุคคลได้รับรังสีแบบเรื้อรัง หรือกรณีฉุกเฉิน [นิวเคลียร์]
Clearance levelระดับปล่อยผ่าน, ค่าที่เท่ากับหรือน้อยกว่า ค่าความเข้มข้นกัมมันตภาพรังสี หรือค่ากัมมันตภาพรังสีรวมของวัสดุกัมมันตรังสี หรือสารกัมมันตรังสี ที่คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติกำหนดไว้ ให้พ้นจากการควบคุม [นิวเคลียร์]
Emergency action levelระดับต้องปฏิบัติกรณีฉุกเฉิน, อีเอแอล, เกณฑ์แสดงระดับปฏิบัติกรณีฉุกเฉินทางรังสี โดยกำหนดเป็นค่าเฉพาะเพื่อระบุระดับของเหตุการณ์ฉุกเฉินทางรังสี [นิวเคลียร์]
Low level languageภาษาระดับต่ำ [คอมพิวเตอร์]
high-level languageภาษาระดับสูง, Example: ภาษาสำหรับเขียนโปรแกรมที่ช่วยให้เราเขียนคำสั่งได้โดยไม่ต้องรู้โครงสร้างและการทำงานภายในคอมพิวเตอร์ ภาษาระดับสูงที่รู้จักกันดีได้แก่ ภาษา C, BASIC, COBOL, FORTRAN, Pascal [คอมพิวเตอร์]
Background Noise Levelระดับเสียงพื้นฐาน, Example: ค่าระดับเสียงที่ตรวจวัดขณะไม่มีแหล่งกำเนิดเสียง [สิ่งแวดล้อม]
Equivalent Sound Pressure Levelค่าระดับพลังงานเสียงเฉลี่ย, Example: ค่าระดับเสียงคงที่ที่มีพลังงานเทียบเท่าระดับเสียงที่เกิดขึ้นจริงตลอดช่วงเวลานั้น และเนื่องจากเป็นค่าเฉลี่ยของพลังงานเสียง ในช่วงเวลาต่างๆ จึงต้องระบุช่วงเวลาตรวจวัดด้วย [สิ่งแวดล้อม]
Sound Exposure Levelระดับเสียงที่สัมผัส, Example: ตัวเลขจำนวนหนึ่งที่แสดงระดับพลังงานเสียงที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์หนึ่งๆ ซึ่งถูกย่อให้อยู่ในช่วง 1 วินาที [สิ่งแวดล้อม]
Sound Pressure Levelระดับความดันเสียง, Example: ระดับความดันเสียงแสดงในหน่วยเดซิเบล โดยมีค่าเป็น 20 x log(p/p ref), เมื่อ p = ค่าความดันเสียงเฉลี่ยกำลังสอง และ pref = 2 x 10-5 N/m2 pref ขึ้นกับค่าความดันของขีดกำจัดการได้ยินเสียง [สิ่งแวดล้อม]
Effect of water level onผลกระทบของระดับน้ำ [TU Subject Heading]
Intelligence levelsระดับปัญญา [TU Subject Heading]
Multilevel marketingการตลาดขายตรงแบบหลายชั้น [TU Subject Heading]
Lowest - Observed - Effect Levelโลเอล, Example: ปริมาณสารเคมีที่น้อยที่สุด เมื่อได้รับทุกวันแล้ว ทำให้เกิดการ เปลี่ยนแปลงของร่างกายอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้น [สิ่งแวดล้อม]
No Observed-Effect Level, NOELโนเอล, Example: ความเข้มข้นของาสารเคมีสูงสุดจากการศึกษา โยไม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอันไม่พึงประสงค์ต่อโครงสร้าง (morphology) ความสามารถในการทำงาน การเจริญเติบโต การพัฒนา หรือช่วงอายุขัยของสิ่งมีชีวิตที่ใช้ศึกษา [สิ่งแวดล้อม]
Noise Level Meterมาตรระดับเสียง, Example: เครื่องวัดระดับเสียงตามมาตรฐาน ฉบับที่ 651 ของคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยเทคนิคไฟฟ้า ซึ่งเรียกโดยย่อว่า ไอ อี ซี (International Electrotechnical Commission, IEC) หรือเครื่องวัดระดับเสียงอื่นที่เทียบเท่ามาตรฐาน ฉบับที่ 651 [สิ่งแวดล้อม]
Freezing Levelระดับเยือกแข็ง, Example: ระดับหนึ่งในชั้นบรรยากาศที่มีอุณหภูมิเท่ากับ 0 องศาเซลเซียส [สิ่งแวดล้อม]
Level of Enrollmentระดับการลงทะเบียนเรียน, Example: การจัดกลุ่มประชากรวัยเรียนโดยจำแนกตามระดับ ชั้น [สิ่งแวดล้อม]
Subsistence Levelระดับพอยังชีพ, Example: ระดับที่เพียงพอจะดำรงชีพอยู่ได้ [สิ่งแวดล้อม]
Sublevel Stopeอุโมงค์ชั้นย่อย, Example: เป็นการทำเหมืองใต้ดิน โดยการเจาะอุโมงค์แนวระดับหลาย ๆ ชั้น แล้วระเบิดออกเป็นชั้นจากชั้นล่างขึ้นไปหาชั้นบน [สิ่งแวดล้อม]
Sublevel Gavingอุโมงค์ชั้นย่อยถล่ม, Example: เป็นการทำเหมืองอุโมงค์ในบริเวณแหล่งแร่ ที่มีดินหินแร่ไม่แข็งแรง และสามารถพังลงมาได้ง่าย โดยการเจาะอุโมงค์ชั้นย่อยหลายชั้น แล้วระเบิดชั้นบน นำลงไปก่อนชั้นล่าง ดินหินแร่จะพังลงมา จากนั้นจะขนส่งแร่ออกทางอุโมงค์ชั้นย่อย [สิ่งแวดล้อม]
e-ASEAN High Level Task Forceคณะทำงานเฉพาะกิจระดับสูงด้านการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของอาเซียน [การทูต]
High Level Panel on Threats, Challenges and Changeคณะผู้ทรงคุณวุฒิระดับสูงว่าด้วยภัยคุกคาม ความท้าทายและการเปลี่ยนแปลง แต่งตั้งโดยนาย Kofi Annan เลขาธิการสหประชาชาติ ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 16 คน มีนายอานันท์ ปันยารชุน อดีตนายก - รัฐมนตรีเป็นประธาน [การทูต]
Ability Levels, Classระดับความสามารถของกลุ่มผู้เรียน [การแพทย์]
Activity Levelระดับการกระทำ [การแพทย์]
Amputation Levelsระดับการตัดแขนขา [การแพทย์]
Anticonvulsant Levelระดับของยาต้านการชัก [การแพทย์]
Awareness Levelความสามารถติดต่อกับโลกภายนอก [การแพทย์]
Bleeding, Threshold Level ofระดับพิกัดของการมีเลือดออก [การแพทย์]
Blood Glucose Level, Peak ofยอดของระดับกลูโคส [การแพทย์]
Blood Level, Desiredระดับเลือดที่ต้องการ [การแพทย์]
Brain Stem Levelระดับก้านสมอง [การแพทย์]
Central Regulatory Levelระดับการควบคุมของระบบประสาทกลาง [การแพทย์]
Cervical Levelไขสันหลังระดับคอ [การแพทย์]
Confidence Levelsระดับความเชื่อมั่น [การแพทย์]
Conscious Levelระดับความรู้สึกตัว, ระดับความรู้สติ, ระดับความรู้สึก [การแพทย์]
Conventional Levelระดับกฏเกณฑ์ [การแพทย์]
Cortical Levelระดับสมอง [การแพทย์]
Critical Levelระดับอันตราย [การแพทย์]
Decision Level, Medicalค่าที่ใช้ตัดสินการวินิจฉัยโรค [การแพทย์]
Deficient Levelค่าที่แสดงอาการขาด [การแพทย์]
Energy Levelระดับพลังงาน [การแพทย์]
Energy Level, Relativeระดับพลังงานสัมพัทธ์ [การแพทย์]
Fasting Levelระดับที่วัดไว้ก่อนให้ยา [การแพทย์]
Fluid-Air Levelเงาระดับน้ำ [การแพทย์]
Freezing levelระดับเยือกแข็ง [อุตุนิยมวิทยา]
Low - level cloud - Low cloudเมฆชั้นต่ำ [อุตุนิยมวิทยา]
Medium - level cloud - Middle cloudเมฆชั้นกลาง [อุตุนิยมวิทยา]
High - level cloud - High cloudเมฆชั้นสูง [อุตุนิยมวิทยา]

Longdo Unapproved EN-TH
highest level of Dhamma Scholarนักธรรมเอก
Reviewing PND 1 filing found expatriate pay not filed for tax return (level of incomReviewing PND 1 filing found expatriate pay not filed for tax return (level of income not subject to income tax)
Reviewing PND 1 filing found expatriate pay not filed for tax return (level of incomReviewing PND 1 filing found expatriate pay not filed for tax return (level of income not subject to income tax)

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yeah! Hat Cleveland Bock auf Rock? The Red Badge of Gayness (1999)
Yanks and Cleveland. We've got this kid Modjelewski in there. ดึงและคลีฟแลนด์ เรามีเด็กคนนี้ Modjelewski ในนั้น 12 Angry Men (1957)
Stop trying to drag things down to your own level. หยุดความพยายามที่จะลากลงสิ่ง ในระดับของคุณเอง มันคือยังไม่ บรรลุนิติภาวะลูกชาย Help! (1965)
I want a public thought projection, at adult and infant level. เเจ้งทุกคนทราบทางภาพข่าว ทั้งเด็กเเละผู้ใหญ่ Beneath the Planet of the Apes (1970)
Then maybe down that canyon. I think it's pretty level off there. แล้วผ่านแคนยอนนั่น ทางเรียบดี Blazing Saddles (1974)
Herbie Robinson, from Cleveland. เฮอร์บี้โรบินสัน จากคลีฟเเลนด์ Jaws (1975)
Level flight. Speed, 520 knots. บินแนวราบ ความเร็ว 520 น็อท Airplane! (1980)
All right, I'll level with you all. เอาละ ผมจะอธิบายให้ทุกคนเข้าใจ Airplane! (1980)
Watch out for that cross wind. Level it out. Dip your left wing. ระวังลมพัดขวาง บินแนวราบไว้ ลดปีกซ้าย Airplane! (1980)
Where shall I find a new adversary so close to my own level? ผมจะหาคู่ต่อสู้คนใหม่ที่มีฝีมือ พอๆกับผม ได้ที่ไหน? Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
At her level, she is no match for you at all. ด้วยฝีมือระดับนางย่อมไม่ใช่คู่ต่อสู้ของท่าน. Return of the Condor Heroes (1983)
At this level all functions appear normal. ในระดับนี้ฟังก์ชั่นทั้งหมดจะ ปรากฏตามปกติ 2010: The Year We Make Contact (1984)
With three lines across it representing the three levels of the universe. กับสามสายข้ามมัน ที่เป็นตัวแทนของสามระดับของจักรวาล Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
we like what we've seen of you two. we're bucking you right up front to gathering, level 20. เราต้องการทักษะของพวกนาย พวกนายจะได้เลื่อนขั้นเป็น Level 20 Spies Like Us (1985)
gathering, level 20? that's quite a step up in base pay. Level 20 เงินดี สวัสดิการเพียบ Spies Like Us (1985)
let's go to response level yellow. - เข้าสู่โหมดสงคราม ระดับสีเหลือง Spies Like Us (1985)
I got a commitment to have this entire block down to grade level. ผมตั้งใจทลายตึกนี่ลงมากองให้ได้ *batteries not included (1987)
Grade level. Comprende? - ผมทำได้ครับ *batteries not included (1987)
It may be rough on him, but I thought we might try starting him off with level 7 capsules. มันอาจส่งผลรุนแรงกับเขานะ แต่ฉันคิดว่าเราน่าจะลองกับเขา โดยเริ่มที่แคปซูลระดับ 7 Akira (1988)
Of those, nearly 40 are concentrated on underground levels 7 and 8. ของเหล่านั้น อยู่มาเกือบ 40 ปี ได้ถูกอัดแน่น ภายในใต้ดินในระดับ 7 และ 8 Akira (1988)
We should be able to use it to go straight to the sublevels. เราควรจะสามารถที่จะใช้ มันตรงไปที่ส่วนระดับย่อยๆได้ Akira (1988)
We can take it to sublevel 8. เราจะใช้มันลงไปยังชั้นที่ 8 Akira (1988)
Threat level to facility integrity has passed level 7.. ระดับการคุกคามความมั่นคง ถูกผ่านไประดับ 7 .. Akira (1988)
Threat level to facility integrity has passed level 7.. ระดับการคุกคามความมั่นคง ถูกผ่านไประดับ 7 .. Akira (1988)
And they've been very successful, at many levels. และสำเร็จไปหลายขั้นแล้วด้วย Rambo III (1988)
Your presence on the platform is requested at the highest level. การปรากฎตัวของคุณ บนเวที ถูกขอร้อง มาจากตำแหน่งที่สูงที่สุด Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
Give him 8-to-5 on Cleveland. ส่งไซซ์8กับ5ไปเคลฟแลนด์ Goodfellas (1990)
They don't wash cars on the parking levels. ไม่มีใครล้างรถในที่จอด The Bodyguard (1992)
Security requests main kitchen aisle to be kept free of all obstructions on stage level, effective immediately. เคลียร์ทางเดินทุกทาง ด่วน The Bodyguard (1992)
OK, level two. โอเค ระดับสอง The Lawnmower Man (1992)
Security breach inside Sector 14, Level 5. รีบไปเขตสิบสี่ ระดับห้า The Lawnmower Man (1992)
14, Level 5. เขตสิบสี่ ระดับห้า The Lawnmower Man (1992)
You just graduated to the next level, Jobe. เธอจะได้เลื่อนไปสู่ระดับต่อไปแล้ว โจ๊บ The Lawnmower Man (1992)
Initiate second level. เริ่มต้นกระบวนการขั้นสอง The Lawnmower Man (1992)
Endocrine, adrenal, increasing to fatal levels. ต่อมรับรู้ และต่อมแอดดรีนัล ตอบสนองขั้นรุนแรง The Lawnmower Man (1992)
6309, Johnston, level three. 6309, จอห์นสตัน, สามระดับ In the Name of the Father (1993)
You'll be pleased with the level of efficiency I get from these workers. ค่ายบุดซินที่ผมคุมอยู่... Schindler's List (1993)
I don't understand. - Someone at a higher level of power. ..แต่บางคน ขัดขวางหนทาง ที่ผมจะเข้าถึงข้อมูล Deep Throat (1993)
I've just got to set the level for the incliners. ให้ฉันปรับระดับให้เข้ากับแนวเอียงก่อนนะ Junior (1994)
Look, my H.C.G. levels aren't where they should be. ระดับเฮช ซี จีของฉันมันยังไม่ถึงระดับที่ควรจะเป็น Junior (1994)
- Brooklyn Heights. - Cleveland. บรูคลิน ไฮท์ เคลเวแลนด์ The One with the East German Laundry Detergent (1994)
There's a Camaro at this address, Level D, Slot 18. มีรถคาเมโร่อยู่ที่ชั้นดี ช่อง 18 Heat (1995)
I'm in the lobby level by the stairwell. ผมอยู่ในล็อบบี้ใต้บันได Heat (1995)
So what if we can't survive without regular high-level maintenance? แล้วถ้าเราไม่สามารถอยู่ได้ โดยไม่มีการดูแลรักษาขั้นสูงพวกนั้นล่ะ? Ghost in the Shell (1995)
Somebody had to hack through some high-level barriers to put that body together and then send a program with a ghost-line on it. ...มีบางคนได้พยายามเจาะระบบ เพื่อเข้าถึงระบบควบคุมร่างหุ่นไซบอร์ก แล้วส่งจิตไปยังไซบอร์กเพื่อจะได้ควบคุม Ghost in the Shell (1995)
Batou. I ordered some other high-level nets to be locked down, and I want you to check them. บาโต้, ผมสั่งให้ทำการล็อคระบบเครือข่ายชั้นสูงแล้ว ผมอยากให้คุณไปดูแลหน่อย Ghost in the Shell (1995)
But you've always said I was a very levelheaded guy. And I am. แต่คุณเคยบอกว่าผมเป็นคนที่แต่งตัวประหลาด levelheaded มาก และผม The Birdcage (1996)
An alien intelligence has got be more advanced and that means efficiency functioning on multiple levels and in multiple dimensions. หน่วยสืบราชการลับของ มนุษย์ต่างดาวได้จะสูงขึ้น และนั่นหมายความว่า มีประสิทธิภาพ ทำงานในหลายระดับ Contact (1997)
Power levels show a good start. ระดับพลังงานที่แสดงเริ่มต้นที่ดี Contact (1997)
G-level 1.1. จี-ระดับ 1.1 Contact (1997)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
levelI passed the second level of the Japanese language examination.
levelThis year unemployment will reach record levels.
levelIt's an unusually easy to drink potato shochu with the potato's smell held down to the lowest level through use of the latest biotechnology.
levelEssentially it's a one-to-one match, but the content of that match is a level so high as to be unthinkable to an ordinary person.
levelHe leveled his gun at me.
levelResearch revealed that the same high truancy levels were to be found in every inner city district.
levelCertainly there are inequalities in level of education even within a generation, but there have been no visible inequities between machines and materials in recent years.
levelThe top of this tree is level with the fence.
levelMt. Everest is 29, 002 feet above sea level.
levelThe third in the series was a level above the rest.
levelOn the political level the response was the nationalist and fundamentalist revolt of the Maccabees.
levelIt is a two level style round burial mound, 23m diameter (lower level), 18m (higher).
levelCompared with the level of a year ago, the price is sharply lower.
levelBefore we try to move up to the next level, I think we need to focus on keeping what we have.
levelThat's one level down.
levelThe Department of Homeland Security's primary function is the prevention of terrorist attacks occurring within America and, in the extreme case of an attack happening, holding losses to the smallest possible level and swiftly carrying out restoration.
levelWe should remember that politeness doesn't function at the conscious level.
levelIt's the sort of work that calls for a high level of concentration.
levelGiven a high level of bond issues, the cost to service them will increase.
levelWater finds its level.
levelHowever a suitable level of stress is actually a necessary thing for your body's health.
levelCuzco lies about 3, 500 meters above sea level, and you can still see many Incas there.
levelThe output is way below last year's level.
levelLet's keep this level.
levelRight now my Cooking Level is about 45 out of 100. Great isn't it? That's not a fail!
levelHe has not taken the highest level evaluation, but he is good at mathematics.
levelA bulldozer was employed for leveling the lane.
levelThe town is situated 1 500 meters above sea level.
levelThis city is 1, 600 meters above sea level.
levelMy cholesterol levels are high.
levelThe level of the school is high.
levelThe mountain is 2000 meters above sea level.
levelGo up to ground level at exit B2.
levelGovernments usually resort to price control when inflation has reached a certain level.
levelIt is important to maintain your body temperature at a suitable level.
levelThe water rose to a level of 10 meters.
levelMy son passed in three subjects at A level.
levelThey are now leveling the road with a bulldozer.
levelThe manner in which the new salesman made top sales level was an eye-opener to his supervisor.
levelHis mental level is higher than the average boy's.
levelAre you on the level, Ken?
levelFor example, I am in a high-level math class that actually gives me college credits for next year.
levelThe level of the river rose little by little.
levelBuild a house on the level between two valleys.
levelLevel off the sugar when measuring out.
levelIt will be not long before business returns to a normal level.
levelCorporation are downsizing and reducing the level of profits put back into R&D.
levelCorporate bankruptcies continued at a high level last month.
levelDisposable income is what counts for the level of personal consumption.
levelThe mountain more than 3, 000 meters above sea level.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
ราบเรียบ(adv) smoothly, See also: flatly, evenly, levelly, Ant. ขรุขระ, Example: เรือลำนั้นเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างราบเรียบ, Thai Definition: อย่างราบเสมอกัน
ราบเรียบ(adj) smooth, See also: flat, even, level, Example: ชายหนุ่มหันมาถามเธอด้วยน้ำเสียงราบเรียบ, Thai Definition: ลักษณะที่ราบเสมอกัน
เบื้องล่าง(n) lower level, Syn. ระดับล่าง
ชนชั้นล่าง(n) working class, See also: lower level, labourer, Syn. ชนชั้นแรงงาน, ชนชั้นกรรมาชีพ, Ant. ชนชั้นนำ, Example: ในสังคมแบบเอเชีย ผู้ปกครองจะมีอำนาจครอบงำชนชั้นล่างอย่างเด็ดขาด, Thai Definition: กลุ่มคนที่มีสถานะด้อยกว่ากลุ่มอื่นๆ ในสังคม ทั้งในด้านการศึกษา สถานะทางเศรษฐกิจ หน้าที่ หรือตำแหน่งในสังคม
ภาษาสูง(n) high level language, Syn. ภาษาในระดับสูง, Ant. ภาษาต่ำ, ภาษาในระดับต่ำ, Example: งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่มักจะเขียนด้วยภาษาสูง เช่นภาษาซี หรือภาษาโคบอล, Thai Definition: ภาษาคอมพิวเตอร์ทั่วไป
ภาษาระดับสูง(n) high level language, Example: หน้าที่หลักของคอมพายเลอร์นั้นคือการแปลภาษาระดับสูง
ระดับสูง(adj) high-grade, See also: high-altitude, high-level, top-level, Syn. ชั้นสูง, ขั้นสูง, Ant. ระดับพื้นฐาน, ระดับต้น, Example: ที่นี่รับสอนภาษาอังกฤษระดับพื้นฐานถึงระดับสูงแบบตัวต่อตัว
ระดับน้ำ(n) water level, Example: ระดับน้ำทางด้านตะวันออกคือน้ำที่มาจากแม่น้ำป่าสัก สูงกว่าด้านที่มาจากแม่น้ำเจ้าพระยาประมาณ 20 เซนติเมตร, Count Unit: เซนติเมตร
ระดับชั้น(n) degree, See also: level, class, Example: การประเมินผลการสอนมีหลายระดับชั้น, Count Unit: ระดับ
อัตราเสี่ยง(n) risk level, Example: การหยดน้ำมันมะกอกลงไปในอาหารแทนน้ำมันพืช สามารถลดอัตราการเสี่ยงของการเป็นมะเร็งเต้านมได้ถึง 50%
ศัพท์สูง(n) high level lexicon, See also: advanced lexicon, Example: ผู้อ่านน้อยคนนักที่จะสละเวลาค้นหาคำแปลศัพท์สูง ว่ามีความหมายอย่างไร, Count Unit: ศัพท์, คำ, Thai Definition: คำศัพท์ที่ใช้ในระดับภาษาสูง มักใช้ในงานวรรณคดี หรือวรรณกรรม เป็นต้น
เปรียญธรรม(n) graduation in Buddhist theology, See also: the highest level of Buddhist dhamma, Example: ผู้บวชได้ร่วมมุทิตาสักการะพระภิกษุสามเณรที่สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยคจากทั่วประเทศ
ชั้นครู(n) master level, See also: first-class level, first-rate level, first grade, Syn. ชั้นเอก, Example: พระพุทธรูปในภาพนั้นเป็นฝีมือช่างชั้นครู, Thai Definition: อันดับที่เทียบเท่าครู
ราบ(adj) flat, See also: level, plain, smooth, Syn. เสมอ, เรียบ, Example: พื้นที่ลาดชันไม่สามารถไถเตรียมดิน และปรับระดับได้ง่ายเหมือนพื้นที่ราบ, Count Unit: นูน, ขรุขระ, Thai Definition: เรียบเสมอพื้นไม่มีลุ่มๆ ดอนๆ
เรียบ(adj) smooth, See also: even, plain, level, Ant. ขรุขระ, Example: กระเพาะปัสสาวะเป็นอวัยวะที่มีผนังเป็นกล้ามเนื้อเรียบ อยู่หลังหัวเหน่า
เรียบ(v) be smooth, See also: be even, be plain, be level, Ant. ขรุขระ, Example: ผนังของโพรงไตจะไม่เรียบเนื่องจากมีปุ่มเล็กๆ ยื่นเข้ามาจำนวน 6-15 ปุ่ม, Thai Definition: มีระดับพื้นผิวเรียบเสมอกัน
อันดับ(n) rank, See also: grade, level, Syn. ชั้น, Example: พระสงฆ์นั่งตามอันดับ ขณะที่สวดมนต์
อันดับ(n) level, See also: sequence, series, Syn. ลำดับ, ขั้น, ระดับ, Example: เราเริ่มงานอันดับแรกด้วยการย้ายพ่อค้าแม่ค้าจากสนามหลวงไปเข้าที่ตั้งใหม่
เท่าเทียม(v) be equal, See also: be equivalent, be on a level with, be comparable, Syn. ทัดเทียม, เสมอหน้า, เสมอภาค, Example: สมัยปัจจุบันชายและหญิงมีฐานะเท่าเทียมกันเพราะอิทธิพลของอารยธรรมตะวันตก
แบน(adj) flat, See also: level, even, Syn. แฟบ, Ant. นูน, พอง, Example: กลุ่มดราวิดอยด์คือกลุ่มคนที่มีจมูกแบนมีผิวกายดำได้แก่คนที่อาศัยอยู่ทางตอนใต้ของประเทศอินเดีย
เกรด(n) grade, See also: level, standard, rank, Syn. ระดับ, Example: ในชั้นเรียนจะมีการจัดกลุ่มเพื่อแบ่งเกรดของนิสิตนักศึกษาในชั้นเรียน, Count Unit: ชั้น, ระดับ, Notes: (อังกฤษ)
เกลี่ย(v) equalize, See also: spread out, level down, average, Syn. ปรับ, เฉลี่ย, กระจาย, Example: เมื่อหว่านเมล็ดหญ้าแล้ว ควรใช้คราดเกลี่ยดินกลบบางๆ ช่วยให้เมล็ดหญ้าฝังในดิน, Thai Definition: กระจายออกไปให้เสมอกัน
เกลี้ยง(adj) smooth, See also: flat and smooth, clean, level, even, flatten, Syn. สะอาด, หมดจด, Ant. ด่าง, Example: ส่วนต่างๆ ที่เปล่งปลั่งกลมกลึงพื้นผิวของพระวรกายที่เกลี้ยง เรียบและตึงเหล่านี้ล้วนก่อให้เกิดรูปร่างและรูปทรงที่ให้ความรู้สึกถึงความศักดิ์สิทธิ์
เกรด(n) grade, See also: level, rank, Syn. ระดับ, Example: กลุ่มนี้สอบวิชาช่างเครื่องยนต์ได้เกรดเอทุกคน, Count Unit: เกรด, Thai Definition: ชั้นหรืออันดับสูงต่ำของคะแนน, Notes: (อังกฤษ)
เกรด(v) grade, See also: even, level, Example: ก่อนจะมีการแข่งแรลลี่ ต้องเตรียมเกรดสภาพเส้นทาง เตรียมความพร้อมของรถ, Thai Definition: ทำให้ดินราบ
ขั้นดี(n) optimum, See also: good level, Syn. เกณฑ์ดี, Ant. ขั้นเลว, Example: รายได้จากการขายอาหารจัดว่าอยู่ในขั้นดีพอสมควร, Thai Definition: มีคุณสมบัติเพียงพอเป็นที่น่าพอใจแล้ว
ขั้น(n) stage, See also: grade, step, level, Syn. ระดับ, ตำแหน่ง, Example: เขามาถึงขั้นนี้ได้ก็เพราะความมานะอุตสาหะเป็นแรมปี, Count Unit: ขั้น, Thai Definition: สถานภาพหรือลำดับขั้นตอนในขณะนั้น เช่น ในขั้นนี้
ขั้นสูง(n) advanced stage, See also: high grade, high level, Syn. ระดับสูง, Ant. ขั้นต่ำ, Example: เจ้าหน้าที่จะต้องเข้าฝึกอบรมที่เป็นแบบขั้นสูง เพื่อคุณภาพของเขาเอง
กล้องวัดระดับ(n) surveyor's telescope, See also: level-measuring instrument, Syn. กล้องระดับ, Count Unit: ตัว, Thai Definition: กล้องสำรวจชนิดหนึ่ง เป็นเครื่องวัดระดับชนิดฟองน้ำที่ใช้ประกอบกับกล้องส่องเพื่อใช้หาระดับสูงต่ำของพื้นที่
เพียงตา(adv) as high as the eyes level, Example: พระภูมินาเป็นศาลที่ปลูกขึ้นในนา โดยปักเสาขึ้นเสาหนึ่งสูงเสมอเพียงตาเพื่อคารวะ, Thai Definition: อย่างเสมอตา, อยู่ในระดับสายตา
ลง(v) land (airplane), See also: ebb (tide or level of sea on the shore), Ant. ขึ้น, Example: เครื่องบินโดยสารของสายการบินต่างประเทศบินชนโรงงานทอผ้า ใกล้ท่าอากาศยาน ขณะลงจอด เป็นเหตุให้ผู้โดยสาร และเจ้าพนักงานเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก, Thai Definition: ไปสู่เบื้องต่ำ หรือไปสู่เบื้องที่ถือว่าตรงข้ามกับขึ้น
เล็ง(v) aim at, See also: point, level, Syn. เพ่งมอง, หมาย, หมายเฉพาะ, Example: เขาเล็งที่ตรงนี้เอาไว้แล้วมันเหมาะที่จะทำเป็นห้างสรรพสินค้า, Thai Definition: มองจ้องตรงไปอย่างมีจุดหมาย
เลี่ยน(v) smooth, See also: be flat, be even, be level, Syn. โล่ง, เตียน, Example: เขาดายหญ้าในสนามจนเลี่ยนไปหมด ดูสะอาดตามากกว่าเดิม, Thai Definition: เตียนจนเกลี้ยง
วัดวา(v) be equal to, See also: be on a par, be evenly matched, be roughly on the same level, Syn. เทียบ, เปรียบ, Example: ความยากลำบากของคุณก็พอวัดวากับของผม, Thai Definition: พอเท่าๆ กัน, พอเสมอกัน
อักษรสูง(n) high-level consonant, See also: high-class letter, Count Unit: ตัว, Thai Definition: พยัญชนะที่คำเป็นมีพื้นเสียงเป็นเสียงจัตวา ผันได้ 3 เสียง มี 2 รูป คือ ผันด้วยวรรณยุกต์ ่ เป็นเป็นเสียงเอก ผันด้วยวรรณยุกต์ ้ เป็นเสียงโท คำตายพื้นเสียงเป็นเสียงเอก ผันด้วยด้วยวรรณยุกต์ ้ เป็นเสียงโท
เสมอหน้า(adv) equal, See also: on a par with, on a level with, Syn. เท่าเทียม, เท่ากัน, Example: หัวหน้าปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกันและเสมอหน้ากัน, Thai Definition: มีฐานะเท่ากัน
กล้องระดับ(n) surveyor's telescope, See also: level-measuring instrument, Syn. กล้องวัดระดับ, Example: ช่างสำรวจใช้กล้องระดับวัดความสูงของเนินเขาก่อนจะวางแผนตัด, Count Unit: กล้อง, ตัว, Thai Definition: กล้องสำรวจชนิดหนึ่ง เป็นเครื่องวัดระดับชนิดฟองน้ำที่ใช้ประกอบกับกล้องส่องเพื่อใช้หาระดับสูงต่ำของพื้นที่
เตียนโล่ง(v) be flat, See also: be smooth, be level, be even, Syn. เตียน, โล่ง, ว่างเปล่า, Example: เวลาที่ผ่านมาได้ส่งผลให้มีการทำลายป่าเขาบึงบางให้เตียนโล่งและตื้นเขิน
ระดับสังคม(n) social level, See also: social scale, Example: ปัจจุบันสถานภาพของผู้หญิงสูงขึ้นทั้งในระดับครอบครัว และระดับสังคม
ระดับแนวหน้า(n) leading level, See also: front line, vanguard, Example: เศรษฐกิจเป็นเรื่องสำคัญระดับแนวหน้านับแต่อดีตมาตราบเท่าปัจจุบัน และต่อไปในอนาคต
ระดับทะเลปานกลาง(n) mean sea - level, See also: average sea - level, Syn. ค่าเฉลี่ยของระดับทะเล, Example: วันนี้น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 50 ซ.ม.
ระดับทะเล(n) sea level, Example: เจ้าหน้าที่วัดระดับทะเลที่เกาะสีชัง, Thai Definition: ความสูงของพื้นน้ำทะเลในขณะใดขณะหนึ่ง, Notes: (อังกฤษ)
ระนาบ(adj) flat, See also: level, Syn. ราบ, แบนเรียบ, Thai Definition: ที่แบนเรียบ (ใช้แก่ผิว)
ไม้หมุน(n) a round-shaped board used to level off rice grain from a measuring tin, See also: levelling stick, Count Unit: อัน, Thai Definition: เรียกไม้กลมๆ สำหรับปาดปากสัดข้าวว่า ไม้หมุน
ปรับพื้น(v) level the ground, See also: smooth, even, flatten, Example: หลังน้ำท่วมครั้งใหญ่ชาวบ้านต่างปรับพื้นบ้านเป็นการใหญ่
ปรับ(v) level, See also: smooth, even, flatten, Syn. ทำให้เรียบ, ทำให้เสมอ, เกลี่ย, Example: ชาวไร่ชาวนาปรับหน้าดินเพื่อเตรียมการปลูกพืชครั้งใหม่
ประโยค(n) grade in Buddhist theology, See also: class, level, Example: ปีนี้มีพระภิกษุสามเณรสอบไล่ได้เปรียญ 9 ประโยคถึง 23 รูป, Count Unit: ประโยค, Thai Definition: ชั้นแห่งความรู้ภาษาบาลี
ชั้นสูง(adj) high level, See also: high class, higher grade, Ant. ชั้นต่ำ, Example: การเข้าสังคมชั้นสูงเป็นความปรารถนาของหญิงสาวหลายคน
ชั้นเดียว(adj) single-storied, See also: one-level, one-floor, Syn. ชั้นเดี่ยว, Ant. หลายชั้น, Example: บ้านชั้นเดียวเป็นแบบของบ้านที่กำลังได้รับความนิยมในขณะนี้
ชั้นต้น(n) initial stage, See also: beginning level, primary stage, lower level, Syn. ขั้นแรก, ขั้นต้น, Ant. ชั้นสุดท้าย, ขั้นสุดท้าย, Example: ในชั้นต้น ทุกคนต้องหัดวาดภาพทิวทัศน์ก่อน, Count Unit: ชั้น

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
อักษรเสียงสูง[aksøn sīeng sūng] (n, exp) EN: high-level consonant ; high-class letter  FR: consonne haute [ f ]
อักษรสูง[aksøn sūng] (n, exp) EN: high-level consonant ; high-class letter  FR: consonne haute [ f ]
อัตราเสี่ยง[attrā sīeng] (n, exp) EN: risk level  FR: niveau de risque [ m ]
แบน[baēn] (adj) EN: flat ; level ; even  FR: plat ; aplati ; régulier ; uniforme
บินต่ำ[bin tam] (v, exp) EN: fly at a low altitude ; low level flying  FR: voler à basse altitude [ m ]
ชั้น[chan] (n) EN: class ; grade ; level ; rank  FR: classe [ f ] ; rang [ m ] ; niveau [ m ] ; grade [ m ] ; catégorie [ f ]
ชั้นจัตวา[chan jattawā] (n, exp) EN: fourth class ; fouth grade ; fouth level ; fouth rate  FR: quatrième classe [ f ]
ชั้นผู้ใหญ่[chan phūyai] (n, exp) EN: senior level
ชั้นสูง[chan sūng] (adj) EN: advanced ; high level ; upper class ; high class ; higher grade ; superior ; high ranking  FR: avancé ; d'avant garde ; de haut niveau ; de grande qualité ; maximal ; supérieur ; de haut rang
การคัดค้านระดับรัฐ[kān khatkhān radap rat] (n, exp) EN: state-level ban
การประชุมสุดยอด[kān prachum sutyøt] (n, exp) EN: summit ; top level talks  FR: sommet [ m ] (ellipt.) ; conférence au sommet [ f ] ; réunion au sommet [ f ]
ขั้น[khan] (n) EN: step ; rung ; grade ; degree ; gradation ; stage ; rank ; level  FR: échelon [ m ] ; degré [ m ] ; barreau [ m ] ; gradation [ f ] ; niveau [ m ] ; phase [ f ] ; étape [ f ] ; pas [ m ]
ขั้นพื้นฐาน[khanpheūnthān] (n) EN: elementary level ; foundation ; basis
คงระดับราคา[khong radap rākhā] (v, exp) EN: maintain the price level
เครื่องวัดระดับ[khreūangwat radap] (n, exp) EN: carpenter's level  FR: niveau (à bulle d'air)
เกลี่ย[klīa] (n) EN: equalize ; spread out ; level down ; average  FR: aplanir ; niveler ; égaliser
เกลี้ยง[klīeng] (adj) EN: smooth ; flat and smooth ; clean ; level ; even ; flatten  FR: lisse ; uni ; plan
เกรด[krēt] (n) EN: grade ; level ; standard ; rank  FR: grade [ m ]
เล็ง[leng] (v) EN: aim ; take a bead on ; stair ; point ; level ; target  FR: viser ; pointer
เลเวล[lēwēn] (n) EN: level  FR: niveau [ m ]
เลเวล อี[Lēwēn Ī] (n, exp) EN: Level E (science fiction manga series by Yoshihiro Togashi)
มาตรฐาน[māttrathān] (n) EN: standard ; criterion ; grade ; reference ; datum ; basis ; norm ; level ; yardstick  FR: standard [ m ] ; étalon [ m ] ; norme [ f ] ; niveau [ m ] ; échelon [ m ] ; référence [ f ] ; critère [ m ] ; normale [ f ]
เปรียญธรรม[parīen tham] (n, exp) EN: graduation in Buddhist theology ; the highest level of Buddhist dhamma  FR: diplômé en théologie bouddhique [ m ]
ปริมาณ[parimān] (n) EN: quantity ; amount ; number ; level ; capacity ; volume  FR: quantité [ f ] ; volume m ] ; niveau [ m ] ; montant [ m ]
ภาษาระดับสูง[phāsā radap sūng] (n, exp) EN: high level language
ภาษาสูง[phāsā sūng] (n, exp) EN: high language ; high level language
เพดานบิน[phēdānbin] (n, exp) EN: flight level  FR: plafond [ m ] ; altitude maximale (de vol) [ f ]
พื้นราบ[pheūn rāp] (n, exp) EN: level ground
ภูมิ[phūm] (n) EN: status ; level ; qualifications ; grade  FR: classe [ f ]
ปรับ[prap] (v) EN: improve ; better ; upgrade ; level ; fine ; adjust ; regulate  FR: ajuster ; équilibrer ; égaliser ; mettre au point ; régler ; réguler
ปรับพื้น[prap pheūn] (v, exp) EN: level the ground ; smooth ; even ; flatten  FR: égaliser
ประโยค[prayōk] (n) EN: grade ; level ; class  FR: grade [ m ]
ระดับ[radap] (n) EN: level ; degree ; grade ; class  FR: niveau [ m ] ; degré [ m ] ; classe [ f ]
ระดับชั้น[radap chan] (n) EN: grade ; degree ; level ; class ; rank  FR: niveau [ m ] ; degré [ m ] ; rang [ m ] ; classe [ f ]
ระดับชาติ[radap chāt] (n, exp) EN: national level
ระดับดิน[radap din] (n, exp) EN: ground level  FR: niveau du sol [ m ]
ระดับการศึกษา[radap kān seuksā] (n, exp) EN: level of education  FR: niveau d'éducation [ m ]
ระดับล่าง[radap lāng] (n, exp) EN: lower level  FR: niveau inférieur [ m ]
ระดับแนวหน้า[radap naēonā] (n, exp) EN: leading level ; front line ; vanguard  FR: avant-garde [ f ]
ระดับน้ำ[radap nām] (n, exp) EN: water level  FR: niveau de l'eau [ m ]
ระดับน้ำทะเล[radap nām thalē] (n, exp) EN: sea level  FR: niveau de la mer [ m ]
ระดับน้ำทะเลปานกลาง[radap nām thalē pānklāng] (n, exp) EN: mean sea level
ระดับง่าย[radap ngāi] (n, exp) EN: easy level
ระดับปริญญาโท[radap parinyā thō] (n, exp) EN: master level studies
ระดับพลังงาน[radap phalang-ngān] (n, exp) EN: energy level
ระดับราคา[radap rākhā] (n, exp) EN: price level ; price range  FR: niveau des prix [ m ]
ระดับสายตา[radap saītā] (n, exp) EN: eye level
ระดับสังคม[radap sangkhom] (n, exp) EN: social level ; social scale  FR: niveau social [ m ]
ระดับเสียง[radap sieng] (n, exp) EN: volume level ; noise level ; loudness ; pitch  FR: volume [ m ] ; niveau du son [ m ] ; hauteur de son [ m ]
ระดับสูง[radap sūng] (adj) EN: high-grade ; high-altitude ; high-level ; top-level ; high-ranking  FR: haut niveau

CMU Pronouncing Dictionary
LEVEL L EH1 V AH0 L
LEVELS L EH1 V AH0 L Z
LEVELL L EY0 V EY1 L
LEVEL'S L EH1 V AH0 L Z
LEVELED L EH1 V AH0 L D
LEVELING L EH1 V AH0 L IH0 NG
LEVELING L EH1 V L IH0 NG
LEVELERS L EH1 V AH0 L ER0 Z
LEVELLED L EH1 V AH0 L D
MIDLEVEL M IH1 D L AH0 V AH0 L
LEVELERS L EH1 V L ER0 Z
LOW-LEVEL L OW2 L EH1 V AH0 L
CLEVELAND K L IY1 V L AH0 N D
LEVELER'S L EH1 V L ER0 Z
LEVELER'S L EH1 V AH0 L ER0 Z
HIGH-LEVEL HH AY2 L EH1 V AH0 L
MULTILEVEL M AH2 L T AY0 L EH1 V AH0 L
MULTILEVEL M AH2 L T IY0 L EH1 V AH0 L
CLEVELANDER K L IY1 V L AH0 N D ER0
CLEVELAND'S K L IY1 V L AH0 N D Z
CLEVELANDERS K L IY1 V L AH0 N D ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary
level (v) lˈɛvəl (l e1 v @ l)
levels (v) lˈɛvəlz (l e1 v @ l z)
A-level (n) ˈɛɪ-lɛvəl (ei1 - l e v @ l)
O-level (n) ˈou-lɛvəl (ou1 - l e v @ l)
A-levels (n) ˈɛɪ-lɛvəlz (ei1 - l e v @ l z)
O-levels (n) ˈou-lɛvəlz (ou1 - l e v @ l z)
levelled (v) lˈɛvəld (l e1 v @ l d)
leveller (n) lˈɛvlər (l e1 v l @ r)
Cleveland (n) klˈiːvlənd (k l ii1 v l @ n d)
levellers (n) lˈɛvləz (l e1 v l @ z)
levelling (v) lˈɛvəlɪŋ (l e1 v @ l i ng)
sea-level (n) sˈiː-lɛvəl (s ii1 - l e v @ l)
high-level (j) hˈaɪ-lɛvəl (h ai1 - l e v @ l)
water-level (n) wˈɔːtə-lɛvəl (w oo1 t @ - l e v @ l)
level-headed (j) lˌɛvl-hˈɛdɪd (l e2 v l - h e1 d i d)
spirit-level (n) spˈɪrɪt-lɛvəl (s p i1 r i t - l e v @ l)
water-levels (n) wˈɔːtə-lɛvəlz (w oo1 t @ - l e v @ l z)
spirit-levels (n) spˈɪrɪt-lɛvəlz (s p i1 r i t - l e v @ l z)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
水平[shuǐ píng, ㄕㄨㄟˇ ㄆㄧㄥˊ, ] level (of achievement etc); standard; horizontal, #420 [Add to Longdo]
[jí, ㄐㄧˊ, / ] level; grade; rank; step, #479 [Add to Longdo]
[yuán, ㄩㄢˊ, ] former; original; primary; raw; level; cause; source, #721 [Add to Longdo]
程度[chéng dù, ㄔㄥˊ ㄉㄨˋ, ] degree (level or extent); level, #759 [Add to Longdo]
最高[zuì gāo, ㄗㄨㄟˋ ㄍㄠ, ] highest; highest level, #888 [Add to Longdo]
[píng, ㄆㄧㄥˊ, ] flat; level; equal; to tie (make the same score); to draw (score); calm; peaceful; level or even tone (i.e. first and second tones in classical Chinese); surname Ping, #1,205 [Add to Longdo]
[duān, ㄉㄨㄢ, ] end; extremity; item; port; to hold sth level with both hands; to carry; regular, #1,275 [Add to Longdo]
南京[Nán jīng, ㄋㄢˊ ㄐㄧㄥ, ] Nanjing prefecture level city on the Changjiang, capital of Jiangsu province 江蘇|江苏; capital of China at different historical periods, #1,526 [Add to Longdo]
各级[gè jí, ㄍㄜˋ ㄐㄧˊ, / ] all levels, #1,754 [Add to Longdo]
高级[gāo jí, ㄍㄠ ㄐㄧˊ, / ] high level; high grade; advanced; high-ranking, #1,869 [Add to Longdo]
成都[Chéng dū, ㄔㄥˊ ㄉㄨ, ] Chengdu prefecture level city and capital of Sichuan province 四川 in southwest China, #1,992 [Add to Longdo]
[qí, ㄑㄧˊ, / ] neat; even; level with; identical; simultaneous; all together; to even sth out, #2,470 [Add to Longdo]
武汉[Wǔ hàn, ㄨˇ ㄏㄢˋ, / ] Wuhan city on Changjiang, prefecture level city and capital of Hubei province, #2,527 [Add to Longdo]
基层[jī céng, ㄐㄧ ㄘㄥˊ, / ] basic level; grass-roots unit, #2,832 [Add to Longdo]
沈阳[Shěn yáng, ㄕㄣˇ ㄧㄤˊ, / ] Shenyang prefecture level city and capital of Liaoning province 遼寧省|辽宁省 in northeast China; old names include Fengtian 奉天, Shengjing 盛京 and Mukden, #3,237 [Add to Longdo]
大连[Dà lián, ㄉㄚˋ ㄌㄧㄢˊ, / ] Dalian prefecture level city in Liaoning, #3,294 [Add to Longdo]
西安[Xī ān, ㄒㄧ ㄢ, 西] Xī'ān prefecture level city and capital of Shǎnxī Province 陝西省|陕西省 in central north China; also Xi'an district of Liaoyuan city 遼源市|辽源市, Jilin, #3,359 [Add to Longdo]
[chuān, ㄔㄨㄢ, ] river; creek; plain; an area of level country; abbr. for Sichuan 四川 province in southwest China, #3,450 [Add to Longdo]
高层[gāo céng, ㄍㄠ ㄘㄥˊ, / ] high level; high class, #3,517 [Add to Longdo]
高等[gāo děng, ㄍㄠ ㄉㄥˇ, ] higher; high level; advanced, #3,533 [Add to Longdo]
层次[céng cì, ㄘㄥˊ ㄘˋ, / ] arrangement of ideas; administrative level; level; stage; phase, #3,599 [Add to Longdo]
长沙[Cháng shā, ㄔㄤˊ ㄕㄚ, / ] Changsha prefecture level city and capital of Hunan province in south central China, #4,104 [Add to Longdo]
级别[jí bié, ㄐㄧˊ ㄅㄧㄝˊ, / ] (military) rank; level; grade, #4,381 [Add to Longdo]
层面[céng miàn, ㄘㄥˊ ㄇㄧㄢˋ, / ] plane; level, #4,587 [Add to Longdo]
温州[Wēn zhōu, ㄨㄣ ㄓㄡ, / ] Wenzhou prefecture level city in Zhejiang, #4,832 [Add to Longdo]
郑州[Zhēng zhōu, ㄓㄥ ㄓㄡ, / ] Zhengzhou prefecture level city and capital of Henan Province in central China, #4,979 [Add to Longdo]
福州[Fú zhōu, ㄈㄨˊ ㄓㄡ, ] Fuzhou prefecture level city and capital of Fujian province in east China; formerly known as Foochow or Fuchow, #5,253 [Add to Longdo]
省级[shěng jí, ㄕㄥˇ ㄐㄧˊ, / ] provincial level (e.g. government), #5,346 [Add to Longdo]
昆明[Kūn míng, ㄎㄨㄣ ㄇㄧㄥˊ, ] Kunming prefecture level city and capital of Yunnan province in southwest China, #5,369 [Add to Longdo]
宁波[Níng bō, ㄋㄧㄥˊ ㄅㄛ, / ] Ningbo prefecture level city in Zhejiang, #5,471 [Add to Longdo]
苏州[Sū zhōu, ㄙㄨ ㄓㄡ, / ] Suzhou prefecture level city in Jiangsu, #5,532 [Add to Longdo]
长春[Cháng chūn, ㄔㄤˊ ㄔㄨㄣ, / ] Changchun prefecture level city, capital of Jilin province 吉林省 in northeast China, #5,955 [Add to Longdo]
贵阳[Guì yáng, ㄍㄨㄟˋ ㄧㄤˊ, / ] Guiyang prefecture level city and capital of Guizhou province, #6,722 [Add to Longdo]
东莞[Dōng guǎn, ㄉㄨㄥ ㄍㄨㄢˇ, / ] Dongguan prefecture level city in Guangdong, #6,777 [Add to Longdo]
国家级[guó jiā jí, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ ㄐㄧˊ, / ] national level (e.g. nature reserve), #6,940 [Add to Longdo]
学位[xué wèi, ㄒㄩㄝˊ ㄨㄟˋ, / ] educational level, #6,951 [Add to Longdo]
吉林[Jí lín, ㄐㄧˊ ㄌㄧㄣˊ, ] Jilin province (Kirin) in northeast China, abbr. 吉, capital 長春|长春; also Jilin prefecture level city, Jilin province, #6,997 [Add to Longdo]
南昌[Nán chāng, ㄋㄢˊ ㄔㄤ, ] Nanchang prefecture level city and capital of Jiangxi province 江西省 in southeast China; also Nanchang county, #6,999 [Add to Longdo]
水准[shuǐ zhǔn, ㄕㄨㄟˇ ㄓㄨㄣˇ, / ] level, #7,002 [Add to Longdo]
兰州[Lán zhōu, ㄌㄢˊ ㄓㄡ, / ] Lanzhou prefecture level city and capital of Gansu province 甘肅 in north central China, #7,261 [Add to Longdo]
下达[xià dá, ㄒㄧㄚˋ ㄉㄚˊ, / ] to transmit down (a chain of command); to pass down (to lower level), #7,351 [Add to Longdo]
无锡[Wú xī, ㄨˊ ㄒㄧ, / ] Wuxi prefecture level city in Jiangsu, #7,374 [Add to Longdo]
珠海[Zhū hǎi, ㄓㄨ ㄏㄞˇ, ] Zhuhai prefecture level city in Guangdong, #7,595 [Add to Longdo]
南京市[Nán jīng shì, ㄋㄢˊ ㄐㄧㄥ ㄕˋ, ] Nanjing prefecture level city on the Changjiang, capital of Jiangsu province 江蘇|江苏; capital of China at different historical periods, #7,629 [Add to Longdo]
档次[dàng cì, ㄉㄤˋ ㄘˋ, / ] grade; class; quality; level, #7,812 [Add to Longdo]
县级[xiàn jí, ㄒㄧㄢˋ ㄐㄧˊ, / ] county level, #7,868 [Add to Longdo]
南宁[Nán níng, ㄋㄢˊ ㄋㄧㄥˊ, / ] Nanning prefecture level city and capital of Guangxi Zhuang autonomous region in south China 廣西壯族自治區|广西壮族自治区, #7,880 [Add to Longdo]
水位[shuǐ wèi, ㄕㄨㄟˇ ㄨㄟˋ, ] water level, #7,972 [Add to Longdo]
中山[Zhōng shān, ㄓㄨㄥ ㄕㄢ, ] refers to Dr Sun Yat-sen; Nakayama, common Japanese surname (borrowed by Sun Yat-sen); Zhongshan prefecture level city in Guangdong close to Sun Yat-Sen's birth-place, #8,007 [Add to Longdo]
海口[Hǎi kǒu, ㄏㄞˇ ㄎㄡˇ, ] Haikou prefecture level city and capital of Hainan island province in south China, #8,037 [Add to Longdo]

Saikam JP-TH-EN Dictionary
標準[ひょうじゅん, hyoujun] TH: เกณฑ์  EN: level

DING DE-EN Dictionary
Abitur { n }; Abi { n } [ ugs. ]; Matura { f } [ Ös. ]; Abiturprüfung { f }; Reifeprüfung { f } | englisches Abiturschool leaving examination | A levels [Add to Longdo]
Abiturzeugnis { n }"Abitur" certificate; GCE A-levels [ Br. ]; graduation diploma [ Am. ] [Add to Longdo]
Absenkung { f } (des Grundwasserspiegels)lowering (of the groundwater level) [Add to Longdo]
Abstraktionsebene { f }level of abstraction [Add to Longdo]
Adresspegel { m }address level [Add to Longdo]
Alkoholgehalt { m } (im Blut)alcohol level [Add to Longdo]
Tiefstand { m }low level [Add to Longdo]
Anforderungsstufe { f }performance level; performance class [Add to Longdo]
Anspruchsniveau { n }aspiration level [Add to Longdo]
Ansteuerung { f }activation; drive level; excitation; control [Add to Longdo]
Anwendungsebene { f }application level [Add to Longdo]
(in) Augenhöhe(at) eye level [Add to Longdo]
Ausbildungsstufe { f }training level; training stage [Add to Longdo]
Ausgleichsschicht { f }leveling course; smoothing layer [Add to Longdo]
Bahnübergang { m }level crossing; railroad crossing [ Am. ] [Add to Longdo]
Batterieladung { f }battery level; battery charge [Add to Longdo]
Baunivellier { m }builder's level [Add to Longdo]
Bekanntheitsgrad { m } (eines Produktes)level of awareness [Add to Longdo]
Beleuchtungsstärke { f }illuminance; illuminance level [Add to Longdo]
Benutzerebene { f }user level [Add to Longdo]
Beschäftigungsgrad { m }activity level [Add to Longdo]
Bildungsgrad { m }educational level [Add to Longdo]
Blutzuckerwert { m }blood sugar level [Add to Longdo]
Bodenhöhe { f }; Bodennähe { f }; Geländehöhe { f } | in Bodennähe | unter dem Bodenground level | at ground level | below ground level [Add to Longdo]
Deckenebene { f }roof level [Add to Longdo]
Dienstgütevereinbarung { f }service level agreement [Add to Longdo]
Dosenlibelle { f }circular level [Add to Longdo]
Druckniveau { n }pressurization level [Add to Longdo]
Ebene { f }; Niveau { n }; Pegel { m }; Stand { m }; Stufe { f }; Höhe { f } | Ebenen { pl }; Niveaus { pl }; Pegel { pl }; Stände { pl }; Stufen { pl }; Höhen { pl }level | levels [Add to Longdo]
Ebenheit { f }levelness [Add to Longdo]
Einpegelung { f }; Richten { n }levelling [Add to Longdo]
Einzelsteuerungs-; Antriebssteuerungsebene { f }individual control level [Add to Longdo]
Ersteintrag { m }first entry; top entry; top-level entry [Add to Longdo]
Existenzminimum { n }subsistence level [Add to Longdo]
Füllstand { m }fill level; level; liquid level [Add to Longdo]
Gehaltsstufe { f }; Gehaltsklasse { f }salary level; salary grade [Add to Longdo]
Geräuschpegel { m }noise level [Add to Longdo]
Geräuschpegel { m }; Tonstärke { f }level of sound [Add to Longdo]
Gipfel...; Spitzen...; ... auf höchster Ebene | Verhandlungen auf höchster Ebene | Spitzenpolitiker { m }top-level | top-level negotiations | top-level politician [Add to Longdo]
Gleichmacher { m }leveler [Add to Longdo]
Grundwasserspiegel { m }; Grundwasserstand { m } | sinkender Grundwasserspiegelgroundwater level | sinking groundwater level [Add to Longdo]
Gruppensteuerungsebene { f }group control level [Add to Longdo]
Hochlage { f }high level [Add to Longdo]
Höhe { f } | Höhen { pl } | Höhen { pl } | lichte Höhe { f } | auf gleicher Höhe mit | auf gleicher Höhe sein mit | in die Höhe werfen | auf der Höhe sein; sich fit fühlen | nicht ganz auf der Höhehighness | highs | ups | headroom; headway; clearance | on a level with | to be (on a) level with | to throw up | to feel fit | not up to snuff [Add to Longdo]
Höhenlinie { f } [ math. ]level curve [Add to Longdo]
Irrtumswahrscheinlichkeit { f } [ math. ]significance level [Add to Longdo]
Kipphebel { m }rocking level; rocking [Add to Longdo]
Klarheit { f }levelheadedness [Add to Longdo]
Kontenebene { f }account level [Add to Longdo]
Konvertierungsgrad { m }conversion level [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
1次キャッシュ[いっしキャッシュ, isshi kyasshu] (n) { comp } level 1 cache [Add to Longdo]
BSL[ビーエスエル, bi-esueru] (n) (See バイオセーフティーレベル) biosafety level; BSL [Add to Longdo]
アービトレーションレベル[a-bitore-shonreberu] (n) { comp } arbitration level [Add to Longdo]
アウトラインレベル[autorainreberu] (n) { comp } outline level [Add to Longdo]
アクセスレベル[akusesureberu] (n) { comp } access level [Add to Longdo]
エネルギー準位[エネルギーじゅんい, enerugi-jun'i] (n) energy level [Add to Longdo]
エラーレベル[era-reberu] (n) { comp } error level [Add to Longdo]
エンタープライズサーバレベルの[enta-puraizusa-bareberu no] (n) { comp } enterprise-server-level [Add to Longdo]
エンタープライズレベル[enta-puraizureberu] (n) { comp } enterprise-level [Add to Longdo]
エントリーレベル[entori-reberu] (n) { comp } entry-level [Add to Longdo]
カレッジレベル[karejjireberu] (n) college level [Add to Longdo]
ケサガケベラ[kesagakebera] (n) splitlevel hogfish (Bodianus mesothorax); mesothorax hogfish; eclipse pigfish [Add to Longdo]
コマンドレベル[komandoreberu] (n) { comp } command level [Add to Longdo]
コレステロール値[コレステロールち, koresutero-ru chi] (n) cholesterol level [Add to Longdo]
システムのエナジーセーブレベル[shisutemu no enaji-se-bureberu] (n) { comp } system energy saver level [Add to Longdo]
システム負荷レベル[システムふかレベル, shisutemu fuka reberu] (n) { comp } system work load level [Add to Longdo]
ゼロメートル[zerome-toru] (n) sea level (wasei [Add to Longdo]
ソースレベル互換[ソースレベルごかん, so-sureberu gokan] (n) { comp } source level compatible [Add to Longdo]
データリンクレベル[de-tarinkureberu] (n) { comp } data link level [Add to Longdo]
ディメンションレベル[deimenshonreberu] (n) { comp } dimension level [Add to Longdo]
トップレベル[toppureberu] (n) top-level [Add to Longdo]
トップレベルドメイン[toppureberudomein] (n) { comp } toplevel domain [Add to Longdo]
ハイエンド[haiendo] (adj-f) high-end; high end; high level [Add to Longdo]
ハイレベル[haireberu] (adj-na, n) high-level; (P) [Add to Longdo]
ハイレベルデータリンク制御手順[ハイレベルデータリンクせいぎょてじゅん, haireberude-tarinku seigyotejun] (n) { comp } High-level Data Link Control; HDLC [Add to Longdo]
ハイレベルレンゲージ[haireberurenge-ji] (n) high-level language [Add to Longdo]
バイオセーフティーレベル[baiose-futei-reberu] (n) biosafety level [Add to Longdo]
バイナリレベル互換[バイナリレベルごかん, bainarireberu gokan] (n) { comp } binary level compatibility [Add to Longdo]
バッファリングレベル[baffaringureberu] (n) { comp } buffering level [Add to Longdo]
パッチレベル[pacchireberu] (n) { comp } patch level [Add to Longdo]
ピークレベルメータ[pi-kureberume-ta] (n) { comp } density meter; peak level meter [Add to Longdo]
ブロックレベルバックアップ[burokkureberubakkuappu] (n) { comp } block level backup [Add to Longdo]
ホーン[ho-n] (n) (1) horn; (2) phon (unit of loudness level of sound); (P) [Add to Longdo]
ボードレベル[bo-doreberu] (n) board-level [Add to Longdo]
マイナーレーベル[maina-re-beru] (n) minor level [Add to Longdo]
マルチ[maruchi] (n, vs) (abbr) multi- (e.g. multimedia, multilevel marketing, multi-post); (P) [Add to Longdo]
マルチレベル・ダイブ;マルチレベルダイブ[maruchireberu . daibu ; maruchireberudaibu] (n) multilevel dive [Add to Longdo]
マルチレベル潜水[マルチレベルせんすい, maruchireberu sensui] (n) multilevel diving [Add to Longdo]
マルチ商法[マルチしょうほう, maruchi shouhou] (n) (See 鼠講) multilevel marketing system; pyramid selling; chain referral [Add to Longdo]
ミドルエンド[midoruendo] (adj-f) (See ハイエンド) middle level (wasei [Add to Longdo]
メタレベル[metareberu] (n) meta-level [Add to Longdo]
モニタのエナジーセーブレベル[monita no enaji-se-bureberu] (n) { comp } display energy saver level [Add to Longdo]
ユーザレベル[yu-zareberu] (n) { comp } user level [Add to Longdo]
レベル(P);レブル[reberu (P); reburu] (n) (1) level; (2) rebel; (3) revel; (P) [Add to Longdo]
レベルアップ[reberuappu] (n, vs) raising the level of (wasei [Add to Longdo]
レベルセット[reberusetto] (n) { comp } level set [Add to Longdo]
レベルセンス方式[レベルセンスほうしき, reberusensu houshiki] (n) { comp } level sense method [Add to Longdo]
レベルダウン[reberudaun] (n, vs) lowering the level (wasei [Add to Longdo]
レベル指示語[レベルしじご, reberu shijigo] (n) { comp } level indicator [Add to Longdo]
レベル番号[レベルばんごう, reberu bangou] (n) { comp } level-number [Add to Longdo]

COMPDICT JP-EN Dictionary
エントリーレベル[えんとりーれべる, entori-reberu] entry-level [Add to Longdo]
コマンドレベル[こまんどれべる, komandoreberu] command level [Add to Longdo]
システムのエナジーセーブレベル[しすてむ の えなじーせーぶれべる, shisutemu no enaji-se-bureberu] system energy saver level [Add to Longdo]
システム負荷レベル[システムふかレベル, shisutemu fuka reberu] system work load level [Add to Longdo]
データリンクレベル[でーたりんくれべる, de-tarinkureberu] data link level [Add to Longdo]
ハイレベルデータリンク制御手順[ハイレベルデータリンクせいぎょてじゅん, haireberude-tarinku seigyotejun] High-level Data Link Control, HDLC [Add to Longdo]
バッファリングレベル[ばっふぁりんぐれべる, baffaringureberu] buffering level [Add to Longdo]
パッチレベル[ぱっちれべる, pacchireberu] patch level [Add to Longdo]
ピークレベルメータ[ぴーくれべるめーた, pi-kureberume-ta] density meter, peak level meter [Add to Longdo]
モニタのエナジーセーブレベル[もにた の えなじーせーぶれべる, monita no enaji-se-bureberu] display energy saver level [Add to Longdo]
ユーザレベル[ゆーざれべる, yu-zareberu] user level [Add to Longdo]
レベル[れべる, reberu] level [Add to Longdo]
レベルセット[れべるせっと, reberusetto] level set [Add to Longdo]
レベル指示語[レベルしじご, reberu shijigo] level indicator [Add to Longdo]
レベル番号[レベルばんごう, reberu bangou] level-number [Add to Longdo]
下位層[いかそう, ikasou] lower level, lower level [Add to Longdo]
技術面で[ぎじゅつめんで, gijutsumende] on a technical level [Add to Longdo]
局所レベル[きょくしょレベル, kyokusho reberu] local level [Add to Longdo]
高いレベル[たかいレベル, takai reberu] high level [Add to Longdo]
高レベル[こうレベル, kou reberu] high level [Add to Longdo]
高位レベル[こういレベル, koui reberu] higher level [Add to Longdo]
高級言語[こうきゅうげんご, koukyuugengo] high-level language [Add to Longdo]
高水準言語[こうすいじゅんげんご, kousuijungengo] high-level language [Add to Longdo]
実行レベル[じっこうレベル, jikkou reberu] run level [Add to Longdo]
上位概念[じょういがいねん, jouigainen] high level concept, broader term [Add to Longdo]
上位層[じょういそう, jouisou] upper level, upper layer [Add to Longdo]
制御切れレベル[せいぎょぎれレベル, seigyogire reberu] control break level [Add to Longdo]
第一レベルドメイン[だいいちレベルドメイン, daiichi reberudomein] top-level domain [Add to Longdo]
達成のレベル[たっせいのレベル, tasseino reberu] level of performance [Add to Longdo]
中間言語レベル[ちゅうかんげんごレベル, chuukangengo reberu] intermediate language level [Add to Longdo]
調整水準[ちょうせいすいじゅん, chouseisuijun] coordination level [Add to Longdo]
低レベル[ていレベル, tei reberu] low level [Add to Longdo]
低級言語[ていきゅうげんご, teikyuugengo] low-level language [Add to Longdo]
低水準言語[ていすいじゅんげんご, teisuijungengo] low-level language [Add to Longdo]
独立データ記述項[どくりつデータきじゅつこう, dokuritsu de-ta kijutsukou] 77-level-description-entry [Add to Longdo]
内容モデル入れ子水準[ないようモデルいれこすいじゅん, naiyou moderu irekosuijun] content model nesting level [Add to Longdo]
内容体系水準[ないようたいけいすいじゅん, naiyoutaikeisuijun] content architecture level [Add to Longdo]
標準[ひょうじゅん, hyoujun] standard (a-no), average, level, norm [Add to Longdo]
評定水準[ひょうていすいじゅん, hyouteisuijun] rating level [Add to Longdo]
文書概要水準[ぶんしょがいようすいじゅん, bunshogaiyousuijun] document profile level [Add to Longdo]
文書体系水準[ぶんしょたいけいすいじゅん, bunshotaikeisuijun] document architecture level [Add to Longdo]
優先順位[ゆうせんじゅんい, yuusenjun'i] order of precedence, priority level [Add to Longdo]
論理レベル[ろんりレベル, ronri reberu] logic level [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.178 seconds, cache age: 38.088 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม