ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

levelling

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -levelling-, *levelling*, levell
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
levellingการทำระดับ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
— lf that doesn't work, they're levelling the whole goddamned city.-พระเจ้า -ถ้าทำไม่ได้ นายได้อยู่ที่เมืองห่านี่ไปตลอดแน่ Cloverfield (2008)
At 1930 hours, they will pound the entire area from Lincoln to the ocean. Shit. We're levelling Santa Monica, sir?เราไม่รู้ว่าเรากำลังเผชิญกับใคร พระเจ้าเท่านั้นที่รู้ Battle Los Angeles (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไม้หมุน[N] a round-shaped board used to level off rice grain from a measuring tin, See also: levelling stick, Count unit: อัน, Thai definition: เรียกไม้กลมๆ สำหรับปาดปากสัดข้าวว่า ไม้หมุน

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
levelling    (v) lˈɛvəlɪŋ (l e1 v @ l i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Niveauflasche {f} (Labor)levelling bottle [Add to Longdo]
Nivellierlatte {f}levelling staff [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
横ばい(P);横這い[よこばい(P);ヨコバイ, yokobai (P); yokobai] (n,vs) (1) (よこばい only) sidewise crawl (e.g. of a crab); crawling sideways; (n) (2) (uk) leafhopper (insect); jassid; (3) (abbr) (uk) (See ヨコバイガラガラヘビ) sidewinder (Crotalus cerastes); (4) levelling off; stabilizing; (P) [Add to Longdo]
均し;平し[ならし, narashi] (n) average; leveling; levelling [Add to Longdo]
弦(P);絃;鉉[つる, tsuru] (n) (1) bowstring; (2) string (of shamisen, guitar, violin, etc.); (3) (esp. 鉉) bail (arched pot handle); (4) (also written as 梁) (See 枡・1) diagonal levelling wire across the top of a masu; (P) [Add to Longdo]
擦り切り;擦切り;摩り切り[すりきり, surikiri] (n,vs) (uk) levelling a powder or liquid (e.g. sugar, flour) in a container (when measuring) [Add to Longdo]
準尺[じゅんしゃく, junshaku] (n) surveyor's leveling pole (levelling) [Add to Longdo]
水準器[すいじゅんき, suijunki] (n) leveling instrument; levelling instrument; level [Add to Longdo]
水準儀[すいじゅんぎ, suijungi] (n) leveling instrument; levelling instrument; surveyor's level [Add to Longdo]
水準測量[すいじゅんそくりょう, suijunsokuryou] (n) leveling; levelling [Add to Longdo]
地均し[じならし, jinarashi] (n,vs) ground levelling (leveling); laying groundwork; smoothing the way [Add to Longdo]
地固め[じがため, jigatame] (n,vs) ground leveling; ground levelling; groundwork; laying foundations [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Level \Lev"el\, v. t. [imp. & p. p. {Leveled} (-[e^]ld) or
   {Levelled}; p. pr. & vb. n. {Leveling} or {Levelling}.]
   1. To make level; to make horizontal; to bring to the
    condition of a level line or surface; hence, to make flat
    or even; as, to level a road, a walk, or a garden.
    [1913 Webster]
 
   2. To bring to a lower level; to overthrow; to topple down;
    to reduce to a flat surface; to lower.
    [1913 Webster]
 
       And their proud structures level with the ground.
                          --Sandys.
    [1913 Webster]
 
       He levels mountains and he raises plains. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. To bring to a horizontal position, as a gun; hence, to
    point in taking aim; to aim; to direct.
    [1913 Webster]
 
       Bertram de Gordon, standing on the castle wall,
       leveled a quarrel out of a crossbow. --Stow.
    [1913 Webster]
 
   4. Figuratively, to bring to a common level or plane, in
    respect of rank, condition, character, privilege, etc.;
    as, to level all the ranks and conditions of men.
    [1913 Webster]
 
   5. To adjust or adapt to a certain level; as, to level
    remarks to the capacity of children.
    [1913 Webster]
 
       For all his mind on honor fixed is,
       To which he levels all his purposes. --Spenser.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top