ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

leveller

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -leveller-, *leveller*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
leveller[N] ผู้วัดระดับ, See also: ผู้หาระดับ, เครื่องรังวัดหาระดับ, สิ่งหรืออุปกรณ์ที่วัดหรือหารระดับ, ผู้ที่ต้องการจะล้ม, Syn. leveler

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
leveller(เลฟ'วะเลอะ) n. ผู้วัดระดับ,ผู้หาระดับ,เครื่องรังวัดหาระดับ,ผู้ทำให้ล้มนอนลง,ผู้ชกล้มลง

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
leveller    (n) lˈɛvlər (l e1 v l @ r)
levellers    (n) lˈɛvləz (l e1 v l @ z)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  leveller
      n 1: a radical who advocates the abolition of social
           distinctions [syn: {leveler}, {leveller}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top