ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

levelled

L EH1 V AH0 L D   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -levelled-, *levelled*, levell, levelle
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I levelled with you 100 per cent.ผมขอรับรองว่า 100 %. National Treasure (2004)
I levelled with you 98 per cent.ผมขอรับรอง 98 %. National Treasure (2004)
I'll need you levelled-headed if we're gonna pull this off.ข้าต้องการให้เจ้าสุขุมเข้าไว้ ถ้าเราอยากจะให้เรื่องนี้สำเร็จ Storm Over Ryloth (2009)
Three F-16s levelled parts of the city a few minutes ago.เครื่องเอฟ 16 3ลำ ได้บิน ทิ้งระเบิด เมื่อไม่กี่นาทีมานี้ Buried (2010)
Last year, Earth had a visitor from another planet who had a grudge match that levelled a small town.เมื่อปีที่แล้ว เราได้รับการมาเยือน จากโลกอื่น พร้อมคู่กรณี ที่ถล่มเมืองเล็กๆ เราไป The Avengers (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
LEVELLED    L EH1 V AH0 L D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
levelled    (v) lˈɛvəld (l e1 v @ l d)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Level \Lev"el\, v. t. [imp. & p. p. {Leveled} (-[e^]ld) or
   {Levelled}; p. pr. & vb. n. {Leveling} or {Levelling}.]
   1. To make level; to make horizontal; to bring to the
    condition of a level line or surface; hence, to make flat
    or even; as, to level a road, a walk, or a garden.
    [1913 Webster]
 
   2. To bring to a lower level; to overthrow; to topple down;
    to reduce to a flat surface; to lower.
    [1913 Webster]
 
       And their proud structures level with the ground.
                          --Sandys.
    [1913 Webster]
 
       He levels mountains and he raises plains. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. To bring to a horizontal position, as a gun; hence, to
    point in taking aim; to aim; to direct.
    [1913 Webster]
 
       Bertram de Gordon, standing on the castle wall,
       leveled a quarrel out of a crossbow. --Stow.
    [1913 Webster]
 
   4. Figuratively, to bring to a common level or plane, in
    respect of rank, condition, character, privilege, etc.;
    as, to level all the ranks and conditions of men.
    [1913 Webster]
 
   5. To adjust or adapt to a certain level; as, to level
    remarks to the capacity of children.
    [1913 Webster]
 
       For all his mind on honor fixed is,
       To which he levels all his purposes. --Spenser.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top