ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

level-headed

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -level-headed-, *level-headed*, level-head, level-heade
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Not only that. He was so level-headed.ไม่แค่นั้นนะ เขาดื้อเอามากๆเลยด้วย Yomigaeri (2002)
And everyone's so genuine and level-headed.ผู้คนฉลาด มีมารยาทและอัธยาศัย Friends with Benefits (2011)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
level-headed    (j) lˌɛvl-hˈɛdɪd (l e2 v l - h e1 d i d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
確り(P);聢り[しっかり, shikkari] (adj-na,adv,adv-to,n,vs) (uk) firmly; tightly; reliable; level-headed; steady; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 levelheaded \lev"el*head"ed\ a.
   exercising or showing good judgment or common sense;
   sensible.
 
   Syn: healthy, intelligent, sound.
     [WordNet 1.5] -- {lev"el*head"ed*ly}, adv. --
     {lev"el*head"ed*ness}, n.
     [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 level-headed
   adj 1: exercising or showing good judgment; "healthy
       scepticism"; "a healthy fear of rattlesnakes"; "the
       healthy attitude of French laws"; "healthy relations
       between labor and management"; "an intelligent solution";
       "a sound approach to the problem"; "sound advice"; "no
       sound explanation for his decision" [syn: {healthy},
       {intelligent}, {levelheaded}, {level-headed}, {sound}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top