Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ in แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


249 ผลลัพธ์ สำหรับ in  IH0 N
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -in-, *in*
Possible hiragana form: いん

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Longdo IT - TH
insalata(n) สลัด

Longdo Unapproved TH-DHAMMA - TH
in keeping withเป็นไปตาม สอดคล้องกับ เช่น to act in keeping with the codes of ethics

Longdo Unapproved NO - TH
industri[อิน-ดุส-ทริ] (n) อุตสาหกรรม

Longdo Unapproved NO - EN
industri(n) industry

Longdo Unapproved EN - EN
Inertial system(n) a frame of reference in which a body remains at rest or moves with constant linear velocity unless acted upon by forces: any frame of reference that moves with constant velocity relative to an inertial system is itself an inertial system. Also called inertial reference frame. Expand. Compare law of motion.

Longdo Unapproved TH - TH
inland taipan[อินแลด์ ไทพัน] (n) งูชนิดหนึ่งอาศัยอยู่ในประเทศออสเตรเลียบริเวณแห้งแล้ง ชอบอากาศเย็น ออกล่าเหยื่อในตอนกลางคืนหรือตอนอากาศเย็น ขึ้นชื่อได้ว่าเป็นงูที่มีพิษร้ายแรงทีั่สุดในโลกด้วยพิษมีปล่อยมาเพียงแค่ 44 มิลลิกรัมต่อครั้ง แต่มีความรุนแรงกว่างูเห่าอินเดียถึง 50 เท่า
instagram[อิน-สตะ-แกรม] (n) อินสตาแกรม (transliterated word)
introspective(adj) เหม่อลอย

Longdo Unapproved LA - LA
interferon[interferon] (n, vi, vt, modal, verb, aux, verb, adj, adv, prep, conj, pron, phrase, jargon, slang, colloq, vulgar, abbrev, name, o) interferon

Longdo Unapproved MED - TH
intracerebral hemorrhage(n) ภาวะเลือดออกในสมอง

Longdo Approved EN-TH
in a nutshellอย่างสังเขป, โดยสรุป, อย่างย่อๆ เช่น Martin's In a Nutshell books are topical quick-reference guides that document every nook and cranny of a topic or technology area., See also: to put it briefly, in a word, in brief, Concisely, in a few words, Syn. in short
in charge(adj) ที่อยู่ในความรับผิดชอบในหน้าที่
in favor of(phrase) เห็นด้วยกับ เช่น Scriptural and Statistical Views in Favor of Slavery., Supreme Court rules in favor of eBay., Syn. in favour of
in other words(adv) อีกนัยหนึ่ง
in particular(adv) โดยเฉพาะ, โดยเฉพาะอย่างยิ่ง, Syn. especially
in returnเป็นการตอบแทน เช่น The present is in return for your services.
in the meantime(phrase) ในขณะเวลาเดียวกัน, ในช่วงนั้น, จนกระทั่งถึงเวลาที่คอย, Syn. meanwhile
in the name of justice(adv) เพื่อความเป็นธรรม
in vain(adv) อย่างสูญเปล่า เช่น I don't want to wait in vain.
in-vitro fertilisation(n) การปฏิสนธิในหลอดแก้ว

NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
in(prep) ใน, See also: ข้างใน, อยู่ภายใน, อยู่ด้านใน, Syn. inside, within
in(adv) ใน, See also: ภายใน, ข้างใน, Syn. inside, within
in(adj) ใน, See also: ข้างใน, อยู่ภายใน, อยู่ด้านใน, Syn. inner, inside
in(prf) ใน, See also: ข้างใน
in(prf) ไม่
in-(prf) ภายใน
in-(prf) ไม่
ine(suf) เพศหญิง
ine(suf) เกี่ยวกับการกระทำ วิธีการ สถานที่ ศิลป
ink(n) น้ำหมึก, See also: หมึก, Syn. tusche, paint, watercolor

Hope Dictionary
in(อิน) prep. ใน, ภายใน, ข้างใน, ในระหว่าง, ในสภาพ, ในภาวะ, ในข้อที่ว่า., See also: in that เนื่องจาก, เพราะว่า. in so far as ตราบใดที่ -adv. ใน, ภายใน, อยู่ข้างใน, ในบ้าน, ในที่ทำงาน, ในตำแหน่ง, ในฤดูเก็บเกี่ยว, ในการบริหารงาน, สอดคล้องกับ -adj.
in absentia(อิน แอบ' เซน' เชีย) Latin ไม่มา, ขาดไป, ไม่อยู่, Syn. in absence
in esse(อิน เอส'ซี) (Latin) ตามความเป็นจริงแล้ว, Syn. actually
in line programโปรแกรมแทรกชุดคำสั่งแทรกหมายถึง ชุดคำสั่งส่วนหนึ่งที่เขียนแทรกไว้ในโปรแกรม ใช้ชื่อที่กำหนดขึ้นเป็นพิเศษ เพื่อสะดวกในการเรียกใช้ คำสั่งกลุ่มนี้ โดยปกติ จะประกอบด้วยคำสั่งหลายคำสั่ง ที่ผู้ทำโปรแกรมนำมารวมไว้ ชุดคำสั่งแทรกนี้จะต้องกำหนดชื่อคำสั่งไว้ตอนต้นโปรแกรม เมื่อใดก็ตาม ที่มีการเรียกชื่อคำสั่งที่กำหนดนี้ ก็จะเท่ากับเป็นการเรียกใช้กลุ่มคำสั่งที่ประกอบด้วยคำสั่งนี้ทั้งชุด ชุดคำสั่งแทรกนี้ เราสามารถเรียกใช้ได้ตลอดเวลาที่เรียกใช็โปรแกรมนี้อยู่ หรือทุกแห่งที่ต้องการใช้คำสั่งกลุ่มนั้นมีความหมายเหมือน macro instruction, macro program
in loc. cit.abbr. in the place cited
in loco(อินโล'โค) L. ในที่ที่เหมาะสม
in memoriam(อิน มะมอ'เรียม) เพื่อระลึกถึง
in situ(อิน ซิท'ทู) L. ในแหล่งแรกเริ่ม
in statu quo(อินสเท'ทู โคว) L. ในสภาวะซึ่ง
in vitro(อิน'วีโทร) ในหลอดแก้ว,ในสิ่งแวดล้อมที่ทำเทียมขึ้น, Syn. in glass

Nontri Dictionary
in(adv) ใน,ภายใน,ข้างใน,อยู่ข้างใน
in(pre) ใน,ภายใน,ข้างใน,ในระหว่าง
inability(n) การไร้กำลัง,การไร้ความสามารถ
inaccessible(adj) ซึ่งเข้าไม่ถึง
inaccuracy(n) ความไม่แน่นอน,ความไม่เที่ยง,ความไม่แม่นยำ
inaccurate(adj) ไม่แน่นอน,ไม่เที่ยง,ไม่แม่นยำ
inaction(n) ความเฉื่อยชา,ความเกียจคร้าน,การอยู่เฉย
inactive(adj) อยู่เฉย,เฉื่อยชา,เกียจคร้าน
inactivity(n) ความอยู่เฉย,ความเฉื่อยชา,ความเกียจคร้าน
inadequacy(n) ความไม่เพียงพอ,ความไม่พอ

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
in absentiaลับหลัง (ป. วิ. อาญา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
in active serviceประจำการ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
in autre droit (Fr.)โดยใช้สิทธิของผู้อื่น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
in bad faithโดยไม่สุจริต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
in bonis (L.)ในบรรดาทรัพย์สิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
in cameraเป็นการลับ (การพิจารณาของศาลหรือการประชุมสภา) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
in camera (L.)เป็นการลับ (การพิจารณาของศาลหรือการประชุมสภา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
in camera proceedingการพิจารณาลับ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
in case of emergencyในกรณีฉุกเฉิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
in case of needยามประสงค์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
In Bred Strainลักษณะพันธุกรรมเหมือนกัน [การแพทย์]
In Grownการแทงกลับเข้าหาผิวหนัง [การแพทย์]
In literatureในวรรณกรรม [TU Subject Heading]
In mass mediaในสื่อมวลชน [TU Subject Heading]
In motion picturesในภาพยนตร์ [TU Subject Heading]
In Phaseเฟสตรงกัน [การแพทย์]
In Situระหว่างเตรียม, ตำแหน่งเดิม [การแพทย์]
In situ hybridizationอิน ซิตู ไฮบริไดเซซัน [TU Subject Heading]
In situ hybridization, Fluorescenceอิน ซิตู ไฮบริไดเซซัน, ฟลูออเรสเซนซ์ [TU Subject Heading]
In Situ Stageการเปลี่ยนแปลงจากระยะที่เป็นเฉพาะแห่ง [การแพทย์]

Longdo Unapproved EN-TH
in a rush(prep, phrase) รีบเร่ง
in a senseในแง่หนึ่ง, จะว่าไป
in addition to(prep) พร้อมด้วย, รวมทั้ง เช่น We'll need passports in addition to other documents. เราต้องการหนังสือเดินทางพร้อมทั้งเอกสารอื่นๆ อีกด้วย
in breach ofฝ่าฝืน เช่น in breath of the charter ฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญ
in camera(พิจารณาคดี)โดยลับ
in captivity[อิน-แค็พ-ทิฟ-วิ-ติ] (n) สำหรับสัตว์หมายถึงสัตว์ในที่เลี้ยงที่ไม่ใช่ธรรมชาติ เช่นที่เลี้ยงในสวนสัตว์เป็นต้น
in control ofในส่วนของ
in doubt(phrase) มีข้อสงสัย
in favor ofเพื่อประโยชน์
in full swing(adj) ดำเนินไปอย่างแข็งขันเต็มที่ที่สุด

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Which, if left unattended, causes a contraction in the cartilage and forms cauliflower ears ซึ่งถ้าปล่อยเอาไว้ จะทำให้กระดูกอ่อนเกิดหดตัว เกิดเป็นหูรูปดอกกะหล่ำปลี The Expendables (2010)
In here. ในนี้ The Heart of the Matter (2007)
- In a minute. - ขอนาทีเดียว The Best Thing That Ever Could Have Happened (2009)
Slave in the Magic Mirror, come from the farthest space. ทาสในกระจกวิเศษ, มาจากพื้นที่ที่ไกลที่สุด Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
bring back her heart in this. นำกลับมาหัวใจของเธอในครั้ง นี้ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
In the woods! ในป่า! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
There's no use in grumbling มีการใช้งานในบ่นไม่ได้ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Everything is in tune and it's sрring ทุกอย่างอยู่ในการปรับแต่งและ เป็นฤดูใบไม้ผลิ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
I can't sleep in the ground like you or in a tree the way you do. ฉันไม่สามารถนอนหลับได้ใน พื้นดินเช่นเดียวกับคุณ หรือในต้นไม้วิธีที่คุณทำ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
In the woods somewhere? ในป่าบาง? Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Put them in the tub. ใส่ไว้ใน อ่าง Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
We dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig uр everything in sight เราขุดขุดขุดขุดขุดขุดขุด ทุกอย่างอยู่ในสายตา Snow White and the Seven Dwarfs (1937)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
in10 people were packed into the small room.
in1/4 of the world's carbon dioxide emissions are from America, Its per-capita emissions are also the greatest in the world.
in1990 saw many incidents.
in2. Cut the radishes into long sticks.
in3. If you do phone then hang up immediately, without following any instructions given.
in4. Heat the sesame oil in the wok and melt the butter.
in5 dollars in quarters and a dollar in dimes.
in80% of all information in the world's computers is in English.
inA 5% consumption tax is levied on most goods and services in Japan.
inA 6% yield is guaranteed on the investment.
inA baby is incapable of taking care of itself.
inA baby is sleeping in the cradle.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
รายบุคคล(adj) individual, Syn. รายตัว, Example: ปัจจุบัน สถานศึกษาต่างๆ มีการแจ้งผลการเรียนเป็นรายบุคคลให้กับนักศึกษาผ่านทางอินเตอร์เน็ต
ระหว่างชาติ(adj) international, Syn. ระหว่างประเทศ, Example: ประเทศไทย-จีนได้จัดการอบรมแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างชาติขึ้น ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, Thai Definition: เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของชาติตั้งแต่ 2 ชาติขึ้นไป
ระหว่างประเทศ(adj) international, Syn. ระหว่างชาติ, Example: ปัญหาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่เป็นปัญหายุ่งยากปัญหาหนึ่งคือ ปัญหาคนต่างด้าว, Thai Definition: เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของประเทศตั้งแต่ 2 ประเทศขึ้นไป
ยาฉีด(n) intravenous drug, See also: intravenous injection, Example: การคุมกำเนิดมีหลายวิธี เช่น ยาเม็ด ยาฉีด ห่วงอนามัย ถุงยางอนามัย ยาฝังใต้ผิวหนัง การทำหมันหญิงและชาย, Thai Definition: ยาที่เข้าสู่ร่างกายโดยวิธีการฉีด
ภาษีเงินได้(n) income tax, Syn. ภาษีรายได้, Example: ผู้มีรายได้มากจากการประกอบอาชีพต้องเสียภาษีเงินได้, Thai Definition: ภาษีที่เรียกเก็บจากบุคคลที่ได้รับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อย่างอื่น ซึ่งอาจคิดคำนวณได้เป็นเงิน, Notes: (กฎหมาย)
ภาษีรายได้(n) income tax, Syn. ภาษีเงินได้, Thai Definition: ภาษีที่เรียกเก็บจากบุคคลที่ได้รับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อย่างอื่น ซึ่งอาจคิดคำนวณได้เป็นเงิน, Notes: (กฎหมาย)
ภิญโญ(adv) more and more, See also: increasingly, Syn. ยิ่ง, ยิ่งขึ้นไป, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ภิญโญภาพ(n) higher excellence, See also: increase, Syn. ความยิ่ง, ความยิ่งขึ้นไป, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
งานสอน(n) teaching task, See also: instructional job/work, Syn. งานสอนหนังสือ, Example: เมื่อถึงวันหยุดหรือว่างจากงานสอนอาจารย์มักเข้าห้องสมุดเพื่อหาความรู้เพิ่มเติม
ชักจูงใจ(v) persuade, See also: induce, convince, influence, Syn. ชักจูง, ชักนำ, Example: การได้รับการเลือกตั้งครั้งนี้มาจากความสำเร็จของหัวคะแนนที่ชักจูงใจให้ชาวบ้านลงคะแนนเสียงให้แก่ผู้สมัครที่ตนสนับสนุน

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
อบายมุข[abāiyamuk] (n) EN: way to hell ; ruin ; vice ; temptation ; allurements which lead to ruin ; evil path  FR: vice [m] ; perversité [f]
อาบัติ[ābat] (n) EN: offence ; infringement ; misdemeanor ; offense  FR: transgression [f] ; infraction [f]
อับราฮัม ลินคอล์น = อับราฮัม ลินคอร์น[Abraham Linkhøn] (n, prop) EN: Abraham Lincoln  FR: Abraham Lincoln
อาชาไนย[āchānai] (adj) EN: easily trained
อาชาไนย[āchānai] (adj) EN: highborn ; of noble birth ; well-bred ; wellborn ; well-trained
อาชีพอิสระ[āchīp itsara] (n, exp) EN: freelance  FR: indépendant [m]
อาชีวะ[āchīwa] (n) EN: trade ; occupation ; vocation ; profession ; career ; calling
อาชีวศึกษา[āchīwaseuksā] (n) EN: vocational education ; vocational training  FR: enseignement professionnel [m]
อดิเรกลาภ[adirēklāp] (n) EN: windfall
อดีตนายกรัฐมนตรี[adīt nāyok ratthamontrī] (n, exp) EN: former prime minister  FR: ancien Premier ministre [m]

CMU Pronouncing Dictionary
IN IH0 N
IN IH1 N
INS IH1 N Z
IN. IH1 N CH
IN. IH1 N
INC IH1 NG K
ING IH1 NG
INN IH1 N
INK IH1 NG K
INA IY1 N AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary
in (n) ɪn (i n)
Inc (n) ˈɪŋk (i1 ng k)
ink (v) ˈɪŋk (i1 ng k)
inn (n) ˈɪn (i1 n)
ins (n) ˈɪntʃɪz (i1 n ch i z)
ins (n) ˈɪnz (i1 n z)
Inst (n) ˈɪnst (i1 n s t)
inch (v) ˈɪntʃ (i1 n ch)
incl (n) ˈɪnklˈuːdɪŋ (i1 n k l uu1 d i ng)
info (n) ˈɪnfou (i1 n f ou)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
[gè, ㄍㄜˋ, / ] individual; this; that; size; classifier for people or objects in general, #10 [Add to Longdo]
[lǐ, ㄌㄧˇ, / ] inside; internal; interior; lining; village; basic unit of city administration, #83 [Add to Longdo]
[lǐ, ㄌㄧˇ, / ] inside; internal; interior; lining; village; basic unit of city administration, #83 [Add to Longdo]
[yú, ㄩˊ, / ] in; at; to; from; by; than; out of, #101 [Add to Longdo]
[nèi, ㄋㄟˋ, / ] inside; inner; internal; within; interior, #119 [Add to Longdo]
国际[guó jì, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ, / ] international, #217 [Add to Longdo]
投资[tóu zī, ㄊㄡˊ ㄗ, / ] investment; to invest, #221 [Add to Longdo]
为了[wèi le, ㄨㄟˋ ㄌㄜ˙, / ] in order to; for the purpose of; so as to, #239 [Add to Longdo]
[xǐng, ㄒㄧㄥˇ, ] introspection; to examine oneself critically; awareness; to visit (an elderly relative), #305 [Add to Longdo]
正在[zhèng zài, ㄓㄥˋ ㄗㄞˋ, ] in the process of (doing something or happening); while (doing), #342 [Add to Longdo]

Longdo Approved JP-TH
以内[いない, inai] (n) ภายใน, ไม่เกิน (เช่น 4~6週間以内 หมายถึง ภายในระยะเวลา 4-6 สัปดาห์)
田舎[いなか, inaka] (n) ชนบท
インド洋[いんどよう, indoyou] (n) มหาสมุทรอินเดีย
インク[いんく, inku] (n) หมึก
[いのち, inochi] (n) ชีวิต
[いのしし, inoshishi] (n) หมูป่า
印刷[いんさつ, insatsu] (n, vi, vt) พิมพ์, การพิมพ์
引責辞任[いんせきじにん, insekijinin] (n) การแสดงความรับผิดชอบโดยการลาออก
飲食[いんしょく, inshoku] (n) การดื่มกิน
飲酒運転[いんしゅうんてん, inshuunten] (n) การดื่มสุราขณะขับรถ หรือขับรถขณะมึนเมา

Longdo Unapproved JP-TH
陰気[いんき, inki] (adv) มืดมน หม่นหมอง
インシュアランス[いんしゅあらんす, inshuaransu] (n) ประกันภัย
院生[いんせい, insei] (n) นักศึกษาปริญญาโท
インチング[いんちんぐ, inchingu] (n) inching, See also: S. 寸動
インパルス[いんぱるす, inparusu] (n) impulse
飲料水[いんりょうすい, inryousui, inryousui , inryousui] (n) น้ำดื่ม, น้ำกิน

Saikam JP-TH-EN Dictionary
印紙[いんし, inshi] TH: อากรที่ชำระให้รัฐบาล  EN: a stamp
インターネット[いんたーねっと, inta-netto] TH: เครือข่ายคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต  EN: Internet
引責[いんせき, inseki] TH: รับผิดชอบ  EN: taking responsibility (vs)
祈る[いのる, inoru] TH: สวดมนต์
祈る[いのる, inoru] TH: ปรารถนา  EN: to wish
いぬ[いぬ, inu] TH: สุนัข  EN: Dog

Longdo Approved DE-TH
in(adj, colloq) กำลังเป็นที่นิยม เช่น Schönsein ist in. ความงามกำลังเป็นที่นิยม
in(präp) |+ สถานที่| ใน, ที่ (ขึ้นกับรูปประโยค ถ้าบ่งการเดินทางเคลื่อนไหว แปลว่า ไปที่ ไปใน ซึ่ง in + Akk. แต่ถ้าบ่งการเป็นอยู่ in + Dat.) เช่น (1) Ich war in den Alpen letzte Woche. ผมอยู่ที่เทือกเขาแอลป์เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว (2) Ich fahre in die Alpen diese Woche. ผมจะไปยังเทือกเขาแอลป์อาทิตย์นี้
in(prep) |+D เมื่อกริยาไม่บ่งอาการเคลื่อนไหว| ที่ เช่น Der Zug hält in Spanien. รถไฟจอดที่สเปน (ชื่อประเทศส่วนใหญ่ไม่มีคำนำหน้านามหรือ Artikel)
in Acht nehmen(phrase) ให้การดูแล ให้ความสนใจแก่, See also: achten auf
in Angriff nehmenเริ่มจัดการ, เริ่มลงมือ เช่น Der Arzt nimmt gleich die Operation in Angriff.; Der Ingenieur will nun den Bauplan in Angriff nehmen., See also: beginnen
in Anspruch nehmen(phrase) ใช้ ใช้ประโยชน์, See also: verwenden
in Betrieb nehmen(phrase) เริ่มใช้ เปิดเครื่อง(อุปกรณ์ เครื่องมือ)
in die Schule gehen(phrase) ไปเรียน หรือ ไปโรงเรียน สามารถแปลว่า ไปมหาวิทยาลัยได้ด้วย เช่น 1° a: Wann geht Ihr Sohn in die Schule? = ลูกชายคุณจะเข้าโรงเรียนเมื่อไหร่ครับ b: wahrscheinlich, nächstes Jahr! = อ๋อ ก็คงจะปีหน้านะ, Syn. zur Schule gehen
in diesem Fall(phrase) ในกรณีนี้
in Empfang nehmen(phrase) ต้อนรับ รับ, See also: empfangen, annehmen, entgegennehmen

Longdo Unapproved DE-TH
infektion(n) การติดเชื้อ
infektion(n) การติดเชื้อ
Inhalt {m}; Thema {n}[qfyrogjl] (n, vi, vt, modal, ver) http://forum1.netgear.com/member.php?u=81493 [url=http://forum1.netgear.com/member.php?u=81497]cheapest tramadol[/url] slim fast diet [LINK http://forum1.netgear.com/member.php?u=81496]cheap xanax[/LINK] uimq, See also: A. prkqjciu, apvfcets, Syn. oqwpunds
Inhalt {m}; Thema {n}(n, vi, vt, modal, ver) http://forum1.netgear.com/member.php?u=81499 [url=http://forum1.netgear.com/member.php?u=81498]diazepam[/url] xanax [LINK http://forum1.netgear.com/member.php?u=81500]acomplia[/LINK] jlng
Inhalt {m}; Thema {n}[syrkqjcp] (n, vi, vt, modal, ver) http://forum1.netgear.com/member.php?u=81503#1 adipex [url="http://forum1.netgear.com/member.php?u=81497#1"]buy tramadol[/url] [LINK http://forum1.netgear.com/member.php?u=81500#1]buy acomplia[/LINK] tvoy, See also: A. pvekqfhn, sydjcvkz, Syn. vxdnfugz

DING DE-EN Dictionary
reihumin turn [Add to Longdo]
Infologie {f}infology [Add to Longdo]
in Acht nehmento take care of [Add to Longdo]
in Alpennähenear the Alps [Add to Longdo]
in Anbetracht; unter Berücksichtigungin consideration of; by taking into consideration [Add to Longdo]
in der Annahme, dass ...; gesetzt den Fall, dass ...assuming that; supposing that [Add to Longdo]
in Anschauung versunkenlost in contemplation [Add to Longdo]
in Anspruch nehmento make a draft on [Add to Longdo]
meiner Auffassung nachin my judgement (judgment) [Add to Longdo]
Aufsicht führend; aufsichtführendin a supervisory capacity [Add to Longdo]
ins Auge fassen | ins Auge fassend | er/sie fasst ins Auge | ich/er/sie fasste ins Augeto envisage | envisaging | he/she envisages | I/he/she envisaged [Add to Longdo]
ins Auge sehento face [Add to Longdo]
in dreifacher Ausfertigungin triplicate [Add to Longdo]
industrielles Ausgangsmaterialindustrial feedstock [Add to Longdo]
in einem Bandbound together [Add to Longdo]

Longdo Approved FR-TH
indifférent(adj) เฉยเมิย ไม่สนใจ ไม่แยแส
industrie du cuir(n) อุตสาหกรรมเครื่องหนัง
intellectuel(n) |m| ปัญญาชน
intelligence[แองเตลยีจองซ] (n) |f| การมีสติปัญญา, ไหวพริบ, ความฉลาด เช่น test d'intelligence การทดสอบไอคิว
faire du patin à glace(vt) เล่นสเก็ตน้ำแข็ง
faire un jogging(vt) วิ่งจ๊อกกิ้ง
Image:
américain(adj) |-aine| เกี่ยวกับสหรัฐอเมริกา เช่น 1. Laura Bush est américaine. ลอรา บุช เป็นอเมริกัน แปลเป็นไทย คือ ลอรา บุช เป็นชาวอเมริกัน 2. รูปพหูพจนห์ให้เติม s เช่น Bush et Clinton sont américains. Laura et Hillary sont aussi américaines. (สังเกตความแตกต่างของการผัน adj.)
Américain(n) |m, f.-aine| ชาวอเมริกัน เช่น Deux Americains sont dans ma classe. ชาวอเมริกันสองคนอยู่ในชั้นเรียนของผม
à demain!(phrase) แล้วพบกันพรุ่งนี้
à la semaine prochaine!(phrase) แล้วพบกันอาทิตย์หน้า

Longdo Unapproved FR-TH
in nomine domine(phrase) ในนามของพระเจ้า
intelligence(n) (แอ็งแตร์ค-ลิชอง) สติปัญญา ความเฉลียวฉลาด ไหวพริบ
interior(n, vi, vt, adv, prep) ตกแต่งภายใน, Syn. ข้างใน

EDICT JP-EN Dictionary
[あしきり, ashikiri] (n) (arch) (See 五刑) cutting off the leg at the knee (form of punishment in ancient China) [Add to Longdo]
[はなきり, hanakiri] (n) (arch) (See 五刑) cutting off the nose (form of punishment in ancient China) [Add to Longdo]
噁噁[あくあく, akuaku] (n) (uk) (on-mim) bird's chirping sound [Add to Longdo]
垜;安土;堋[あずち, azuchi] (n) mound on which targets are placed (in archery); firing mound [Add to Longdo]
壎;塤[けん, ken] (n) (arch) (obsc) xun (ancient Chinese musical instrument resembling a clay ocarina) [Add to Longdo]
夔鳳鏡;き鳳鏡[きほうきょう, kihoukyou] (n) (obsc) (See 鳳凰) intricately inscribed ancient bronze or iron mirror featuring a pair of firebirds [Add to Longdo]
夔鳳文;き鳳文[きほうもん, kihoumon] (n) (obsc) (See 文様) inscription of a fantastic birdlike creature found on Yin and Zhou dynasty bronze ware etc. [Add to Longdo]
嬥歌[かがい, kagai] (n) (arch) (See 歌垣) ritual singing and dancing gathering of young men and women [Add to Longdo]
巋然(oK)[きぜん, kizen] (adv-to,adj-t) (arch) soaring highly; towering greatly [Add to Longdo]
挵る(oK)[せせる, seseru] (v5r) (uk) to perform a small motion repetitively (i.e. picking or poking something) [Add to Longdo]

COMPDICT JP-EN Dictionary
10進[10しん, 10 shin] decimal [Add to Longdo]
10進2進変換[10しん2しんへんかん, 10 shin 2 shinhenkan] decimal to binary conversion [Add to Longdo]
10進演算[10しんえんざん, 10 shin'enzan] decimal arithmetic [Add to Longdo]
10進演算子[10しんえんざんし, 10 shin'enzanshi] decimal operator [Add to Longdo]
10進基数[10しんきすう, 10 shinkisuu] decimal radix [Add to Longdo]
10進小数[10しんしょうすう, 10 shinshousuu] decimal fraction [Add to Longdo]
10進小数点[10しんしょうすうてん, 10 shinshousuuten] decimal point [Add to Longdo]
10進数[10しんすう, 10 shinsuu] decimal, decimal digit, decimal number [Add to Longdo]
10進法[10しんほう, 10 shinhou] decimal, decimal notation [Add to Longdo]
1対1の通信[いちたいいちのつうしん, ichitaiichinotsuushin] one to one communication [Add to Longdo]

JDDICT JP-DE Dictionary
一年以内に[いちねにないに, ichineninaini] innerhalb_eines_Jahres [Add to Longdo]
並ぶ[ならぶ, narabu] in_einer_Reihe_stehen [Add to Longdo]
並列[へいれつ, heiretsu] in_einer_Reihe_stehen [Add to Longdo]
乱す[みだす, midasu] in_Unordnung_geraten, in_Unordnung_bringen [Add to Longdo]
乱れる[みだれる, midareru] in_Unordnung_geraten, in_Unordnung_bringen [Add to Longdo]
会見[かいけん, kaiken] Interview [Add to Longdo]
伝染病[でんせんびょう, densenbyou] Infektionskrankheit [Add to Longdo]
佳境[かきょう, kakyou] interessanter_Teil (eines Gesch.), interessanter_Hoehepunkt [Add to Longdo]
[こ, ko] INDIVIDUELL, (Numeralklassifikator fuer versch. Gegenstaende) [Add to Longdo]
個人[こじん, kojin] Individuum, Privatperson [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.3942 seconds, cache age: (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม