Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ enter แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


162 ผลลัพธ์ สำหรับ enter  EH1 N T ER0
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -enter-, *enter*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Longdo Approved EN-TH
enterprise-wide(n) ทั่วทั้งองค์กร
world trade center(name) อาคารศูนย์การค้าและธุรกิจขนาดใหญ่ มักสร้างขึ้นตามเมืองใหญ่ๆทั่วโลก
epicenter(n, name) จุดเหนือศูนย์แผ่นดินไหว
customer relations center(n) ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ย่อด้วย CRC

NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
enter(vi) เข้า, See also: เข้ามา, เข้าสู่, Syn. come in, get in, go in
enter(vt) เข้า, See also: เข้ามา, เข้าสู่, Syn. come in, get in, go in
enter(vt) เข้าร่วม, See also: เข้าไปมีส่วนร่วม, เป็นสมาชิก, Syn. enroll, join, take part in
enter(vt) นำขึ้นเสนออย่างเป็นทางการ, Syn. submit
enter(vt) ใส่ข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์, See also: บันทึกลงไปในหนังสือ, Syn. inscribe, record, write down
enteric(adj) เกี่ยวกับลำไส้, See also: อยู่ที่ลำไส้
enter by(phrv) ผ่าน, See also: เข้ามาทาง, ผ่านทาง
enter in(phrv) บันทึกใน, See also: เขียนใน, Syn. enter into, enter up
enter on(phrv) เริ่มเพลิดเพลิน, See also: เริ่มมี, เริ่มมีบทบาท, Syn. enter upon
enter up(phrv) บันทึกใน, See also: เขียนใน, Syn. enter in, enter into

Hope Dictionary
enter(เอน'เทอะ) v. เข้า,เข้าไป,เข้ามา,เริ่ม.,แทง,สอด,ร่วม,เป็นสมาชิก,ลงทะเบียน,สมัครเข้าเป็น,ยื่น,เสนอ, -Phr. (enter into เริ่ม), See also: enterable adj. enterer n.
enter keyแป้นป้อนเข้าหมายถึง แป้นที่จะใช้กด เมื่อพิมพ์คำสั่งเสร็จแล้ว และต้องการให้คอมพิวเตอร์เริ่มทำงานตามคำสั่ง ถ้าเป็นโปรแกรมประมวลผลคำ (word processing) แป้นนี้เป็นแป้นสำหรับสั่งให้ขึ้นย่อหน้าใหม่ ในบางครั้งก็เรียกกันว่า Return key และมักเขียนย่อว่า ในบางโปรแกรม แป้นนี้อาจถูกกำหนดให้ทำอย่างอื่นก็ได้ แป้นพิมพ์ของคอมพิวเตอร์ทุกชนิด ทุกยี่ห้อ จะต้องมีแป้นนี้
enter-Pref. ลำไส้
enteric(เอน'เทอริค) adj. เกี่ยวกับลำไส้
enteric coat tabletยาเม็ดที่ทำให้แตกตัวในลำไส้
enteritisn. โรคลำไส้อักเสบ
entero-Pref. ลำไส้
enterobiasisโรคพยาธิเส้นด้าย
enterprise(เอน'เทอไพรซ) n. โครงการ,กิจการ, บริษัท,อุตสาหกิจ,วิสาหกิจ, Syn. task
enterprising(เอนเทอไพร'ซิง) adj. ซึ่งเต็มไปด้วยความริเริ่ม ,กล้าได้กล้าเสีย ,แคล่วคล่อง, See also: enterpriser n. ดูenterprising, Syn. bold, daring

Nontri Dictionary
enter(vt) เข้าไป,เข้ามา,เริ่ม
enterprise(n) กิจธุระ,กิจการ,ความบากบั่น,วิสาหกิจ,บริษัท,งาน
enterprising(adj) เตรียมพร้อม,เต็มไปด้วยพลัง,กล้าได้กล้าเสีย,ใจป้ำ
entertain(vt) ความสนุกสนาน,ความเพลิดเพลิน,มหรสพ,การรับรองแขก
entertainment(n) การบันเทิง,การให้ความเพลิดเพลิน,การต้อนรับ,การแสดง
CARPENTER carpenter bee(n) แมลงภู่
carpenter(n) ช่างไม้
center(n) ศูนย์กลาง,ใจกลาง,เป้า,หัวใจ,จุดสำคัญ
center(vt) ตั้งอยู่ตรงกลาง,รวมอยู่
dissenter(n) ผู้คัดค้าน,ผู้ขัดแย้ง,ผู้ไม่เห็นด้วย

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
enter a civil claim in connection with an offenceฟ้องคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
enter an appearance; entering appearanceการมาศาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
enter into a contractเข้าทำสัญญา, เข้าเป็นคู่สัญญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Enter keyแป้นป้อนเข้า [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Enter keyแป้นป้อนเข้า [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
enteral feeding; nutrition, enteralการให้อาหารเข้าทางเดินอาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
enteral nutrition; feeding, enteralการให้อาหารเข้าทางเดินอาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
enteric; intestinal-ลำไส้, -ไส้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
entering appearance; enter an appearanceการมาศาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
entering judgmentลงสารบบคำพิพากษา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
enter into forceมีผลบังคับใช้ [การทูต]
Enter keyแป้นป้อนเข้า [คอมพิวเตอร์]
Enteral feedingการให้อาหารทางสาย [TU Subject Heading]
Enteral Nutritionการให้อาหารทางระบบทางเดินอาหาร [การแพทย์]
Enterglucagonกลูคากอนลำไส้ [การแพทย์]
Enteric Coated, Partiallyยาเม็ด [การแพทย์]
Enteric Feverโรคไข้รากสาดน้อย [การแพทย์]
Enteric Feverไข้ไทฟอยด์,พาราไทฟอยด์,ไข้รากสาดน้อย,ไข้ทัยฟอยด์ [การแพทย์]
Enteric Hormonesฮอร์โมนของระบบทางเดินอาหาร [การแพทย์]
Enteric Pathogensเชื้อทำให้เกิดโรคในลำไส้,เชื้อพวกที่ก่อโรคในทางเดินอาหาร [การแพทย์]

Longdo Unapproved EN-TH
enter a pleaยื่นคำให้การ
enterpriseวิสาหกิจ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I have arranged that he will enter from the far end of the room. ผมได้จัดชุดให้เขาใส่แล้วครับ มันจะยาวจนสุดห้องเลยครับ The Great Dictator (1940)
No one is to enter the palace under any circumstances, understand? ห้ามใครเข้าไปในพระราชวัง ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น เข้าใจไหม The Great Dictator (1940)
Your effort to enter the conversation quite embarrassed me, and I'm sure it did him. พยายามเข้ามาเเทรกบทสนทนาน่ะ ทําให้ฉันขายหน้า ฉันว่าเขาก็รู้สึกเช่นกัน Rebecca (1940)
It is therefore our holy duty to put our feet upon it, to enter it, to put the marks of our guns and our wheels and our flags upon it! เพราะฉะนั้นจึงเป็นภาระอันศักดิ์สิทธิ์ ที่เราจะขจัดความกลัว ที่มีมานาน Beneath the Planet of the Apes (1970)
Your Excellency, enter her name in the Penal Register for a terrible punishment คำยกย่องผู้มีตำแหน่งชั้นสูงของคุณ . , เข้าไป name in ของเธอ . ลงทะเบียนเกี่ยวกับการลงโทษตามกฎหมาย... Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
--may enter and demand the card of any Indian woman whose dwelling it is. สามารถเข้าไปเรียกตรวจบัตร จากหญิงอินเดียที่อยู่ในนั้นได้ Gandhi (1982)
Who was the first soldier to enter the town and hoist a flag on the City Hall? ใครเป็นทหารคนแรกที่เข้าเมือง และยกธงไว้ในศาลา- กลางจังหวัดหรือไม่? Idemo dalje (1982)
The theory is that we will enter the outer layer of Jupiter's atmosphere using what is called a ballute for a shield. ทฤษฎีก็คือว่าเราจะเข้าสู่ ชั้นนอกของชั้นบรรยากาศของ ดาวพฤหัสบดี โดยใช้สิ่งที่เรียกว่าโดดร่ม สำหรับโล่ 2010: The Year We Make Contact (1984)
No Russian citizen is allowed to remain on or allowed to enter the Discovery. ไม่มีพลเมืองรัสเซียได้รับ อนุญาตให้อยู่ใน หรือได้รับอนุญาตที่จะเข้า สู่ดิสคัเฟอรี 2010: The Year We Make Contact (1984)
congratulations, men. you're about to enter the operational phase of your assignment. ยินดีด้วย พวกนายได้รับมอบหมายภารกิจแล้ว Spies Like Us (1985)
enter first numbered sequence." - "ใส่ข้อมูลชุดแรก" Spies Like Us (1985)
Know this. Only one may enter here. มีเพิ่งคนเดียวเท่านั้นที่เข้ามาได้ Aladdin (1992)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
enter3: Telephone number (please enter a number were you can be contacted even during the day)
enterAbout the same time as he entered the classroom and arrived at his seat the chime to announce class rings across the school.
enterAccording to our teacher, she entered the hospital.
enterA fearful thought entered my mind.
enterA good idea entered my mind.
enterAll those who made the grade in entering that school could not have done so only by cramming.
enterAlthough the fork entered society on the tables of rich people, many members of royalty, such as Elizabeth I of England and Louis XIV of France, ate with their fingers.
enterAre we to remove our shoes before entering the house.
enterAs he entered the hall, two men approached him.
enterAs he entered the house, two things caught his eye.
enterAs he entered the house, two things caught his eyes.
enterAs I entered a tearoom found two young men watching a wrestling match on television.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
สนุกปาก(adv) entertainingly, See also: amusingly, pleasantly, enjoyably, Syn. คะนองปาก, Example: พวกอันธพาลแซวผู้หญิงที่เดินผ่านไปผ่านมาอย่างสนุกปากโดยไม่เกรงใจใครเลย, Thai Definition: พูดออกไปเพลิดเพลินขำขันอย่างไม่คิดถึงความเหมาะสม
สถานบริการ(n) entertainment spot, Syn. สถานบันเทิง, สถานเริงรมย์, Example: สถานที่ที่ขออนุญาตตั้งเป็นสถานบริการต้องไม่อยู่ใกล้ชิดวัดหรือสถานที่สำหรับปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา, Count Unit: แห่ง, ที่, Thai Definition: สถานที่ตั้งขึ้นเพื่อให้บริการโดยหวังประโยชน์ในการค้า
ขึ้นสมอง(v) enter one's brain, Example: คนบางคนพิการไปเพราะตัวจี๊ดขึ้นสมอง ทำให้สมองพิการ, Thai Definition: เคลื่อนเข้าไปอยู่ในสมอง
มหรสพ(n) entertainment, See also: amusement, Example: การแสดงหนังใหญ่นับเป็นมหรสพที่ชาวไทยนำมาแสดงกันนานหลายร้อยปี, Thai Definition: การแสดงหรือการละเล่นต่างๆ ที่จัดขึ้นเพื่อความรื่นเริง
ป้อนข้อมูล(v) key, See also: enter, Syn. ใส่ข้อมูล, บันทึกข้อมูล, คีย์ข้อมูล, Example: โดยปกติแล้วผู้ใช้คอมพิวเตอร์จะป้อนข้อมูลผ่านทางแป้นพิมพ์, Thai Definition: นำข้อมูลเข้าระบบคอมพิวเตอร์ทางแป้นพิมพ์
สถานบันเทิง(n) place of amusement, See also: entertainment venue, Syn. สถานเริงรมย์, Example: ในยุคที่สภาพเศรษฐกิจย่ำแย่ สถานบันเทิงหลายแห่งพากันปิดกิจการกันลง เนื่องจากไม่มีลูกค้า, Count Unit: แห่ง, Thai Definition: สถานที่ให้ความสุขสนุกสนาน
เข้ารหัส(v) enter the code, Example: เจ้าหน้าที่ในห้องทดลองจะต้องเข้ารหัสลับก่อนปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยรัดกุม, Thai Definition: ใช้สัญลักษณ์หรือเครื่องมืออื่นๆ เพื่อเข้าถึงข้อความหรือระบบที่เป็นความลับ
เริงรมย์(adj) entertaining, See also: amusing, pleasing, Syn. บันเทิงใจ, Ant. เศร้า, โศกเศร้า, Example: คนหนุ่มสาวในยุคปัจจุบันนี้มักจะไปติดอยู่กับสถานเริงรมย์พวกบาร์ ดิสโก้เธค, Thai Definition: ที่ประเทืองอารมณ์
ร่วมหุ้น(v) enter into partnership with, See also: corporate, Syn. ร่วมทุน, เข้าหุ้น, Example: ท่านร่วมหุ้นกับพรรคพวก ซื้อขายที่ดินเพื่อเก็งกำไร
เรื่องบันเทิง(n) entertainment, See also: amusement, leisure activity, enjoyment, fun, Syn. เรื่องสนุก, Ant. เรื่องเครียด, เรื่องซีเรียส, Example: มนุษย์มีสัญชาตญาณที่จะสนใจเรื่องบันเทิงมากกว่าปัญหาสังคม, Count Unit: เรื่อง

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
อาคารวิจัย[ākhān wijai] (n, exp) EN: research center  FR: centre de recherches [m] ; unité de recherches [f]
อ่านเล่น[ān len] (v, exp) EN: read for entertain; read for pleasure  FR: lire pour le plaisir
เอาให้ดู[ao hai dū] (v, exp) FR: montrer ; présenter
เอาใจ[aojai] (v) EN: please ; pamper ; make happy ; try to please ; behave well  FR: faire plaisir ; dorloter ; flatter ; amadouer ; contenter
อธิบาย[athibāi] (v) EN: explain ; expound ; describe ; elucidate ; interpret ; illustrate  FR: expliquer ; décrire ; commenter ; exposer ; expliciter
บรรพชา[banphachā = bapphachā] (v) EN: enter the priesthood ; take the tonsure ; become a monk  FR: entrer dans les ordres ; tonsurer
บรรษัท[bansat] (n) EN: enterprise ; public organization ; government agency ; government-owned corporation ; corporation  FR: société [f] ; compagnie [f] ; entreprise publique [f] ; société publique [f]
บันเทิง[banthoēng] (n) EN: amusement ; entertainment ; recreation  FR: distraction [f]
บันเทิง[banthoēng] (v) EN: enjoy ; entertain ; be amused ; be joyful ; be happy  FR: distraire ; divertir ; égayer
บันเทิงคดี[banthoēngkhadī] (n) EN: fiction ; light entertainment

CMU Pronouncing Dictionary
ENTER EH1 N T ER0
ENTER EH1 N ER0
ENTERS EH1 N ER0 Z
ENTERS EH1 N T ER0 Z
ENTERRA EH0 N T EH1 R AH0
ENTERGY EH1 N T ER0 JH IY0
ENTERED EH1 N ER0 D
ENTERED EH1 N T ER0 D
ENTERING EH1 N ER0 IH0 NG
ENTERING EH1 N T ER0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary
enter (v) ˈɛntər (e1 n t @ r)
enters (v) ˈɛntəz (e1 n t @ z)
entered (v) ˈɛntəd (e1 n t @ d)
enteric (j) ˈɛntˈɛrɪk (e1 n t e1 r i k)
entering (v) ˈɛntərɪŋ (e1 n t @ r i ng)
enteritis (n) ˌɛntərˈaɪtɪs (e2 n t @ r ai1 t i s)
entertain (v) ˌɛntətˈɛɪn (e2 n t @ t ei1 n)
enterprise (n) ˈɛntəpraɪz (e1 n t @ p r ai z)
entertains (v) ˌɛntətˈɛɪnz (e2 n t @ t ei1 n z)
enterprises (n) ˈɛntəpraɪzɪz (e1 n t @ p r ai z i z)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
娱乐[yú lè, ㄩˊ ㄌㄜˋ, / ] entertainment, #1,655 [Add to Longdo]
报名[bào míng, ㄅㄠˋ ㄇㄧㄥˊ, / ] enter one's name; apply; sign up, #2,048 [Add to Longdo]
报考[bào kǎo, ㄅㄠˋ ㄎㄠˇ, / ] enter oneself for an examination, #6,746 [Add to Longdo]
[chóu, ㄔㄡˊ, ] entertain; repay; return; reward; compensate, #8,183 [Add to Longdo]
进门[jìn mén, ㄐㄧㄣˋ ㄇㄣˊ, / ] enter a door, #10,760 [Add to Longdo]
入境[rù jìng, ㄖㄨˋ ㄐㄧㄥˋ, ] enter a country, #11,058 [Add to Longdo]
款待[kuǎn dài, ㄎㄨㄢˇ ㄉㄞˋ, ] entertain, #26,564 [Add to Longdo]
肠炎[cháng yán, ㄔㄤˊ ㄧㄢˊ, / ] enteritis, #29,413 [Add to Longdo]
游艺[yóu yì, ㄧㄡˊ ㄧˋ, / ] entertainment, #39,354 [Add to Longdo]
回车[huí chē, ㄏㄨㄟˊ ㄔㄜ, / ] enter (computer key), #39,425 [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
Eingabetaste {f}enter key [Add to Longdo]
Enterbung {f}disinheritance [Add to Longdo]
Enterich {m} | Enteriche {pl}drake | drakes [Add to Longdo]
Entermesser {n} | Entermesser {pl}cutlass | cutlasses [Add to Longdo]
enterben | enterbend | enterbt | enterbt | enterbteto disinherit | disinheriting | disinherited | disinherits | disinherited [Add to Longdo]
enterte; verpflegteboarded [Add to Longdo]
Enteritis {f}; Entzündung der Darmwand [med.]enteritis; intestine inflammation [Add to Longdo]
Enterokolitis {f}; Schleimhautentzündung des Darms [med.]enterocolitis; intestine inflammation [Add to Longdo]
enterohepatisch {adj}; Leber und Darm betreffend [med.]enterohepatic [Add to Longdo]

Longdo Approved FR-TH
enterprise(n) |f| บริษัท, กิจการ, อุตสาหกิจ
présenter(vt) แนะนำ เช่น Je vous présente mon frère, Francois. ผมขอแนะนำน้องชายของผมให้คุณรู้จักนะครับ, See also: regarder
augmenter(vt) | j'augmente, tu augmentes, il augmente, nous augmentons, vous augmentez, ils augmentent| เพิ่ม, เพิ่มขึ้น, เพิ่มมากขึ้น เช่น Je vais demander à mon mari d'augmenter mon budget.

EDICT JP-EN Dictionary
CB[シービー, shi-bi-] (n) (1) Citizens' Band; CB (radio); (2) (See 転換社債) convertible bond; (3) (See 慢性気管支炎) chronic bronchitis; (4) chemical and biological (weapons); (5) (See センターバック) center back; (6) community business [Add to Longdo]
ERIC[エリック, erikku] (n) Educational Resources Information Center; ERIC [Add to Longdo]
ITC[アイティーシー, aitei-shi-] (n) (1) International Trade Commission; ITC; (2) Independent Television Commission; ITC; (3) International Trade Center; ITC; (4) integrated traffic control; ITC; (5) inclusive tour charter; (6) IT coordinator [Add to Longdo]
VRE[ブイアールイー, buia-rui-] (n) (See バンコマイシン耐性腸球菌) vancomycin-resistant enterococcus; VRE [Add to Longdo]
いりがしら[irigashira] (n) (See いりやね) kanji "enter" radical at top (radical 11) [Add to Longdo]
いりやね[iriyane] (n) (See いりがしら) kanji "enter" radical at top (radical 11) [Add to Longdo]
お金本位[おかねほんい, okanehon'i] (n,adj-no) (See 金本位・かねほんい) money-centered way (of thinking) [Add to Longdo]
お構い;御構い[おかまい, okamai] (n) (1) (pol) (See お構いなく) entertainment; hospitality; (2) banishment (Edo period) [Add to Longdo]
お持て成し[おもてなし, omotenashi] (n) (uk) (See 持て成し) hospitality; entertainment; service; (P) [Add to Longdo]
お邪魔;御邪魔[おじゃま, ojama] (n,vs) (pol) (See 邪魔) hindrance; intrusion (suru and itasu verb forms are used as set phrases said prior to entering or leaving someone's home) [Add to Longdo]

COMPDICT JP-EN Dictionary
サービスセンター[さーびすせんたー, sa-bisusenta-] service center [Add to Longdo]
サブセンター[さぶせんたー, sabusenta-] subcenter [Add to Longdo]
センタノード[せんたのーど, sentano-do] center node [Add to Longdo]
センタライン[せんたらいん, sentarain] center line [Add to Longdo]
データセンター[でーたせんたー, de-tasenta-] data center [Add to Longdo]
データ処理センター[データしょりセンター, de-ta shori senta-] Data Processing Center, DPC [Add to Longdo]
デザインセンター[でざいんせんたー, dezainsenta-] design center [Add to Longdo]
企業ネットワーク[きぎょうネットワーク, kigyou nettowa-ku] enterprise network [Add to Longdo]
集中局[しゅうちゅうきょく, shuuchuukyoku] Toll Center [Add to Longdo]
入力キー[にゅうろくキー, nyuuroku ki-] ENTER key [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.3785 seconds, cache age: (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม