Search result for

entered

(51 entries)
(0.0122 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -entered-, *entered*.
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
self-centered(เซลฟฺ'เซนเทิร์ด) adj. คำนึงถึงตัวเอง,มุ่งแต่ตัวเอง,เห็นแก่ตัว,ถือเอาตัวเองเป็นศูนย์กลาง, Syn. self-important,selfish,conceited

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
enteredMany boys and girls ranging from 12 to 18 entered the contest.
enteredTwenty teams entered the tournament.
enteredA good idea entered my mind.
enteredThe English entered into the tea trade at that time.
enteredI entered the shop, and a clerk said, "May I help you?"
enteredKen entered this baseball club.
enteredThis was why he entered the university.
enteredThis was how he entered the university.
enteredJane had hardly entered the room when the students gathered around her.
enteredWe had been talking about Jim when he entered the room.
enteredThat was why he entered the university.
enteredOne hundred and fifty people entered the marathon race.
enteredThat was why he entered the university.
enteredSome famous foreign runners entered that race.
enteredThe girl entered the room.
enteredWhen the girl entered the room, some boys made fun of her because of her little hat.
enteredThe man entered the next room.
enteredThe goods were entered to her.
enteredThe minute I entered the room, they stopped talking.
enteredNo sooner had I entered the room than I noticed the smell not only of tobacco but of gas.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
I don't know about that, but I entered an arm-wrestling contest in a bar in San Francisco.ผมไม่รู้เรื่องนั้นนะ เเต่ผมเคยเเข่งงัดข้อ... Jaws (1975)
The moment I entered, the doors closedเวลาชั่วครู่ที่ฉันที่ใส่,\ประตู Nthe ปิด Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
You separated from Miss Scarlet, crossed the hall, opened the cupboard, took the wrench, ran to the conservatory, entered the lounge through the secret passage, killed the motorist with a blow on the head,คุณแยกตัวจากคุณสการ์เล็ต ผ่านห้องโถงเปิดตู้เอาประแจ วิ่งไปที่เรือนกระจก เข้าเลานจ์ผ่านทางลับ Clue (1985)
sac override code entered. error. stand down. I think we just started world war iii.แก้ไขคำเตือนของ SAC เป็นการเตือนผิดพลาด ยืนยัน ฉันว่า เราเพิ่งก่อสงครามโลกครั้งที่ 3 เธออยากรู้ว่า เราทำไปทำไม Spies Like Us (1985)
Last week, he entered a fast-food restaurant.สัปดาห์ที่แล้ว เขาเข้ามาในร้านฟาสท์ฟู้ด Stand by Me (1986)
It was the same night that the tanks entered Prague.มันเป็นคืนเดียวกับที่รถถังเข้ามาปราก The Russia House (1990)
Once I've entered in the neural net... my birth cry will be the sound... of every phone on this planet ringing in unison.จากนั้นผมจะออกไปสู่ระบบเครือข่ายภายนอก การเกิดใหม่ของผม จะตามมาด้วยเสียง ของโทรศัพท์ทุกเครื่องในโลก The Lawnmower Man (1992)
Troops have entered the Ardoyne area of West Belfast... since the collapse of the provisional IRA cease-fire over the weekend.กองกำลังทหารได้ใส่ พื้นที่ Ardoyne ของเวสต์เบลฟาส ... ตั้งแต่การล่มสลายของชั่วคราว IRA การหยุดยิงเหนือสุดสั In the Name of the Father (1993)
Which means they knew our response time to a 211... had our air, immobilized it, entered... escaped in under three minutes.แปลว่ามันรู้เวลาปฏิบัติงาน 211 ดักฟังวิทยุแล้วกะเวลา ลงมือ แล้วเผ่นภายใน 3 นาที Heat (1995)
I entered this body because I was unable to overcome Section 6's reactive barriers.ผมเข้ามาร่างนี้เพราะผมไม่สามารถผ่านเข้าไป ในระบบป้องกันของแผนก 6 ได้ Ghost in the Shell (1995)
As I explained before, I entered this body because I was unable to overcome Section 6's reactive barriers.อย่างที่ผมบอกไว้ตอนแรก, ผมเข้ามาในร่างนี้ – เพราะผมไม่สามารถจะเป็นระบบป้องกัน ของแผนก 6 ได้สำเร็จ. Ghost in the Shell (1995)
She's done nothing here. She entered the country illegaly.เธอเข้าประเทศผิดกฎหมาย The Jackal (1997)
I've always felt no matter what we were going through no matter how painful things got if our feet found each other under the blankets even just the slightest connection it'd tell us we'd entered the demilitarized zone that we were gonna be okay, that we were still an "us".ผมมักจะผละออกห่างเสมอ ไม่ว่าเรากำลังประสบปัญหาอะไร... ...ไม่ว่าจะเจ็บปวดแค่ไหนก็ตาม... ...ถ้าเท้าเราได้สัมผัสกัน ใต้ผ้าห่ม... The Story of Us (1999)
Ever since we entered the Grand Line, things have been so busy that I haven't had much free time.มันต้องการแค่ ศพและเงา ไว้ทำ ซอมบี้ เป็นอหันตภัยที่ยิ่งใหญ่ One Piece: Wan pîsu (1999)
The enemy knows you have entered here.ศัตรูล่วงรู้แล้วว่าพวกเจ้าเข้ามาที่นี่ The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คนดิบ[X] (khon dip) EN: a person not yet become a monk ; a man who has never entered the priesthood   

CMU English Pronouncing Dictionary
ENTERED    EH1 N T ER0 D
ENTERED    EH1 N ER0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
entered    (v) (e1 n t @ d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
お金本位[おかねほんい, okanehon'i] (n,adj-no) (See 金本位・かねほんい) money-centered way (of thinking) [Add to Longdo]
パン食[パンしょく, pan shoku] (n) bread-centered diet (as opposed to rice) [Add to Longdo]
一人勝手[ひとりかって, hitorikatte] (adj-na) (See 自分勝手) (very) selfish; self-centered; self-centred; without consulting anybody (else) [Add to Longdo]
応天門の変[おうてんもんのへん, outenmonnohen] (n) (arch) Otenmon conspiracy (political incident in 866CE centered around the destruction by fire of the main gate of the imperial palace) [Add to Longdo]
金本位[きんほんい, kinhon'i] (n,adj-no) (See お金本位) money-centered way (of thinking) [Add to Longdo]
個人的[こじんてき, kojinteki] (adj-na) individualistic; personal; self-centred; self-centered; (P) [Add to Longdo]
自家本位[じかほんい, jikahon'i] (n) self-centeredness; selfishness; egoism; egotism; egocentricity [Add to Longdo]
自己中心的[じこちゅうしんてき, jikochuushinteki] (adj-na) egoistic; self-centered; selfish [Add to Longdo]
自己本位[じこほんい, jikohon'i] (n,adj-no) self-centeredness; self-centredness; selfishness; egotism; egoism [Add to Longdo]
自分勝手;自分かって[じぶんかって;じぶんがって(自分勝手), jibunkatte ; jibungatte ( jibunkatte )] (adj-na,n) (very) selfish; self-centered; self-centred; without consulting anybody (else) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Enter \En"ter\, v. t. [imp. & p. p. {Entered}; p. pr. & vb. n.
   {Entering}.] [OE. entren, enteren, F. entrer, fr. L. intrare,
   fr. intro inward, contr. fr. intero (sc. loco), fr. inter in
   between, between. See {Inter-}, {In}, and cf. {Interior}.]
   1. To come or go into; to pass into the interior of; to pass
    within the outer cover or shell of; to penetrate; to
    pierce; as, to enter a house, a closet, a country, a door,
    etc.; the river enters the sea.
    [1913 Webster]
 
       That darksome cave they enter.    --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       I, . . . with the multitude of my redeemed,
       Shall enter heaven, long absent.   --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To unite in; to join; to be admitted to; to become a
    member of; as, to enter an association, a college, an
    army.
    [1913 Webster]
 
   3. To engage in; to become occupied with; as, to enter the
    legal profession, the book trade, etc.
    [1913 Webster]
 
   4. To pass within the limits of; to attain; to begin; to
    commence upon; as, to enter one's teens, a new era, a new
    dispensation.
    [1913 Webster]
 
   5. To cause to go (into), or to be received (into); to put
    in; to insert; to cause to be admitted; as, to enter a
    knife into a piece of wood, a wedge into a log; to enter a
    boy at college, a horse for a race, etc.
    [1913 Webster]
 
   6. To inscribe; to enroll; to record; as, to enter a name, or
    a date, in a book, or a book in a catalogue; to enter the
    particulars of a sale in an account, a manifest of a ship
    or of merchandise at the customhouse.
    [1913 Webster]
 
   7. (Law)
    (a) To go into or upon, as lands, and take actual
      possession of them.
    (b) To place in regular form before the court, usually in
      writing; to put upon record in proper from and order;
      as, to enter a writ, appearance, rule, or judgment.
      --Burrill.
      [1913 Webster]
 
   8. To make report of (a vessel or her cargo) at the
    customhouse; to submit a statement of (imported goods),
    with the original invoices, to the proper officer of the
    customs for estimating the duties. See {Entry}, 4.
    [1913 Webster]
 
   9. To file or inscribe upon the records of the land office
    the required particulars concerning (a quantity of public
    land) in order to entitle a person to a right pf
    pre["e]mption. [U.S.] --Abbott.
    [1913 Webster]
 
   10. To deposit for copyright the title or description of (a
     book, picture, map, etc.); as, "entered according to act
     of Congress."
     [1913 Webster]
 
   11. To initiate; to introduce favorably. [Obs.] --Shak.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?

Go to Top