Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ submit แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


69 ผลลัพธ์ สำหรับ submit  S AH0 B M IH1 T
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -submit-, *submit*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
submit(vt) เสนอ, See also: มอบ, ยื่น, Syn. hand in, present, tender
submit(vi) ยอม, See also: ยอมตาม, เชื่อฟัง, Syn. agree, comply, surrender
submit to(phrv) เสนอ, See also: ส่งมอบ
submit to(phrv) ยินยอมต่อ, See also: ยอมตาม, Syn. defer to
submit to(phrv) ทำให้เชื่อฟัง, See also: ทำให้ยอมตาม
submittal(adj) ซึ่งยอมจำนน

Hope Dictionary
submit(ซับมิท') vt., vi. ยอม, ยอมตาย, ยอมจำนน, อ่อนน้อม, เสนอ, เสนอให้พิจารณา, เข้าใจว่า. -submittable, submissible adj., See also: submittal n. submittingly adv., Syn. abide, defer, resign, surrender, yield, Ant. resist

Nontri Dictionary
submit(vt) ยอมจำนน, เสนอ, ยอมตาม, อ่อนน้อม

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
submit a draft resolutionเสนอร่างข้อมติ [การทูต]

Longdo Unapproved EN-TH
submitter(n) ผู้ยื่น(คำขอ, เอกสาร ฯลฯ), ผู้สมัคร

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Let us take a solemn oath in his name that, come what may we will not submit to this law. ขอให้เรามาร่วมสาบานต่อพระองค์ ว่าไม่ว่าอะไรจะเกิด เราจะไม่ยอมทำตามกฎหมายนี้ Gandhi (1982)
And I don't intend to submit to that kind of law. และผมก็ไม่คิดจะรับ กฎหมายแบบนั้นด้วย Gandhi (1982)
We must never submit to such laws ever. ผมเห็นด้วยกับคุณจินนาห์ เราจะยอมรับกฎหมายใหม่ ไม่ได้ Gandhi (1982)
I submit that this was not a hot-blooded crime of passion. ฉันส่งว่านี่ไม่ใช่ความผิดทางอาญาร้อนเลือดของความรัก The Shawshank Redemption (1994)
I'm responsible to submit reports on those meetings. ชั้นจะรับผิดชอบเรื่องการเขียนรายงานเอง เหรอ Good Will Hunting (1997)
Before I submit this dish... ก่อนที่ผมจะส่งจานนี้ Rice Rhapsody (2004)
Huh? We're giving away 20 HYD2 DVD Boxsets! Please submit to the following address. หือ? กรุณาส่งมาตามที่อยู่นี้ Boys Over Flowers (2005)
I would submit that's the gentleman's opinion, not a statement of fact. ผมอยากเสนอว่านั่นคือความเห็น ของสุภาพบุรุษแล้ว ไม่ต้องแถลงมาก The Astronaut Farmer (2006)
If god has indeed created himself in his own image, then I submit to you that god is a cockroach. หากพระเจ้าจะรังสรรค์ ตัวตนของท่านขึ้นมาแล้วล่ะก็ ผมคงต้องยอมรับกับพวกคุณว่า พระเจ้าคือแมลงสาปนั่นเอง Chapter One 'Genesis' (2006)
"All students will submit to questioning" "about activities illicit suspicions". "นักเรียนทุกคนจะต้องต้องคำถาม" Harry Potter and the Order of the Phoenix (2007)
I submit that here now that is what we all must do: ข้าขอบอกว่าเวลานี้ นี่คือสิ่งที่พวกเราทุกคนต้องทำ Pirates of the Caribbean: At World's End (2007)
Please submit your inquiry in writing to her office. มีอะไรกรุณาเขียนมาที่นี่ดีกว่าครับ Rendition (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
submitAccepting the other's norms is submitting to the other's power.
submitApplicants were requested to submit their resumes.
submitEnclose your resume in this envelope and submit it to the personnel department.
submitHe had to submit himself to their decision.
submitHe has submitted to an operation.
submitHe is the last man to submit to authority.
submitHe submitted his resignation in protest of the company's policy.
submitHe would not submit to his fate.
submitHis doctoral thesis must be submitted to the professor by the end of the month.
submitI don't know why the management submitted to the striker's demands so easily.
submitI don't think it's always right for local governments to submit to the central government.
submitIn accordance with your request we submit our final report.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
ยื่นเสนอ(v) submit, See also: offer, propose, present, Example: กองทุนต่างๆ ที่เขารวมเสนอมานั้น ไม่ยื่นเสนอว่าจะลงทุนอย่างไร
สามิภักดิ์(v) submit, See also: yield, Syn. สวามิภักดิ์, Example: ข้าศึกยังไม่ยอมสามิภักดิ์ต่อเรา, Thai Definition: ยอมตนหรือมอบตนอยู่ใต้อำนาจด้วยความเต็มใจ
นำเสนอ(v) present, See also: submit, show, exhibit, display, Syn. เสนอ, Example: พรุ่งนี้ผมจะนำเสนอผลงานต่างๆ ที่ผมได้ทำมาในที่ประชุม, Thai Definition: บอกกล่าวหรือแสดงให้เห็น
ประมูล(v) bid, See also: submit a tender, make an offer, tender, Syn. เสนอราคา, แจ้งราคา, แข่งขัน, Example: เขาประมูลเอาบ้านที่ผมต้องการไปเสียแล้ว, Thai Definition: แข่งขันเสนอราคาหรือสิ่งอื่นเพิ่มเติม สู้กันในการซื้อหรือการขาย
ทู้(v) submit, See also: be submissive, surrender, yield, capitulate, resign, relinquish, obey, Thai Definition: ยอมอยู่ในอำนาจ

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
ฎีกา[dīkā] (n) EN: appeal to the Supreme Court ; submit a petition  FR: appel devant la Cour suprême
จำนน[jamnon] (v) EN: surrender ; yield ; submit  FR: se soumettre ; succomber
จำนนต่อเหตุผล[jamnon tø hētphon] (v, exp) EN: yield to superior logic ; surrender ; yield ; submit ; listen to reason
ก้มกราน[kom krān] (v, exp) EN: submit to
นำเสนอ[namsanōe] (v) EN: present ; submit ; show ; exhibit ; display  FR: présenter ; montrer
อ่อนข้อ[ønkhø] (v) EN: yield ; relent ; submit ; capitulate ; make a concession
เสนอ[sanōe] (v) EN: offer ; propose ; provide ; submit ; put forward ; suggest  FR: proposer ; soumettre ; offrir ; avancer ; présenter ; suggérer
เสนอรายงาน[sanōe rāi-ngān] (v, exp) EN: submit a report
ทูลเกล้า ฯ ถวาย[thūn klāo thawāi] (v, exp) EN: present to a sovereign ; submit to the King
ยื่น[yeūn] (v) EN: submit ; present ; propose ; offer ; hand in ; file ; lodge ; deliver ; put forward ; bring forward ; raise  FR: présenter ; soumettre ; proposer ; déposer ; avancer ; remettre ; tendre

CMU Pronouncing Dictionary
SUBMIT S AH0 B M IH1 T
SUBMITS S AH2 B M IH1 T S
SUBMITTED S AH0 B M IH1 T AH0 D
SUBMITTING S AH0 B M IH1 T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary
submit (v) sˈəbmˈɪt (s @1 b m i1 t)
submits (v) sˈəbmˈɪts (s @1 b m i1 t s)
submitted (v) sˈəbmˈɪtɪd (s @1 b m i1 t i d)
submitting (v) sˈəbmˈɪtɪŋ (s @1 b m i1 t i ng)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
报销[bào xiāo, ㄅㄠˋ ㄒㄧㄠ, / ] submit an expense account; apply for reimbursement; write-off; wipe out, #10,913 [Add to Longdo]
顺我者昌逆我者亡[shùn wǒ zhě chāng nì wǒ zhě wáng, ㄕㄨㄣˋ ㄨㄛˇ ㄓㄜˇ ㄔㄤ ㄋㄧˋ ㄨㄛˇ ㄓㄜˇ ㄨㄤˊ, / ] submit to me and prosper, or oppose me and perish, #196,859 [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
委員会に諮る[いいんかいにはかる, iinkainihakaru] (exp, v5r) to submit (a plan) to a committee for deliberation [Add to Longdo]
供す[きょうす, kyousu] (v5s, vt) (See 供する) to offer; to present; to submit; to serve (a meal); to supply [Add to Longdo]
供する[きょうする, kyousuru] (vs-s, vt) to offer; to present; to submit; to serve (a meal); to supply [Add to Longdo]
軍門に降る[ぐんもんにくだる, gunmonnikudaru] (exp, v5r) to capitulate; to surrender; to submit to; to concede [Add to Longdo]
差し出す(P);差出す;さし出す[さしだす, sashidasu] (v5s, vt) to present; to submit; to tender; to hold out; (P) [Add to Longdo]
出す[だす, dasu] (v5s, vt) (1) to take out; to get out; (2) to put out; to reveal; to show; (3) to submit (e.g. thesis); to turn in; (4) to publish; to make public; (5) (See 手紙を出す) to send (e.g. letter); (6) (See 声を出す) to produce (a sound); to start (fire); (7) to serve (food); (suf) (8) to begin; (P) [Add to Longdo]
出陳[しゅっちん, shucchin] (n, vs) submitting (something) to an exhibition [Add to Longdo]
申し出る[もうしでる, moushideru] (v1, vt) to report to; to tell; to suggest; to submit; to request; to make an offer; to come forward with information; (P) [Add to Longdo]
折れる[おれる, oreru] (v1, vi) (1) to break; to be broken; to snap; to fracture; (2) to be folded; (3) to give in; to back down; to yield; to submit; (4) (See 曲がる・2) to turn (a corner); (P) [Add to Longdo]
提出(P);堤出(iK)[ていしゅつ, teishutsu] (vs) (1) to present; to submit (e.g. a report or a thesis); to hand in; to file; to turn in; (n) (2) presentation; submission; filing; (P) [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 2.2093 seconds, cache age: 11.472 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม