Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ slaughter แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
77 ผลลัพธ์ สำหรับ slaughter  S L AO1 T ER0
หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -slaughter-, *slaughter*

NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
slaughter[N] การฆ่าสัตว์เป็นอาหาร, Syn. butchery
slaughter[N] การฆ่าอย่างทารุณ, See also: การสังหารหมู่, การลอบสังหาร, Syn. massacre, assassination
slaughter[VT] การแพ้อย่างราบคาบ (คำสแลง)
slaughter[VT] ฆ่าสัตว์เพื่อเป็นอาหาร, Syn. butcher
slaughter[VT] สังหารหมู่, See also: ฆ่าทารุณ, ลอบสังหาร, Syn. annihilate, massacre
slaughterhouse[N] โรงฆ่าสัตว์
Hope Dictionary
slaughter(สลอ'เทอะ) vt.,n. (การ) ฆ่าสัตว์,ฆ่าเป็นอาหาร,ฆ่าอย่างทารุณหรือรุนแรง,สังหารหมู่., See also: slaughterer n., Syn. carnage,massacre
slaughterhousen. โรงฆ่าสัตว์, Syn. abattoir pl. slaughterhouses
manslaughter(แมน'สลอเทอะ) n. การฆ่าคน,ฆาตกรรม,การฆ่าคนโดยไม่ได้ไตร่ตรองมาก่อน
Nontri Dictionary
slaughter(n) การสังหาร,การฆ่า,การเข่นฆ่า
slaughter(vt) สังหาร,ฆ่า,เข่นฆ่า
slaughterhouse(n) โรงฆ่าสัตว์
slaughterous(adj) ทำลายล้างกัน,ฆ่าฟันกัน,โหดเหี้ยม,ทารุณ
manslaughter(n) การฆาตกรรม
คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Slaughtering and slaughter-housesการฆ่าสัตว์และโรงฆ่าสัตว์ [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles ** ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด **
They're beginning the daily slaughter right on time. พวกมันเริ่มการสังหารประจำวัน ตรงเวลา The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Here we take the good time and trouble to slaughter every last Indian in the West, and for what? เราอุตส่าห์ลงทุนลงแรง ไล่ฆ่าอินเดียนแดงไปทำไมวะ Blazing Saddles (1974)
Bourgeois recoil not from slaughter though victim be son and daughter การถอยหลังคนที่เป็นชั้นกลางไม่จากเหยื่อ slaughter though ลูกชายและลูกสาว Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Look, if we walk out there, they'll slaughter us! ถ้าเราออกไปข้างนอกนั่น มันฆ่าเราแน่ The Road Warrior (1981)
But if it is not recovered the result will be the merciless slaughter of the Wachati. แต่... ...ถ้าเราหามันไม่พบ... ...ผลลัพธ์ก็คือ... Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
No drinking, no drugs, no kissing, no tattoos, no piercings, no ritual animal slaughters of any kind. ห้ามดื่ม ห้ามเล่นยา ห้ามจูบ ห้ามสัก ห้ามเจาะ ห้ามทำบูชายันต์สัตว์ 10 Things I Hate About You (1999)
You want a massacre? slaughter all my pieces? แต่นี่แกจะฆ่าฉันเรอะ? House of Fury (2005)
You send men to slaughter for your own gain. - ข้าเป็นผู้นิยมความจริง - ท่านเป็นนักฉวยโอกาส 300 (2006)
Slaughter them! โล่ห์ก็หนักอึ้ง ทำให้ทรงตัวได้ยากยิ่ง 300 (2006)
Sea turtles die on the same exact beach where they were born, lions slaughter gazelles, spiders eat their young. ดูเต่าสิมันมาตายบนหาดในที่ที่มันเกิด สิงโตล่าเนื้อทราย แมงมุมกินลูกอ่อนของมัน Chapter Ten 'Six Months Ago' (2006)
I'm gonna slaughter every last one of them! ฉันจะแล่เนื้อพวกมันจนถึงตัวสุดท้าย The Magnificent Seven (2007)
Well you know how they used to slaughter beefs, hit 'em right there with a maul... .. truss 'em up and slit their throats? เธอก็รู้วิธีการที่เค้าฆ่าวัว เค้าจะใช้ค้อนทุบมัน.. จับแขวนแล้วก็เชือดคอ No Country for Old Men (2007)
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
slaughterThe lambs were slaughtered for market.
slaughterThe slaughter of the prisoners was a barbarous act.
NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
โรงฆ่าสัตว์[N] slaughterhouse
โรงฆ่าสัตว์[N] slaughterhouse, Example: ผู้ร้ายกลับตัวกลับใจเปลี่ยนจากการฆ่าคนมาทำงานอยู่โรงฆ่าสัตว์, Count unit: โรง, แห่ง, Thai definition: โรงฆ่าสัตว์เลี้ยง เพื่อส่งจำหน่ายเป็นสินค้า
ล้ม[V] slaughter, See also: butcher, kill, Syn. ฆ่า, Example: ชาวชนบทมักล้มวัวเพื่อเป็นอาหารสำหรับแขกที่มาเยือน
การนองเลือด[N] bloodshed, See also: slaughter, blood shedding, Syn. การฆ่าฟัน, การรบดุเดือด, การสังหาร, การทำลายล้าง, Example: การเลือกตั้งครั้งนี้ก่อให้เกิดการนองเลือดครั้งใหญ่, Thai definition: การเสียเลือดเนื้อหรือล้มตายกันเป็นจำนวนมาก
ล้ม[V] slaughter, See also: kill, butcher, slay, Syn. ฆ่า, Example: เมื่อมีการจัดงาน ชาวบ้านจะล้มวัวเพื่อนำมาทำอาหารเลี้ยงแขก
Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
อาชญาบัตร[n.] (ātyābat) EN: license for prospecting for minerals, fising, slaughtering animals   
ไก่เชือดแล้ว[n. exp.] (kai cheūat laēo) EN: slaughtered chicken   FR: poulet découpé [m]
การฆ่าสัตว์[n. exp.] (kān khā sat) EN: slaughter   FR: abattage [m]
ฆ่า[v.] (khā) EN: assassinate ; kill ; murder ; slay ; slaughter ; butcher ; get rid of   FR: tuer ; assassiner ; abattre ; trucider (fam.) ; occire (litt.) ; descendre (fam.) ; zigouiller (fam.) ; liquider (fam.) ; se débarrasser de ; bousiller (fam.) ; butter (arg.)
ฆาตกรรม[n.] (khāttakam) EN: manslaughter ; homicide   FR: meurtre [m] ; homicide [m] ; assassinat [m]
ล้ม[v.] (lom) EN: slaughter ; butcher ; kill   FR: tuer
เพชฌฆาต[n.] (phetchakhāt) EN: executioner ; hangman ; slaughterer   FR: bourreau [m] ; exécuteur [m] (vx) ; tueur [m]
โรงฆ่าสัตว์[n.] (rōngkhāsat) EN: slaughterhouse ; abattoir ;   FR: abattoir [m]
สังหาร[v.] (sanghān) EN: kill ; make die ; murder ; execute ; dispatch ; slay ; butcher ; massacre ; slaughter ; destroy ; annihilate   FR: exterminer ; détruire
CMU Pronouncing Dictionary
SLAUGHTER   S L AO1 T ER0
SLAUGHTERS   S L AO1 T ER0 Z
SLAUGHTERED   S L AO1 T ER0 D
SLAUGHTERING   S L AO1 T ER0 IH0 NG
SLAUGHTERINGS   S L AO1 T ER0 IH0 NG Z
SLAUGHTERHOUSE   S L AO1 T ER0 HH AW2 S
SLAUGHTERHOUSES   S L AO1 T ER0 HH AW2 S IH0 Z
Oxford Advanced Learners Dictionary
slaughter  (v) slˈɔːtər
slaughters  (v) slˈɔːtəz
slaughtered  (v) slˈɔːtəd
slaughterer  (n) slˈɔːtərər
slaughterers  (n) slˈɔːtərəz
slaughtering  (v) slˈɔːtərɪŋ
slaughterhouse  (n) slˈɔːtəhaus
slaughterhouses  (n) slˈɔːtəhauzɪz
CC-CEDICT CN-EN Dictionary
[zǎi, ㄗㄞˇ, ] slaughter; butcher; govern; rule; official, #7,855 [Add to Longdo]
[, ㄊㄨˊ, ] slaughter; slaughter man, #13,200 [Add to Longdo]
屠宰[tú zǎi, ㄊㄨˊ ㄗㄞˇ, ] slaughter; butcher, #16,309 [Add to Longdo]
宰杀[zǎi shā, ㄗㄞˇ ㄕㄚ, / ] slaughter; butcher, #25,699 [Add to Longdo]
屠宰场[tú zǎi chǎng, ㄊㄨˊ ㄗㄞˇ ㄔㄤˇ, / ] slaughterhouse; abattoir, #35,107 [Add to Longdo]
屠戮[tú lù, ㄊㄨˊ ㄌㄨˋ, ] slaughter; massacre, #55,286 [Add to Longdo]
屠场[tú chǎng, ㄊㄨˊ ㄔㄤˇ, / ] slaughter-house; abattoir, #94,815 [Add to Longdo]
DING DE-EN Dictionary
Metzelei {f} | Metzeleien {pl}slaughter | slaughters [Add to Longdo]
Schwarzschlachtung {f}slaughter illicitly [Add to Longdo]
EDICT JP-EN Dictionary
過失致死[かしつちし, kashitsuchishi] (n) involuntary manslaughter; accidental homicide; negligent homicide; (P) [Add to Longdo]
過失致死罪[かしつちしざい, kashitsuchishizai] (n) involuntary manslaughter; accidental homicide [Add to Longdo]
皆殺し;鏖[みなごろし, minagoroshi] (n) massacre; annihilation; wholesale slaughter [Add to Longdo]
危険運転致死罪[きけんうんてんちしざい, kiken'untenchishizai] (n) vehicular manslaughter [Add to Longdo]
故殺[こさつ, kosatsu] (n,vs) manslaughter [Add to Longdo]
殺戮;殺りく[さつりく, satsuriku] (n,vs) (uk) slaughter; massacre [Add to Longdo]
惨殺[ざんさつ, zansatsu] (n,vs) slaughter; massacre [Add to Longdo]
傷害致死[しょうがいちし, shougaichishi] (n) manslaughter; bodily injury resulting in death [Add to Longdo]
畜殺[ちくさつ, chikusatsu] (n,vs) slaughtering (animals) [Add to Longdo]
屠る[ほふる, hofuru] (v5r,vt) to slaughter; to massacre; to defeat; to butcher [Add to Longdo]
Time: 0.0076 seconds, cache age: 60.897 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม