sly แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


72 ผลลัพธ์ สำหรับ sly  S L AY1
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -sly-, *sly*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Longdo Approved EN-TH
posthumously(adv) หลังจากที่ตายแล้ว, หลังจากการตาย

NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
sly(adj) ซึ่งมีเล่ห์เหลี่ยม, See also: ฉลาดแกมโกง, ซึ่งไม่ซื่อ, Syn. cunning, foxy, Ant. honest
sly(adj) ซึ่งทำอย่างลับๆ, See also: ซึ่งแอบทำ, ซึ่งทำลับๆ ล่อๆ, ซึ่งลักลอบทำ, ซึ่งทำแบบหลบๆ ซ่อนๆ, Syn. evasive, furtive, secretive

Hope Dictionary
sly(ซลาย) adj. มีเล่ห์กระเท่ห์, ปลิ้นปล้อน, มีนัย, เหน็บแนม, เสียดสี, แคล่วคล่อง. n. -Phr. (on the sly อย่างลี้ลับ เป็นความลับ), See also: slyly adv. slyness n.
expressly(อิคซฺเพรส'ลี) adv. ซึ่งเป็นการแสดงออก, ชัดเจน, ชัดแจ้ง, เป็นพิเศษ, อย่างด่วน, ส่งด่วน., Syn. precisely
grisly(กรีซ'ลี) adj. น่ากลัว, น่าขนลุก, น่า-สยดสยอง, =gristly (ดู), See also: grisliness n., Syn. horrible
measly(มี'ซลี) adj. เป็นโรคหัด, เกี่ยวกับหรือคล้ายโรคหัด, จนมาก, ไม่น่าพอใจมาก

Nontri Dictionary
sly(adj) มีเล่ห์เหลี่ยม, ขี้โกง, ปากว่าตาขยิบ, กลับกลอก
assiduously(adv) อย่างขยันหมั่นเพียร, อย่างเพียรพยายาม
atrociously(adv) อย่างโหดร้าย, อย่างชั่วร้าย, อย่างทารุณ, อย่างเลวร้าย
audaciously(adv) อย่างไม่เกรงกลัว, อย่างไม่ครั่นคร้าม, อย่างก๋ากั่น, อย่างอาจหาญ
expressly(adv) อย่างด่วน, โดยเจตนา, โดยแจ่มแจ้ง, เป็นพิเศษ, อย่างชัดแจ้ง
grievously(adv) อย่างเศร้าโศก, อย่างสาหัส, อย่างมหันต์, อย่างร้ายแรง, อย่างหนัก
grisly(adj) น่ากลัว, น่าสยดสยอง, น่าขนลุกขนพอง, น่าขนพองสยองเกล้า
previously(adv) เมื่อก่อนนี้, แต่ก่อน, แต่กาลก่อน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The old Queen's a sly one, full of witchcraft. เต็มรูปแบบของคาถา Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
That sly "come hither" stare Thatsly "come hit her"stare Hocus Pocus (1993)
You sly dogs. นายมันหมาเจ้าเล่ห์ Pilot (2005)
That sly fox! เมาซังเป็นนักเรียนเตรียมสอบเหมือนเธอ Shimokita Glory Days (2006)
Such a sly kid. Follow me. อย่างกับเด็ห ตามมา If in Love... Like Them (2007)
You are a sly one. นายมันจอมเจ้าเล่ห์อันดับหนึ่งเลย Shelter (2007)
You sly dog. ไม่เบาเลยนะนาย Chuck Versus Tom Sawyer (2008)
Oh, you sly dog! Woof, woof! โอ้ เจ้านี่มันลูกไม้เยอะจริง Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Now, you didn't expect that a few phone calls on the sly would set you up for life, did you? ตอนนี้คงไม่ คาดหวังว่าการโทรศัพท์เป็นสายแค่ไม่กี่ครั้งนั่นจะทำให้นายสบาย ไปตลอดชีวิต ใช่ไหม? S.O.B. (2009)
Geum Jan Di is a sly snake hidden under an innocent demeanor. กึมจันดีคืองูพิษที่หลบซ่อนภายใต้ท่าทางที่ไร้เดียงสา Episode #1.2 (2009)
After a week of sly flirtations, karen and roy did something no one expected them to do. หลังจากสัปดาห์เต็มๆ คาเรนกับรอยก็ทำ ในสิ่งที่ไม่มีใครหวังว่าพวกเขาจะทำ Being Alive (2009)
You sly temptress. แกโกงเป็นหญิง Earthling (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
slyHe appears sly on the surface.
slyHe has come to look like a sly-as-a-fox Premier who uses his position's powers to the fullest extent, to his own advantage.
slyHe is a sly fox.
slyHe whispered slyly to me.
slyI don't like him because he is sly as a fox.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
ร้อยเล่ห์(adj) tricky, See also: sly, crafty, wily, cunning, artful, Syn. เจ้าเล่ห์, Example: ถ้าใครเชื่อคนนิสัยร้อยเล่ห์อย่างคุณ ก็ต้องเสียใจไปจนตาย, Thai Definition: มีเล่ห์เหลี่ยมมาก
ขี้ฉ้อ(adj) swindled, See also: sly, Syn. ขี้โกง, ฉ้อโกง, ฉ้อฉล, หลอกลวง, Example: คนขี้ฉ้ออย่างนายเกรียงศักดิ์คงไม่มีใครอยากจะคบด้วย, Thai Definition: ใช้อุบายหลอกลวงโดยเอาความเท็จมากล่าวเพื่อให้หลงผิด
กลอกกลับ(adv) unreliably, See also: slyly, changeably, Syn. พลิกแพลง, กลับกลอก, Example: นักการเมืองบางคนชอบพูดจากลอกกลับ

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
แอบ[aēp] (adj) EN: stealthily ; furtively ; on the sly ; secretly  FR: en douce ; discrètement ; furtivement
แอบ ๆ ซ่อน ๆ[aēp-aēp søn-søn] (adv) EN: furtively ; surreptitiously ; covertly ; secretly ; stealthily  FR: furtivement ; subrepticement ; sournoisement ; en secret ; à la dérobée
เอาเป็นเอาตาย[aopen-aotāi] (adv) EN: seriously
อัปยศ[appayot] (adv) EN: disgracefully ; ignominiously
อาราม[ārām] (n) EN: urgently ; impetuously ; in haste ; in a hurry
บาทาสามัคคี[bāthā sāmakkhī] (v, exp) EN: use feet to stamp furiously to hurt someone ; trample ; tread upon
บาดเจ็บสาหัส[bātjep sāhat] (adj) EN: seriously injured  FR: sérieusement blessé ; gravement blessé
เบิกบาน[boēkbān] (adv) EN: happily ; joyfully ; delighted ; cheerfully ; hilariously ; merrily  FR: joyeusement
เบ้อเร่อ[boēroē] (adv) EN: hugely ; gigantically ; largely ; enormously ; immensely ; greatly ; mightily  FR: largement ; grandement
ฉะฉาน[chachān] (adv) EN: fluently ; vigorously ; glibly ; clearly ; distinctly ; forcefully ; lucidly ; eloquently ; unequivocally  FR: clairement ; distinctement

CMU Pronouncing Dictionary
SLY S L AY1
SLYE S L AY1
SLYLY S L AY1 L IY0
SLYTER S L AY1 T ER0
SLYNESS S L AY1 N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary
sly (j) slˈaɪ (s l ai1)
slyer (j) slˈaɪər (s l ai1 @ r)
slyly (a) slˈaɪliː (s l ai1 l ii)
slyest (j) slˈaɪɪst (s l ai1 i s t)
slyness (n) slˈaɪnəs (s l ai1 n @ s)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
[guǐ, ㄍㄨㄟˇ, / ] sly; crafty #32,484 [Add to Longdo]
隐密[yǐn mì, ㄧㄣˇ ㄇㄧˋ, / ] sly #59,798 [Add to Longdo]
[huá, ㄏㄨㄚˊ, ] sly #84,915 [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
Schlitzohr { n }sly dog [Add to Longdo]
durchtrieben; schlau { adj } | durchtriebener | am durchtriebenstensly | more sly | most sly [Add to Longdo]
schlau { adj } | schlauer | am schlaustensly | slier | sliest [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
[まえ, mae] (n-adv, n-t, suf) (1) (See 前・ぜん) ago; before (some event); previously; (minutes) to (the hour); (2) in front (of); before (e.g. the house); (3) head (of a line); front (e.g. of a bus); fore part; (4) in the presence of; (5) (See 人前・にんまえ) helping; portion; (6) privates; private parts; (P) #147 [Add to Longdo]
一方[ひとかた, hitokata] (n) (1) one (esp. of two); the other; one way; the other way; one direction; the other direction; one side; the other side; one party; the other party; (conj) (2) (See 他方・2) on the one hand; on the other hand; (3) whereas; although; but at the same time; meanwhile; in turn; (n-adv, n-suf) (4) (after noun, adjective-stem or plain verb) just keeps; being inclined to ...; tending to be ...; tending to do ...; continuously ...; just keeps on ...ing; only; (P) #802 [Add to Longdo]
自然[しぜん, shizen] (adj-na, n) (1) nature; spontaneity; (adv, adv-to) (2) naturally; spontaneously; (P) #1,148 [Add to Longdo]
同時に[どうじに, doujini] (adv, conj) coincident with; while; simultaneously #1,339 [Add to Longdo]
つい[tsui] (adv) (1) just (now); (2) quite (near); (3) (See 遂に) unintentionally; unconsciously; by mistake; against one's better judgement (judgment); (P) #2,227 [Add to Longdo]
普段[ふだん, fudan] (adj-no) (previously written as 不断) usual; habitual; ordinary; everyday; always; (P) #4,643 [Add to Longdo]
ずっと(P);ずーっと(P);ずうっと[zutto (P); zu-tto (P); zuutto] (adv) (1) (ずーっと and ずうっと are more emphatic) continuously in some state (for a long time, distance); throughout; all along; the whole time; all the way; (2) much (better, etc.); by far; far and away; (3) far away; long ago; (4) direct; straight; (P) #5,365 [Add to Longdo]
[さる(P);まし(ok);ましら(ok), saru (P); mashi (ok); mashira (ok)] (n) (1) monkey (esp. the Japanese macaque, Macaca fuscata); (2) (さる only) (derog) sly person; (3) (さる only) sliding wooden bolt (for holding a door or window shut); (4) (さる only) (See 自在鉤) clasp used to control the height of a pot-hook; (5) (さる only) (arch) (See 湯女) bathhouse prostitute; (P) #5,820 [Add to Longdo]
前方[まえかた, maekata] (adv, n) previously; some time ago #6,126 [Add to Longdo]
[きつね(P);きつ(ok);けつね(ik);キツネ, kitsune (P); kitsu (ok); ketsune (ik); kitsune] (n) (1) fox (esp. the red fox, Vulpes vulpes); (2) fox (i.e. a sly person); (3) (See 油揚げ・1) soba or udon topped with deep-fried tofu; (4) (abbr) (See きつね色) light brown; (P) #8,258 [Add to Longdo]

COMPDICT JP-EN Dictionary
短絡[たんらく, tanraku] short circuit (vs), dealing with matters quickly and carelessly [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.0524 seconds, cache age: 2.639 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม