Name: แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
Dictionaries languagesEnglish Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


193 ผลลัพธ์ สำหรับ name
ภาษา
ฝึกออกเสียง
หรือค้นหา: -name-, *name*
Possible hiragana form: なめ

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Longdo Approved EN-TH
in the name of justice(adv) เพื่อความเป็นธรรม

NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
name(n) ชื่อ, See also: ฉายานาม, ชื่อเรียก, Syn. given name, appellation, first name, family name, title
name(vt) ตั้งชื่อ, See also: กำหนดชื่อ, ให้ชื่อ
namely(adv) กล่าวคือ, Syn. that is to say, particularly, viz, id est
name as(phrv) แต่งตั้งเป็น, See also: กำหนดให้เป็น
nametag(n) ป้ายชื่อ (ทำจากกระดาษ พลาสติกหรือเหล็ก)
name day(n) วันเฉลิมฉลองของนักบุญภายหลังการตั้งชื่อ
nameless(adj) ซึ่งไม่มีชื่อ, See also: ซึ่งยังไม่ได้ตั้งชื่อ, Syn. unacknowledged, unknown, unnamed
namesake(n) คนที่ถูกตั้งชื่อเหมือนกับคนอื่น, See also: คนที่มีชื่อเหมือนกับคนอื่น
nametape(n) แถบป้ายชื่อที่เป็นผ้า
name-drop(vi) อ้างชื่อคนมีชื่อเสียง

Hope Dictionary
name(เนม) n. ชื่อ, นาม vt. ตั้งชื่อ, ระบุชื่อ
name of the gamen. เป้าหมาย, จุดปรสงค์
nameable(เน'มะเบิล) adj. ระบุชื่อได้, เปิดเผยชื่อได้
namely(เนม'ลี) adv. กล่าวคือ
namesake(เนม'เซค) n. ผู้มีชื่อเหมือนของคนอื่น, ผู้ที่มีชื่อเหมือนกัน
annamese(แอนนะมีส' -มีซ) adj., n. (pl. -mese) เกี่ยวกับญวนหรือเวียตนาม, ชาวญวน (Annamite) ภาษาญวน (of Annam)
baptismal namen. ดูChristian name
bename(บิเนม') { benamed, benaming, benames } vt. เรียกชื่อ, ตั้งชื่อ
big-nameadj. มีชื่อเสียงโด่งดัง
by-namen. ชื่อรอง, ฉายานาม, นามสกุล, ชื่อเล่น

Nontri Dictionary
name(n) ชื่อ, นามกร, ผู้มีชื่อเสียง
name(vt) ตั้งชื่อ, เรียกชื่อ, ออกชื่อ, แนะนำ
nameless(adj) ไม่มีชื่อ, ไม่ระบุชื่อ, นิรนาม
namely(adv) กล่าวคือ
namesake(n) คนชื่อซ้ำกับคนอื่น
BIG-big-name(adj) มีชื่อเสียง, โด่งดัง, เป็นที่รู้จัก
byname(n) นามสกุล, ชื่อรอง, ชื่อเล่น
CHRISTIAN Christian name(n) ชื่อตัว
enamel(n) วัตถุเคลือบ, เครื่องเคลือบ, ภาชนะเคลือบ, วัตถุลงยา
enamel(vt) เคลือบ, ลงยา

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
nameชื่อ, นาม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Nameนามผู้รับประกันภัยแห่งสถาบันลอยด์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
name and arms clauseข้อกำหนดให้ใช้ชื่อและตราประจำตระกูล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
name certificateใบหุ้นชนิดระบุชื่อ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
name limitขีดจำกัดจุดเก็บสินค้า [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
name, change ofการเปลี่ยนชื่อ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
name, change of companyการเปลี่ยนชื่อบริษัท [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
name, familyชื่อสกุล, นามสกุล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
named insuredผู้เอาประกันภัยที่ระบุชื่อ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
named policyกรมธรรม์แบบระบุชื่อเรือ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Names ; Nameนาม [TU Subject Heading]
Names, Chineseนามจีน [TU Subject Heading]
Names, Geographicalชื่อภูมิศาสตร์ [TU Subject Heading]
Names, Personalนามบุคคล [TU Subject Heading]
Names, Personalนามสกุล [TU Subject Heading]
Names, Personal (Cataloging)ชื่อบุคคล (การทำบัตรรายการ) [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Longdo Unapproved EN-TH
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
name[เนม] (name) ชื่อ
namedrop(vi) การอ้างถึงชื่อผู้อื่นในทำนองว่ารู้จักกับผู้นั้น เพื่อสร้างมูลค่าให้ตนเอง​, โดยทั่วไปมีความหมายในเชิงลบ. ตัวอย่าง เช่น I know Lisa of Blackpink and she often comes to my house for dinner. ฉันรู้จักลิซ่าแห่งวง Blackpink นะ เขามาทานอาหารเย็นที่บ้านฉันบ่อยๆ

WordNet (3.0)
name(n) a language unit by which a person or thing is known
name(n) a person's reputation
name(n) family based on male descent, Syn. gens
name(n) a well-known or notable person, Syn. figure, public figure
name(n) by the sanction or authority of
name(n) a defamatory or abusive word or phrase, Syn. epithet
name(v) assign a specified (usually proper) proper name to, Syn. call
name(v) give the name or identifying characteristics of; refer to by name or some other identifying characteristic property, Syn. identify
name(v) charge with a function; charge to be, Syn. nominate, make
name(v) mention and identify by name

Collaborative International Dictionary (GCIDE)
Name

v. t. [ imp. & p. p. Named p. pr. & vb. n. Naming. ] [ AS. namian. See Name, n. ] 1. To give a distinctive name or appellation to; to entitle; to denominate; to style; to call. [ 1913 Webster ]

She named the child Ichabod. 1 Sam. iv. 21. [ 1913 Webster ]

Thus was the building left
Ridiculous, and the work Confusion named. Milton. [ 1913 Webster ]

2. To mention by name; to utter or publish the name of; to refer to by distinctive title; to mention. [ 1913 Webster ]

None named thee but to praise. Halleck. [ 1913 Webster ]

Old Yew, which graspest at the stones
That name the underlying dead. Tennyson. [ 1913 Webster ]

3. To designate by name or specifically for any purpose; to nominate; to specify; to appoint; as, to name a day for the wedding; to name someone as ambassador. [ 1913 Webster ]

Whom late you have named for consul. Shak. [ 1913 Webster ]

4. (House of Commons) To designate (a member) by name, as the Speaker does by way of reprimand. [ 1913 Webster ]

Syn. -- To denominate; style; term; call; mention; specify; designate; nominate. [ 1913 Webster ]

Name

n. [ AS. nama; akin to D. naam, OS. & OHG. namo, G. name, Icel. nafn, for namn, Dan. navn, Sw. namn, Goth. namō, L. nomen (perh. influenced by noscere, gnoscere, to learn to know), Gr. 'o`mona, Scr. nāman. √267. Cf. Anonymous, Ignominy, Misnomer, Nominal, Noun. ] 1. The title by which any person or thing is known or designated; a distinctive specific appellation, whether of an individual or a class. [ 1913 Webster ]

Whatsoever Adam called every living creature, that was the name thereof. Gen. ii. 19. [ 1913 Webster ]

What's in a name? That which we call a rose
By any other name would smell as sweet. Shak. [ 1913 Webster ]

2. A descriptive or qualifying appellation given to a person or thing, on account of a character or acts. [ 1913 Webster ]

His name shall be called Wonderful, Counsellor, The mighty God, The everlasting Father, The Prince of Peace. Is. ix. 6. [ 1913 Webster ]

3. Reputed character; reputation, good or bad; estimation; fame; especially, illustrious character or fame; honorable estimation; distinction. [ 1913 Webster ]

What men of name resort to him? Shak. [ 1913 Webster ]

Far above . . . every name that is named, not only in this world, but also in that which is to come. Eph. i. 21. [ 1913 Webster ]

I will get me a name and honor in the kingdom. 1 Macc. iii. 14. [ 1913 Webster ]

He hath brought up an evil name upon a virgin. Deut. xxii. 19. [ 1913 Webster ]

The king's army . . . had left no good name behind. Clarendon. [ 1913 Webster ]

4. Those of a certain name; a race; a family. [ 1913 Webster ]

The ministers of the republic, mortal enemies of his name, came every day to pay their feigned civilities. Motley. [ 1913 Webster ]

5. A person, an individual. [ Poetic ] [ 1913 Webster ]

They list with women each degenerate name. Dryden. [ 1913 Webster ]


Christian name. (a) The name a person receives at baptism, as distinguished from surname; baptismal name; in western countries, it is also called a first name. (b) A given name, whether received at baptism or not. --
Given name. See under Given. --
In name, in profession, or by title only; not in reality; as, a friend in name. --
In the name of. (a) In behalf of; by the authority of. “ I charge you in the duke's name to obey me.” Shak. (b) In the represented or assumed character of. “I'll to him again in name of Brook.” Shak. --
Name plate, a plate as of metal, glass, etc., having a name upon it, as a sign; a doorplate. --
Pen name, a name assumed by an author; a pseudonym or nom de plume. Bayard Taylor. --
Proper name (Gram.), a name applied to a particular person, place, or thing. --
To call names, to apply opprobrious epithets to; to call by reproachful appellations. --
To take a name in vain, to use a name lightly or profanely; to use a name in making flippant or dishonest oaths. Ex. xx. 7.
[ 1913 Webster ]

Syn. -- Appellation; title; designation; cognomen; denomination; epithet. -- Name, Appellation, Title, Denomination. Name is generic, denoting that combination of sounds or letters by which a person or thing is known and distinguished. Appellation, although sometimes put for name simply, denotes, more properly, a descriptive term (called also agnomen or cognomen), used by way of marking some individual peculiarity or characteristic; as, Charles the Bold, Philip the Stammerer. A title is a term employed to point out one's rank, office, etc.; as, the Duke of Bedford, Paul the Apostle, etc. Denomination is to particular bodies what appellation is to individuals; thus, the church of Christ is divided into different denominations, as Congregationalists, Episcopalians, Presbyterians, etc. [ 1913 Webster ]

named

adj. 1. given or having a specified name; as, an actor named Harold Lloyd; a building in Cardiff named the Temple of Peace. Contrasted to unnamed.
Syn. -- called. [ WordNet 1.5 ]

2. bearing the author's name; as, a named source. Opposite of anonymous. [ WordNet 1.5 ]

namedrop

v. i. To refer to people that one assumes one's interlocutors admire so as to impress them; same as to drop names.
Syn. -- drop names. [ WordNet 1.5 ]

namedropper

n. Someone who pretends that famous people are his/her friends. Someone who namedrops. [ WordNet 1.5 ]

name-dropping

n. The practice of casually mentioning important people in order to impress one's listener. [ WordNet 1.5 ]

nameko

n. one of the most important fungi (Pholiota nameko) cultivated in Japan.
Syn. -- viscid mushroom, Pholiota nameko. [ WordNet 1.5 ]

Nameless

a. 1. Without a name; not having been given a name; as, a nameless star. Waller. [ 1913 Webster ]

2. Undistinguished; not noted or famous. [ 1913 Webster ]

A nameless dwelling and an unknown name. Harte. [ 1913 Webster ]

3. Not known or mentioned by name; anonymous; as, a nameless writer.“Nameless pens.” Atterbury. [ 1913 Webster ]

4. Unnamable; indescribable; inexpressible. [ 1913 Webster ]

But what it is, that is not yet known; what
I can not name; 't is nameless woe, I wot. Shak. [ 1913 Webster ]

I have a nameless horror of the man. Hawthorne. [ 1913 Webster ]

Namelessly

adv. In a nameless manner. [ 1913 Webster ]

Namely

adv. 1. By name; by particular mention; specifically; especially; expressly. [ Obs. ] Chaucer. [ 1913 Webster ]

The solitariness of man . . . God hath namely and principally ordered to prevent by marriage. Milton. [ 1913 Webster ]

2. That is to say; to wit; videlicet; -- introducing a particular or specific designation. [ 1913 Webster ]

For the excellency of the soul, namely, its power of divining dreams; that several such divinations have been made, none can question. Addison. [ 1913 Webster ]


ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My name is Sylar! ฉันชื่อ ไซลาร์ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Name? ชื่อ Hell-O (2010)
What's her name? คือ ฉัน.. Life Matters (2013)
I didn't even know his name. ข้ายังไม่ทันรู้จักชื่อของเค้าเลย Aladdin (1992)
Hi, where ya from? What's your name? ท่านชื่ออะไร Aladdin (1992)
I'm sorry, I didn't ask your name. ขอโทษค่ะ ฉันยังไม่ได้ถามชื่อคุณ Basic Instinct (1992)
Could I get her name? ผมรู้ชื่อเธอได้ไหม? Basic Instinct (1992)
Look, this "Dirtiest Cop in London," it doesn't mention him by name. ฟังนะ "ตำรวจที่ฉาวที่สุดในลอนดอน" มันไม่ได้กล่าวถึงเขาด้วยชื่อ Basic Instinct (1992)
My name's Edison. I have an appointment. Uh-huh. ผมชื่อเอดิสัน ผมมาตามนัด The Bodyguard (1992)
Rachel runs a very informal household. We're on a first-name basis. ราเชลเขาเป็นคนง่ายๆ น่ะ The Bodyguard (1992)
Why'd you say your name was Edison? ทำไมคุณบอกว่าชื่อ เอดิสัน The Bodyguard (1992)
Please fax any names which are added to the list to Security Office. แฟกซ์รายชื่อที่เพิ่มทีหลังมาด้วย The Bodyguard (1992)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
nameAccording to one legend, it gets its name from a priest.
nameA 'commuting wife' is just what the name says, it's a form of marriage where the wife travels to her husband's side.
nameAdd a few more names to the list.
nameA girl named Kate came to see you.
nameAh, could it be you're embarrassed to be called by your first name?
nameAkiko has an aunt whose name is Hana.
nameAlex names objects, like "walnut," "paper" and "corn.
nameAlex seemed to learn nouns such as "paper," "key" and "cork," and color names such as "red," "green" and "yellow."
nameAll the names are listed in alphabetical order.
nameAll you have to do is sign your name here.
nameAll you have to do is to write your name and address here.
nameAlthough the names are similar, they are far from being the same.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
รายชื่อ(n) list, See also: name list, list of names, roll, register, Syn. รายนาม, Example: เขาจะต้องเดินทางไปขายของตามเมืองที่มีรายชื่อนี้ทุกเมือง, Count Unit: รายชื่อ, Thai Definition: บัญชีชื่อที่เรียงกันเป็นลำดับไป
ธนานุบาล(n) pawn-shop, See also: name of Bangkok Municipality's pawn-shop, Syn. โรงรับจำนำ, สถานธนานุบาล, Example: ช่วงเปิดเทอมผู้ปกครองมักนำของไปจำนำที่ธนานุบาลเพื่อเอาเงินมาจ่ายค่าเทอมให้ลูก, Count Unit: แห่ง, Thai Definition: เรียกโรงรับจำนำในสังกัดขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
พระนาม(n) name, See also: appellation, designation, Syn. ชื่อ, นาม, Example: พระปรเมศวรมีพระมเหสีซ้ายขวา องค์ซ้ายเป็นที่โปรดปรานมากทรงพระนามว่า ศรีสุดาจันทร์, Notes: (ราชา)
บัญชีรายชื่อ(n) list, See also: name list, roster, rota, roll, Example: เขาอัดสำเนาเอกสารแล้วส่งไปให้ทุกคนที่อยู่ในบัญชีรายชื่อ
สงกรานต์(n) name of species of aquatic animal, Syn. ตัวสงกรานต์, Count Unit: ตัว, Thai Definition: ชื่อสัตว์น้ำชนิดหนึ่ง ชอบลอยตัวบนผิวน้ำในวันสงกรานต์, Notes: (สันสกฤต)
สมญา(n) designation, See also: name, appellation, title, Syn. ชื่อ, สมัญญา, สมญานาม, นามสมญา, Example: ด้วยพระราชกรณียกิจอันเกิดประโยชน์นานาประการ พระองค์จึงได้รับถวายสมญาว่า สมเด็จพระปิยมหาราช
รื้อ(n) name of Thai tune, Syn. รื้อร่าย, Thai Definition: ชื่อทำนองเพลงร้อง
สิง(n) name of a species of snake, Syn. งูสิง, ตาโต, ตะลาน, ตาลาน, Count Unit: ตัว, Thai Definition: ชื่องูชนิดหนึ่ง ตัวยาวประมาณ 1 เมตร ตาโต เลื้อยเร็ว ออกหากินเวลากลางวัน ไม่มีพิษ
เต่า(n) name of a constellation, Syn. ดาวเต่า, Example: เขารู้จักแต่ดาวเต่ากับดาวลูกไก่เท่านั้นแหละ, Count Unit: ดวง, Thai Definition: ชื่อดาวกลุ่มหนึ่ง
ขนมนางเล็ด(n) name of a round and flat sweetmeat, Thai Definition: ชื่อขนมชนิดหนึ่ง ทำด้วยข้าวเหนียวนึ่งแผ่เป็นแผ่นกลม ตากแห้ง ทอดน้ำมันให้พองแล้วโรยน้ำตาลเคี่ยว

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
อ้างพยาน[āng phayān] (v, exp) EN: name a witness
อภิไธย[aphithai] (n) EN: name ; nomenclature
อเวจี[awējī] (n) EN: abyss of hell ; name of one of the eight hells  FR: enfer [ m ]
บ้าน ...[Bān ...] (n, prop) EN: village of ... (followed by name)  FR: village de ... (suivi du nom)
บัญชีรายชื่อ[banchī rāicheū] (n, exp) EN: list ; name list ; roster ; rota ; roll  FR: liste [ f ] ; répertoire [ m ] ; rôle [ m ]
บัญชีเรียกชื่อ[banchī rīek cheū] (n, exp) EN: list of names
บิดาชื่อ[bidā cheū] (n, exp) EN: father's name  FR: nom du père [ m ]
บุรุษนิรนาม[burut niranām] (n, exp) EN: unnamed person  FR: personne anonyme [ f ]
ชักพระ[chakphra] (n) EN: name of an important custom in southern Thailand
ชามเบญจรงค์[chām bēnjarong] (n, exp) EN: name of Thai porcelain with designs in five colours

CMU Pronouncing Dictionary
name
named
namer
names
name's
namely
nameless
namesake
nameplate
namesakes

Oxford Advanced Learners Dictionary
name
named
names
namely
name-day
nameless
namesake
name-days
name-drop
name-part

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
[míng, ㄇㄧㄥˊ, ] name; noun (part of speech); place (e.g. among winners); famous; classifier for people #108 [Add to Longdo]
[jí, ㄐㄧˊ, ] namely; that is; i.e.; prompt; at once; at present; even if; prompted (by the occasion); to approach; to come into contact; to assume (office); to draw near #477 [Add to Longdo]
名称[míng chēng, ㄇㄧㄥˊ ㄔㄥ,   /  ] name (of a thing); name (of an organization) #3,602 [Add to Longdo]
[Liáng, ㄌㄧㄤˊ, ] name of Kingdoms and Dynasties at different periods; surname Liang #4,179 [Add to Longdo]
姓名[xìng míng, ㄒㄧㄥˋ ㄇㄧㄥˊ,  ] name and surname #4,532 [Add to Longdo]
称号[chēng hào, ㄔㄥ ㄏㄠˋ,   /  ] name; term of address; title #5,006 [Add to Longdo]
命名[mìng míng, ㄇㄧㄥˋ ㄇㄧㄥˊ,  ] name; naming #6,328 [Add to Longdo]
[huái, ㄏㄨㄞˊ, ] name of a river #8,505 [Add to Longdo]
神舟[shēn zhóu, ㄕㄣ ㄓㄡˊ,  ] name of Chinese manned rocket series "divine boat" #8,514 [Add to Longdo]
无名[wú míng, ㄨˊ ㄇㄧㄥˊ,   /  ] nameless; obscure #10,429 [Add to Longdo]

Saikam JP-TH-EN Dictionary
なめる[なめる, nameru] TH: เลีย  EN: to lick
なめる[なめる, nameru] TH: ดูถูก  EN: to make a fool of sb

Longdo Approved DE-TH
Name(n) |der, pl. Namen| ชื่อ
Namenschild(n) |das, pl. Namenschilder| ป้ายชื่อ, ป้ายประจำตัว, Syn. Ausweis
Nachname(n) |der, pl. Nachnamen| นามสกุล, See also: Related: Vorname, Spitzname
Vorname(n) |der, pl. Vornamen| ชื่อหน้า, See also: Related: Nachname, Spitzname
Spitzname(n) |der, pl. Spitznamen| ชื่อเล่น, ฉายา

DING DE-EN Dictionary
Name { m } | Namen { pl } | Namen in eine Liste eintragen | in meinem Namen | im Namen meines Freundes | ein Name, der Wunder wirktname | names | to enter names on a list | on my behalf | in behalf of my friend | a name to conjure with [Add to Longdo]
Namen { pl }reputations [Add to Longdo]
Name { m }; Titel { m }; Überschrift { f }; Bezeichnung { f } | Namen { pl }; Titel { pl }; Überschriften { pl }; Bezeichnungen { pl } | Bezeichnung der Erfindungtitle | titles | title of the invention [Add to Longdo]
Namensaufruf { m }roll call [Add to Longdo]
Namensänderung { f }change of name [Add to Longdo]
Namensgeberzeichen { n } (Fernschreiber); Stationskennung { f }answer code [Add to Longdo]
Namensgebung { f }naming; choice of a name [Add to Longdo]
Namensirrtum { m }misnomer [Add to Longdo]
Namensparameter { m }label parameter [Add to Longdo]
Namensraum { m }namespace [Add to Longdo]
Namensrecht { n } [ jur. ]law relating to the use of name [Add to Longdo]
Namensschild { n }; Typenschild { n } | Namensschilder { pl }name plate | name tags [Add to Longdo]
Namenstafel { f }name board [Add to Longdo]
Namenstag { m }name day [Add to Longdo]
Namensverzeichnis { n }nomenclature [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
[ひと, hito] (suf) (1) -ian (e.g. Italian, etc.) (attaches to name of country to denote nationality); -er (e.g. performer, etc.) (attaches to name of occupation); (2) (usu. in compound words) man; person; people; (P) #49 [Add to Longdo]
[めい, mei] (n) name; reputation; (P) #54 [Add to Longdo]
[めい, mei] (ctr) (1) (hon) counter for people (usu. seating, reservations and such); (n) (2) first name; (pref) (3) (See 名探偵) famous; great; (suf) (4) (See コード名, 学校名) name #54 [Add to Longdo]
号(P);號[ごう, gou] (n, n-suf) (1) number; edition; make; model; issue; part of that group; (2) sobriquet; pen-name; (P) #74 [Add to Longdo]
[んち, nchi] (n) (1) house; residence; dwelling; (2) family; household; (3) lineage; family name; (P) #90 [Add to Longdo]
州(P);洲[しゅう, shuu] (n) (1) state; province; county (UK); department (of ancient China); (2) continent; (suf) (3) (arch) (after someone's name) dear; (P) #129 [Add to Longdo]
[まえ, mae] (n-pref) (1) (See 前・まえ) the last (i.e. immediately preceding) (e.g. "the last mayor"); previous; one-time; former; (2) (before the name of an era) pre- (e.g. "premodern"); (adj-no, n) (3) before; earlier; (P) #147 [Add to Longdo]
たら(P);ったら(P)[tara (P); ttara (P)] (conj, prt) (1) indicates supposition; if ... then; when; after; (prt) (2) (usu. ったら) (typically after someone's name) indicates exasperation; (P) #149 [Add to Longdo]
[け, ke] (n) { Buddh } lacking substance and existing in name only; something without substance #156 [Add to Longdo]
仮(P);仮り(io)[かり, kari] (n, adj-no) (1) temporary; provisional; interim; (2) fictitious; assumed (name); alias; (P) #156 [Add to Longdo]

COMPDICT JP-EN Dictionary
コードネーム[こーどねーむ, ko-done-mu] code name [Add to Longdo]
コード名[コードめい, ko-do mei] code name [Add to Longdo]
コマンド名[コマンドめい, komando mei] command name [Add to Longdo]
サブルーチン名[サブルーチンめい, saburu-chin mei] subroutine name [Add to Longdo]
シグナル名[シグナルめい, shigunaru mei] signal name [Add to Longdo]
システム名[システムめい, shisutemu mei] system-name [Add to Longdo]
データ名[データめい, de-ta mei] data-name [Add to Longdo]
ディレクトリ名[ディレクトリめい, deirekutori mei] directory name [Add to Longdo]
ディレクトリ名による受信者指定[ディレクトリめいによるじゅしんしゃしてい, deirekutori meiniyorujushinshashitei] designation of recipient by directory name, MTPR [Add to Longdo]
デバイス名[デバイスめい, debaisu mei] device name [Add to Longdo]

JDDICT JP-DE Dictionary
[な, na] Name, Ruf [Add to Longdo]
名前[なまえ, namae] Name [Add to Longdo]
名簿[めいぼ, meibo] Namensregister, Namensliste [Add to Longdo]
年号[ねんごう, nengou] Name_einer_Aera, Jahr_einer_Aera [Add to Longdo]
改名[かいめい, kaimei] Namensaenderung [Add to Longdo]
標札[ひょうさつ, hyousatsu] Namenschild [Add to Longdo]
滑らか[なめらか, nameraka] -glatt, schluepfrig, -weich [Add to Longdo]
[しょう, shou] NAME, TITEL [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.0299 seconds, cache age: 1.197 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม