ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

profligate

P R AO1 F L IH0 G EY2 T   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -profligate-, *profligate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
profligate[ADJ] ผิดศีลธรรม, Syn. wicked
profligate[ADJ] สุรุ่ยสุร่าย, Syn. dissolute, wasteful
profligate[N] คนที่ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
profligate(พรอฟ'ละกิท,-เกท) adj. เสเพล,ไร้ศีลธรรมจรรยาเป็นอย่างยิ่ง,สรุ่ยสุร่าย,ฟุ่มเฟือย. n. บุคคลที่มีลักษณะดังกล่าว., See also: profligacy n., Syn. extravagant,immoral

English-Thai: Nontri Dictionary
profligate(adj) เสเพล,สุรุ่ยสุร่าย,หลงระเริง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I would say the greatest golfer in the world today... were it not for that unfortunate incident last year when that profligate, Mr. Hagen, whupped you by 12 strokes on your very own course.ฉันอยากใช้คำว่ายิ่งใหญ่ที่สุด... ...ถ้าบังเอิญเมื่อปีกลายคุณไม่ถูก... ...คุณเฮเก้นถล่มยับ 12 สโตรค ในสนามของคุณเองซะ The Legend of Bagger Vance (2000)
The suicidal and the profligate.ฆ่าตัวตายและหลงระเริง Inferno (2016)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หยำเป[ADV] dissolutely, See also: profligately, Syn. เต็มที่, เลอะเทอะ, เต็มที, Example: ผู้หญิงยืนเป็นหลักในการเลี้ยงดูลูกๆ ในขณะที่สามีเมาหยำเปหรือไม่ก็มีเมียน้อย, Notes: (ปาก)

CMU English Pronouncing Dictionary
PROFLIGATE    P R AO1 F L IH0 G EY2 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
profligate    (n) prˈɒflɪgət (p r o1 f l i g @ t)
profligates    (n) prˈɒflɪgəts (p r o1 f l i g @ t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dàng, ㄉㄤˋ, ] profligate, #516,616 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verschwender {m}; Verschwenderin {f} | Verschwender {pl}profligate | profligates [Add to Longdo]
verschwenderisch {adj} | verschwenderisch mit etw. umgehenprofligate | to be profligate of sth. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
どら[, dora] (n-pref,n) (1) loafing; indolent; lazy; debauched; profligate; (int) (2) hey [Add to Longdo]
ドラ息子[ドラむすこ, dora musuko] (n) lazy son; profligate son; (P) [Add to Longdo]
極道;獄道[ごくどう, gokudou] (adj-na) (1) wicked; evil; profligate; immoral; (n) (2) wickedness; evildoing; (3) (See やくざ) organized crime; yakuza; underworld [Add to Longdo]
多情[たじょう, tajou] (adj-na,n) (1) profligate; licentious; of loose morals; amorous; (2) emotional; passionate; sentimental [Add to Longdo]
放蕩息子[ほうとうむすこ, houtoumusuko] (n) prodigal son; profligate son [Add to Longdo]
放埓;放埒[ほうらつ, houratsu] (adj-na) licentious; profligate; dissipated; riotous; wild [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Profligate \Prof"li*gate\, a. [L. profligatus, p. p. of
   profligare to strike or dash to the ground, to destroy; pro
   before + a word akin to fligere to strike. See {Afflict}.]
   [1913 Webster]
   1. Overthrown; beaten; conquered. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       The foe is profligate, and run.    --Hudibras.
    [1913 Webster]
 
   2. Broken down in respect of rectitude, principle, virtue, or
    decency; openly and shamelessly immoral or vicious;
    dissolute; as, profligate man or wretch.
    [1913 Webster]
 
       A race more profligate than we.    --Roscommon.
    [1913 Webster]
 
       Made prostitute and profligate muse. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Abandoned; corrupt; dissolute; vitiated; depraved;
     vicious; wicked. See {Abandoned}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Profligate \Prof"li*gate\, n.
   An abandoned person; one openly and shamelessly vicious; a
   dissolute person. "Such a profligate as Antony." --Swift.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Profligate \Prof"li*gate\, v. t.
   To drive away; to overcome.
 
   Note: [A Latinism] [Obs.] --Harvey.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 profligate
   adj 1: recklessly wasteful; "prodigal in their expenditures"
       [syn: {extravagant}, {prodigal}, {profligate},
       {spendthrift}]
   2: unrestrained by convention or morality; "Congreve draws a
     debauched aristocratic society"; "deplorably dissipated and
     degraded"; "riotous living"; "fast women" [syn: {debauched},
     {degenerate}, {degraded}, {dissipated}, {dissolute},
     {libertine}, {profligate}, {riotous}, {fast}]
   n 1: a dissolute man in fashionable society [syn: {rake},
      {rakehell}, {profligate}, {rip}, {blood}, {roue}]
   2: a recklessly extravagant consumer [syn: {prodigal},
     {profligate}, {squanderer}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top